< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення типу темпераменту

Наступний етап контакту з кандидатом — визначення особливостей його психіки і, в кінцевому підсумку, типу тем­пераменту. За темпераментом люди поділяються на чотири типи:

  • — сангвініки;
  • — холерики;
  • — флегматики;
  • — меланхоліки.

Сангвінік — емоційний тип; характеризується високою працездатністю, однак захоплення його нестійкі, увага неста­більна. Він досить швидко орієнтується в незнайомій обста­новці, ініціативний, за короткий час входить у колектив, доб­ре адаптується, порівняно легко переживає невдачі. Разом із тим він схильний ковзати по поверхні, уникати труднощів, поспішати з прийняттям рішень. Його необхідно залучати до активної діяльності, як виробничої, так і громадської, стави­ти перед ним усе нові завдання, звертаючи при цьому увагу на контроль за якістю роботи.

Рухові навики в процесі виробництва формуються досить швидко, хоча спочатку спостерігається хаотична діяльність. Сформовані навики характеризуються міцністю і стійкістю до перешкод.

Холерик характеризується швидкістю дій і рішень, швид­кою зміною настрою, емоційною гарячковитістю, підвище­ною дражливістю. У взаємовідносинах нерідко занадто різ­кий, прямолінійний в оцінках. Часто нетовариський, не вміє себе стримувати. Однак проявляє ініціативу, має вплив на оточуючих, швидко переходить від однієї справи до іншої. Любить бути в центрі уваги.

Виробничі рухи різкі, напружені, поривисті, не завжди, особливо на перших порах, узгоджені. Рухові навики форму­ються важче, ніж у сангвініків. Сторонні перешкоди істотно впливають на їхню діяльність, іноді цілком розладнуючи її.

Флегматик залишається спокійним навіть у найскладні­ших ситуаціях, незворушний, стійкий у прагненнях і настро­ях. Дотримується виробленого розпорядку, прагне до систе­ми, не поспішає, ґрунтовний. Разом із тим він інертний, повільно переключається з однієї роботи на іншу. Рухи уповільнені, проте висококоординовані. Завдяки їхній точ­ності й узгодженості, а в багатьох випадках і вияву великої наполегливості, він значною мірою компенсує свою інерт­ність, досягає високої продуктивності праці.

Меланхолік швидко стомлюється, не впевнений у собі, тривожний. Але це людина, яка тонко відчуває, обережна й обачна. Характеризується, як правило, замкнутістю, від- людькуватістю, уповільненою реакцією. Схильний до силь­них переживань із незначного приводу, соромливий. В умо­вах інтенсивних виробничих процесів його працездатність знижується.

Для нього характерні скуті, невпевнені й хаотичні рухи. Виробничі навики виробляються важко і легко гальмуються.

Після вправ вони можуть досягти задовільного рівня, проте тільки в звичній обстановці. Тому робота диспетчера, опера­тора пульта управління й т. ін. їм протипоказана [10; 25].

Для визначення типу темпераменту слід скористатися табл. 3.2. Знаючи риси характеру особи, можна передбачити, як вона поведеться за тих чи інших обставин.

Таблиця 3.2. Типи темпераментів

Сангвінік

Холерик

Флегматик

Меланхолік

1

2

3

4

Добре врівнова­жена поведінка

Неврівноважена поведінка

Прекрасно

врівноважена

поведінка

Дуже неврівноважена пове­дінка

Поверхові короткочасні емоційні переживання

Сильні корот­кочасні емоцій­ні переживання

Слабкі емоцій­ні переживання

Глибокі й довго­тривалі емоцій­ні переживання

Настрій стій­кий, життє­радісний

Настрій нестійкий з переважан­ням бадьорого

Настрій стійкий, без великих радощів і пе­чалі

Настрій нестійкий, з переважанням песимізму

Мова голосна, жвава, плавна

Мова голосна, різка, неврівноважена

Мова монотонна, повільна

Мова тиха із задиханням

Терпіння по­мірне

Терпіння сла­бке

Терпіння дуже велике

Терпіння дуже слабке

Адаптація пре­красна

Адаптація добра

Адаптація повільна

Адаптація важка

Здатність до спілкування помірна

Здатність до спілкування висока

Здатність до спілкування невисока

Здатність до спілкування низька (замкнутість)

Миролюбна поведінка

Агресивність у поведінці

Стриманість у поведінці

Істеричність поведінки (обурення і відхід від будь-яких труднощів)

Ставлення до критики спокійне

Ставлення до критики збуджене

Ставлення до критики байдуже

Вразливий до критики


Енергійність, діловитість або балакучість

Пристрасність, захоплюваність

Поведінка

невтомного

трудівника

Нерівномірна, реактивна пове­дінка (у відпо­відь на актив­ність інших)

Байдуже ставлення до нового

Позитивне ставлення до нового

Негативне ставлення до нового

Оптимістичне ставлення до но­вого змінюється песимістичним і навпаки

Розважливе, без особливого ризику став­лення до небез­пеки

Ризиковане, без особливого розрахунку ставлення до небезпеки

Холоднокровне, незворушне ставлення до небезпеки

Тривожне, роз­гублене, пригні­чене ставлення до небезпеки

Прагнення до швидкого досягнення мети з униканням перешкод

Прагнення до мети сильне, з повною відда­чею

Досягнення мети повільне, наполегливе

Прагнення до мети то силь­не, то слабке, з униканням пе­решкод

Деяка пере­оцінка своїх здібностей

Значна пере­оцінка своїх можливостей

Більш реальна оцінка своїх здібностей

Частіше недо­оцінювання своїх здібностей

Незначна здат­ність до навію­вання й помис­ливість

Помірна здат­ність до навію­вання й помис­ливість

Слабка здат­ність до навію­вання і помис­ливість

Сильна здат­ність до навію­вання і помис­ливість

"Якщо ви приймаєте на службу людей, які за діловими якостями стоять нижче вас, ви тим самим доводите, що ви — нижче їх" (Р. Грант).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >