< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією допускаєть­ся тільки за згодою працівника за винятком тимчасового пе­реведення на іншу роботу в разі виробничої необхідності або простою, а також в інших випадках, передбачених законо­давством (ст. 32 КЗпП України).

Переведенням на іншу роботу, що потребує згоди праців­ника, вважається доручення йому роботи, яка не відповідає обумовленій трудовим договором спеціальності, кваліфіка­ції, посаді, або суміщення професій чи роботи, при виконанні якої змінюються система і розміри оплати праці, пільги, ре­жим роботи, встановлюється або скасовується неповний робо­чий час, змінюються розряди та найменування посади або будь-які інші істотні умови праці, обумовлені при укладанні трудового договору.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому самому підпри­ємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший

структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручення ро­боти на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим договором.

Власник або уповноважений ним орган не має права пере­міщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. У зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовжен­ні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією або по­садою. Про істотну зміну умов праці працівника має бути оповіщено не пізніше ніж за 2 місяці.

Разом із тим забороняється переведення працівників похи­лого і передпенсійного віку з одного робочого місця на інше без їхньої згоди, якщо при цьому істотно змінюються умови праці (ст. 10 Закону України "Про основні принципи соціаль­ного захисту ветеранів праці й інших громадян похилого віку").

Якщо попередні істотні умови праці не можна зберегти, а працівник не згодний на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір із ним припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Тимчасове переведення на іншу роботу у разі виробничої необхідності

Власник або уповноважений ним орган у разі виробничої необхідності для підприємства, установи, організації може тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не обумов­лену трудовим договором, на тому самому підприємстві, в установі, організації або на іншому підприємстві, в установі, організації, але в тій самій місцевості, на термін до одного мі­сяця.

Якщо заробітна плата за місцем нової роботи буде нижчою, ніж за місцем попередньої, то за переведеним працівником зберігається попередній середній заробіток.

Таке переведення допускається для запобігання стихійно­му лихові, виробничій аварії або для негайного усунення їх­ніх наслідків, для запобігання нещасним випадкам, простою, загибелі або псуванню державного чи суспільного майна, в ін­ших виняткових випадках, а також для заміни відсутнього працівника (ст. 33 КЗпП України).

Законом не передбачено, скільки разів протягом календар­ного року можна переводити працівника у разі виробничої не­обхідності, тому що такі випадки попередньо не можна перед­бачити.

Проте законом установлено, що тривалість переведення на іншу роботу для заміщення відсутнього працівника не може перевищувати одного місяця протягом календарного року, крім випадків згоди працівника виконувати цю роботу більш тривалий час.

Зазвичай у разі тимчасової заміни відсутнього працівника кваліфіковані працівники не переводяться на некваліфіковані роботи.

Тимчасове переведення у зв'язку з виробничою необхідніс­тю оформляється наказом по підприємству, установі, органі­зації із зазначенням конкретних причин і терміну його трива­лості. Після закінчення терміну переведення працівник знову повертається на роботу, обумовлену трудовим договором.

Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

Простій — це тимчасове призупинення роботи з причин ви­робничого характеру, що виникли як із вини працівника, так і незалежно від нього.

У разі простою власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника на іншу роботу з урахуванням його спеціальності та кваліфікації на тому самому підприємс­тві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, однак у тій самій міс­цевості, на термін до одного місяця.

Тимчасове переведення на іншу роботу здійснюється, як правило, на тому самому підприємстві, в установі, організації не на визначений обмежений термін, а на весь час простою. При простої, як правило, не допускається переведення ква­ліфікованих працівників на некваліфіковані роботи (ст. 35 КЗпП України).

Тимчасове переведення в разі простою оформляється нака­зом по підприємству, установі, організації із зазначенням причин і термінів його тривалості.

При переведенні на нижчеоплачувану роботу внаслідок простою за працівниками, які виконують норми виробітку, зберігається попередній середній заробіток, а за працівника­ми, які не виконують норм або переведені на погодинну робо­ту, зберігається їхня тарифна ставка (оклад) (ст. 34 КЗпП України).

Частиною 3 ст. 43 Конституції України використання при­мусової праці заборонено. Тому в разі потреби тимчасового переведення працівника на іншу роботу у випадках, передба­чених ст. 33 і 34 КЗпП України, таке переведення працівника можливе тільки за умови його згоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >