< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (2)

За даними таблиці розробити платіжний календар та визначити залишок грошових коштів у наступному кварталі (з розбивкою по місяцях). Визначити розмір овердрафту, який необхідний для підтримки платоспроможності підприємства.

Таблиця

Показники

Значення

. Обсяг товарообороту звітного періоду (грудень), тис. грн

241

2. Темп зростання товарообороту на плановий період, % до попереднього періоду:

Січень

105

Лютий

106

Березень

104

3. Обсяги торговельних площ, які передані в операційну

оренду, м

71

4. Ставка орендної плати за 1 м2 площі, грн у місяць (сплачується 5-10 числа наступного місяця)

201

5. Очікується зростання ставки орендної плати в лютому, на %

11

6. Обсяги формування дебіторської заборгованості покупців, % до товарообороту відповідного періоду (погашаються повністю у наступному місяці)

3,5

7. Рівень комерційного доходу, що прогнозується на плановий період, %

20,6

8. Обсяг товарних запасів на початок планового періоду, тис. грн

3,8

9. Норма товарних запасів, днів

0,5

10. Рівень змінних витрат обігу, %

6,1

11. Постійні витрати обігу, тис. грн на місяць

23

11.1. У тому числі амортизація основних засобів

4,6

12. Рівень податкового навантаження, % до обороту (прийняти умовно сплату податків до 15 числа наступного місяця)

8,1

13. Інше грошове витрачання у 2-ому місяці, тис. грн

4,2

у 3-ому місяці, тис. грн

8,5

14. Цільовий залишок грошових коштів, % до товарообороту

1

15. Залишок грошових коштів на початок планового періоду (на 01 січня), тис. грн

0,3

Розв'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

„ ТОзв ТрТОпл

ТОпл----,

100

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл - темп зростання товарообороту на плановий період.

ТОпл'ы = 241 10 = 253,1 (тис. грн) 100 v У 9

ТОпл™= 253,1 '106 = 268,2 (mue. грн) 100 V

Ют*" = 2б8'2"104 = 279,0 (тис. грн) 100 v И '

2. Розрахунок нормативу товарних запасів (на кінець періоду) (НТЗкін.):

. ТОпл-Нтз НТЗкш =-,

Д

де Итз - норма товарних запасів;

Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

253,1 0,5 ч

НТЗ =-= 4,2 [mue. грн 1

30 V '

irTnmt 268,2-0,5 _ /

//73 = —-—ї- = 4,5 (тис. грн) 30 v w

ЯП*" = 279,0 '0,5 = 4,6 (тис. грн) 30 V у '

3. Розрахунок собівартості товарообороту (ТОс/в):

ТОс/в =---

100

де Ркд - рівень комерційного доходу, що прогнозується на плановий період.

т_ . CN 253,1 (100-20,6) ч

ТОс/в =---- = 200,9 (mue. гри)

100 v у 9

ют. 268,2 (100-20,6) ....

Тисів =---= 213,0 mue.гри

100 и

тп. бсР. 279,0 (100-20,6) ....

ТОс/в у =-- = 221,5 тис. грн

 • 100 ^
 • 4. Розрахунок необхідного обсягу закупівлі товарів (балансовим методом) (37):
 • 37" = TOcfem + НТЗкін-ТЗпоч, де ТЗпоч - обсяг товарних запасів на початок планового періоду.

ЗТ січ= 200,9 + 4,2 - 3,8 = 201,3 mue. грн ЗТ mm = 213,0 + 4,5-4,2 = 213,2 mue. грн ЗТ 6ер = 221,5+4,6 - 4,5 = 221,7 mue. грн

План руху грошових коштів на СІЧЕНЬ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

За умовою задачі залишок грошових коштів на початок планового періоду (на 01 січня) становить 0,3 тис. грн.

 • 2. Надходження грошових коштів (НГК):
 • 2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

Dr ТОпл(100-%ДЗ) 253,1 (100-3,5) ....

РГ =---- =---- = 244,2 тис. грн,

100 100

де %ДЗ — обсяги формування дебіторської заборгованості покупців, % до товарообороту відповідного періоду (погашаються повністю у наступному місяці).

 • 2.2. Розрахунок орендних надходжень (ОН):
 • 71-201

ОН = ТПор. • Сор. =-= 14,3 тис. грн,

И У 1000 у

де ТПор. - обсяг торговельних площ, які передано в операційну оренду;

Сор. -ставка орендної плати за 1 м2 площі, грн у місяць (сплачується 5-10 числа наступного місяця).

2.3. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ+ОН = 244,2 + 14,3 = 258,5 тис. грн.

 • 3. Витрачання грошових коштів (ВГК):
 • 3.1. Розрахунок закупівлі товарів (37):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище - для січня місяця він становить 201,3 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

ПВ = ПВоб - Аоз = 23 - 4,6 = 18,4 тис. грн,

де Проб - постійні витрати обігу на місяць; Аоз - амортизація основних засобів.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

пл ТОпл-Ру, 253,1-6,1

З В =-=--—- = 15,4 тис.грн,

100 100

де Рзв -рівень змінних витрат обігу.

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

пп ТОзв-Рпн 241-8,1 _

ПП =-— =-- = 19,5 тис. грн,

100 100

де Рпн -рівень податкового навантаження, % до обороту (прийняти умовно сплату податків до 15 числа наступного місяця).

3.5. Разом грошових витрачань:

ВГК =ЗТ + ПВ + ЗВ + ПП =

= 201,3 +18,4 +15,4 +19,5 = 254,7 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін = Зпоч + НГК - ВГК = 0,3 + 258,5 - 254,7 -= 4,1 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

т ТОплЦЗГК%ТО 253,1 1

ЦЗГК =- =-= 2,5 тис.грн,

™ 100 100 И

де Ц3гк%ю —цільовий залишок грошових коштів, % до товарообороту.

6. Розрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ое):

Оскільки залишок на кінець місяця (4,1 тис. грн) є більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,5 тис. грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.

План руху грошових коштів на ЛЮТИЙ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

Зпоч- Зкінзв--Ов зв = 4Д+0 = 4,1 тис грн,

де Зкін.зв - залишок на кінець попереднього місяця (січня);

Ов зв - необхідний обсяг овердрафту для підтримки ліквідності у попередньому місяці.

 • 2. Надходження грошових коштів (НГК):
 • 2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

рг т ГО".(100-НДЗ) т 268,2 (100-3,5) = 8 ^ 100 100

2.2. Погашення дебіторської заборгованості (Пдз):

ТОзв%ДЗ 253,1-3,5 во /7--і-£2_ =-= 8,9 тис. грн.

дз 100 100

2.3. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

За умовою задачі ставка орендної плати за 1 м площі сплачується 5-10 числа наступного місяця, а обсяги торговельних площ, які передані в операційну оренду протягом трьох місяців, не змінюються. У зв'язку з цим орендні надходження лютого дорівнюють орендним надходженням січня - 14,3 тис. грн.

2.4. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ + Пдз + ОН = 258,8 + 8,9 +14,3 = 282,0 тис. грн. 3. Витрачання грошових коштів (ВГК):

3.1. Розрахунок закупівлі товарів (ЗТ):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище - для лютого він становить 213,2 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати були знайдені у розрахунку для попереднього місяця = 18,4 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

ТОпя-Ру 268,2-6,1 ...

ЗВ =-— =-= 16,4 тис. грн.

 • 100 100
 • 3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

ТОзв-Рпн 253,1-8,1

ПП =-— =---— = 20,5 тис. грн.

 • 100 100
 • 3.5. Інше грошове витрачання (IB):

За умовою задачі інше грошове витрачання у лютому становить 4,2 тис. грн.

3.6. Разом грошових витрачань:

ВГК = ЗТ+ПВ+ЗВ+ПП+ІВ = 213,2+18,4+ +16,4+20,5+4Д = 272,7 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін. = Зпоч.+НГК - ВГК = 4,1 + 282,0 - 272,7 = 13,4 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

гп ТОплЦЗГк.лю 268,2 1 07

цзги =- піти _-= 27 тис. грн.

ГК 100 100 у

6. Точрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ое):

Оскільки залишок на кінець місяця (13,4 тис. грн) є більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,7 тис. грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.

План руху грошових коштів на БЕРЕЗЕНЬ

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

Зпоч = Зкін зв + Ов зв-13,4+0 = 13,4 тис. грн.

 • 2. Надходження грошових коштів (НГК):
 • 2.1. Розрахунок обсягу реалізації за готівку (РГ):

рр ТОпл(Ш-%ДЗ) 279,0 (100-3,5)

РГ =---С2~- =---— = 269,2 тис. грн.

 • 100 100 У
 • 2.2. Погашення дебіторської заборгованості (Пдз):

„ ТОзв-%ДЗ 268,2-3,5

/7 =-сі_ =-1-!_ = 9 4 mucm 2nht

m 100 100 у

2.3. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

За умовою задачі у лютому очікується зростання ставки орендної плати за 1 м площі на 11%.

пи ОНзв{�0 + ТпрСОП) 143 (ЮО+ П)

ОНпл =--- и = —ь-- = 15,8 тис. грн.

100 100 *

де Тпрсоп - темп приросту ставки орендної плати.

2.4. Разом грошових надходжень:

НГК = РГ + Пдз + ОН = 269,2+9,4+15,8 = 294,4 тис. грн.

3. Витрачання грошових коштів (ВГК): 3.1. Розрахунок закупівлі товарів (ЗТ):

Необхідний обсяг закупівлі товарів за допомогою балансового методу визначено вище, для березня він становить 221,7 тис. грн.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати були знайдені вище, і становлять 18,4 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

ЗВ =-— =-= 17.0 тис. грн.

 • 100 100
 • 3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

„„ ТОзв • Рггн 268,2 -8,1

ПП =-ж = —-—- = 21,7 тис. грн.

 • 100 100
 • 3.5. Інше грошове витрачання (ІВ):

За умовою задачі інше грошове витрачання у березні становить 8,5 тис. грн.

3.6. Разом грошових витрачань:

ВГК = ЗТ + ПВ + ЗВ + ПП + ІВ =

= 221,7 +18,4 +17,0 + 21,7 + 8,5 = 287,3 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін. = Зпоч.+НГК - ВГК = 13,4+294,4 - 287,3 = 20,5 тис. грн.

5. Розрахунок цільового залишку грошових коштів (ЦЗгк):

Щ Щгк яТОпп.ЦЗ^тр шЩ±житши Л ™ 100 100 ^

6. Розрахунок необхідного обсягу овердрафту для підтримки ліквідності (Ов):

Оскільки залишок на кінець місяця (20,5 тис. грн) с більшим від цільового залишку грошових коштів підприємства (2,8 тис.грн), овердрафт для підтримки ліквідності підприємству не потрібен.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >