< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правовий статус помічника адвоката

Адвокат може мати помічників. Помічником адвоката може бути фізична особа, яка є громадянином України, або іноземним громадянином, або особою без громадянства, яка в установленому порядку отримала дозвіл на працевлаштування в Україні на посаду помічника адвоката; має повну вишу юридичну освіту; володіє державною мовою. Не може бути помічником адвоката особа, яка: має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі; визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; щодо якої прийнято рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, — протягом двох років із дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю; звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги або вчинення корупційного правопорушення, — протягом трьох років з дня такого звільнення. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в ч. 2 ст. 6 Закону.

Рішенням РАУ № 123 від І червня 2013 р., із змінами і доповненнями, затверджено Положення про помічника адвоката (далі — Положення), яке визначає єдині засади організації, правовий статус та умови діяльності особи, яка займає посаду помічника адвоката

(помічник) та регламентує умови і порядок використання адвокатами при здійсненні своєї професійної діяльності праці помічників.

Правовою основою діяльності помічника є Конституція України, Закон, КЗпП, інші законодавчі акти, Положення та акти НААУ. Діяльність помічника здійснюється на принципах верховенства права, законності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Помічник здійснює свою діяльність на всій території України виключно за письмовим або усним дорученням адвоката та за її межами, якщо це не суперечить законодавству іноземної держави.

Адвокат іноземної держави, якого включено до ЄРАУ, може мати помічника, який діятиме виключно у межах повноважень, наданих адвокату іноземної держави, з оформленням їх трудових відносин з додержанням вимог Закону та законодавства України про працю.

Помічники працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог Закону і законодавства України про працю.

Відповідно до Порядку ведення ЄРАУ, Рада адвокатів регіону вносить дані про помічника до ЄРАУ та видає помічнику посвідчення помічника адвоката у 30-денний строк із дня надходження заяви про внесення даних про помічника до ЄРАУ. Адвокат, адвокатське бюро чи адвокатське об'єднання, які уклали трудовий договір з помічником (заявник), звертаються із заявою про видачу посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей про останнього до ЄРАУ. Запис в ЄРАУ щодо помічників вноситься до відомостей ЄРАУ (електронна картка бази даних щодо конкретного адвоката в ЄРАУ) про адвоката, за яким такий помічник закріплений.

Посвідчення помічника адвоката видається Радою адвокатів регіону за підписом Голови Ради адвокатів регіону. Посвідчення помічника є строковим і видається на один рік на платній основі. Плата за посвідчення помічника адвоката не повинна перевищувати витрати на його виготовлення. Внесок за доповнення даних ЄРАУ про помічника не повинен перевищувати 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, що встановлена на день оплати. Розмір внеску є єдиним (однаковим) по всій Україні. Посвідчення помічника адвоката підтверджує його особу та повноваження. У разі припинення трудових відносин з адвокатом (розірвання трудового договору, контракту) помічник повинен повернути своє посвідчення Раді адвокатів регіону, а адвокат, протягом 24 годин, — повідомити про припинення трудових відносин з помічником. У разі припинення або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката, дані про помічника якого було внесено до ЄРАУ, посвідчення помічника такого адвоката автоматично анулюється.

Адвокат (адвокатське бюро, об'єднання) несе повну відповідальність за дії помічника і матеріальну відповідальність, передбачену КЗпП, перед третіми особами у разі заподіяння матеріальної шкоди помічником при виконанні доручень.

Помічник виконує доручення адвоката у справах, що перебувають у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) адвоката. Помічник адвоката (адвокатського бюро, об'єднання) має право: користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами та спеціальною літературою адвоката; вносити пропозиції щодо організації своєї роботи; за погодженням з адвокатом брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, інших науково-практичних заходах, проходити стажування; брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших заходах відповідного адвокатського бюро, адвокатського об'єднання; підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів.

Крім того помічник адвоката (адвокатського бюро, об'єднання), за умови надання письмової згоди клієнтом адвоката (адвокатського бюро, об'єднання), має право: брати участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням адвоката готувати проекти запитів, листів, позовних заяв, інших матеріалів, пов'язаних із розглядом конкретної справи, інших процесуальних документів, які використовуються адвокатом; за дорученням адвоката отримувати відповіді на адвокатські запити, робити витяги з матеріалів адвокатського досьє, копії та витяги із документів, наданих у розпорядження адвоката клієнтом; бути присутнім під час консультацій адвоката, при проведенні слідчих дій та в судових засіданнях; збирати документи та інші матеріали, необхідні адвокату для виконання прийнятих ним доручень; виконувати доручення правового характеру, вести за дорученням і під контролем адвоката нескладні судові справи та надавати консультації з питань законодавства; здійснювати інші дії, не заборонені законодавством.

Помічник зобов'язаний: своєчасно та якісно виконувати доручення адвоката; дотримуватися строків підготовки документів і виконання доручень; постійно підвищувати свій професійний рівень і кваліфікацію; дбайливо ставитись до майна адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об'єднання); не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина; дотримуватись норм адвокатської етики; зберігати адвокатську таємницю. Помічник не вправі розголошувати відомості, які становлять адвокатську таємницю, використовувати ці відомості у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Він не може бути допитаний з питань, що становлять адвокатську таємницю. Розголошення адвокатської таємниці є дисциплінарним проступком, за який до помічника застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення (дане дисциплінарне стягнення є іншим дисциплінарним стягненням, що може бути застосовано до помічників, як того вимагає ст. 147 КЗпП, і встановлене Положенням). На помічника поширюється дія Правил адвокатської етики в частині, що стосується його діяльності.

Для застосування пільги (звільнення від проходження стажування осіб, які мають стаж роботи помічником протягом одного року), особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит і має намір отримати свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю, подає до Ради адвокатів регіону разом з іншими, передбаченими законодавством України та актами НААУ (РАУ), документами довідку компетентного державного органу про те, що протягом строку працевлаштування на посаді помічника роботодавцем сплачувався Єдиний соціальний внесок за даного помічника до Державного бюджету України в установлених законом порядку та розмірі.

Адвокат (керівник і члени адвокатського бюро, адвокатського об'єднання) має право: керувати діяльністю помічника; давати помічнику доручення правового характеру в порядку і межах, передбачених Законом, Положенням та іншими нормативно-правовими актами; достроково розірвати трудовий договір (контракт) з помічником за згодою сторін, за власним бажанням помічника, на загальних підставах, передбачених статтями 40, 41 КЗпП, на умовах, що передбачені контрактом з помічником, з інших підстав, передбачених Положенням.

Адвокат (керівник і члени адвокатського бюро, адвокатського об'єднання) зобов'язаний: ознайомити помічника із законодавством, що регламентує діяльність адвоката, його права та обов'язки, а також нормами адвокатської етики та забезпечити їх дотримання помічником у частині, що відповідає його трудовим обов'язкам; роз'яснити та забезпечити дотримання принципу конфіденційності помічником, а також поінформувати про вимоги щодо зберігання документів, переданих адвокату клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що містять конфіденційну інформацію; забезпечити необхідний рівень компетентності помічника; протягом строку дії трудового договору (контракту) здійснювати платежі обов'язкових нарахувань на оплату праці, на соціальне страхування, а також податків; сприяти підвищенню кваліфікації помічника та його професійного рівня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >