< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхові виплати

Страховими виплатами є грошові суми, які виплачуються застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі на­стання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються зі:

 • — страхової виплати втраченого заробітку (або відповід­ної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі — щомісячна страхова виплата);
 • — страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які пере­бували на утриманні померлого);
 • — страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
 • — страхової виплати пенсії у зв'язку із втратою годуваль­ника;
 • — страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного за­хворювання її матері під час вагітності;
 • — страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Суми щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу перераховуються у разі:

 • — зміни ступеня втрати професійної працездатності;
 • — зміни складу сім'ї померлого;
 • — підвищення розміру мінімальної заробітної плати в по­рядку, визначеному законодавством.

Суми щомісячних страхових виплат перераховуються та­кож у разі зростання в попередньому календарному році се­редньої заробітної плати в галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань ста­тистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступ­ного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюєть­ся МСБК за участю Фонду соціального страхування від не­щасних випадків і визначається у відсотках професійної пра­цездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСБК установлює обмеження рівня життєдіяльності потер­пілого, визначає професію, з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Огляд потерпілого проводиться МСБК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розсліду­вання професійного захворювання за встановленими форма­ми, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікуваль­но-профілактичного закладу або роботодавця чи профспіл­кового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу ви­конавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещас­них випадків, суду чи прокуратури.

Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо після встановлення ступеня втрати професійної пра­цездатності минуло не більше одного року), Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку про­тягом строку, визначеного програмою реабілітації.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, проте­зів та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов'язані з його професійною підготовкою.

Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, що народилася протягом не більше як 10-місячного строку після його смерті.

Такими непрацездатними особами є:

 • — діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 • — жінки, що досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 ро­ків, якщо вони не працюють;
 • — інваліди — члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
 • — неповнолітні діти, на утримання яких померлий випла­чував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;
 • — непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потер­пілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків по­мерлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Пенсія у разі смерті годувальника призначається і випла­чується згідно із законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >