< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Когнітивний, емоційний та поведінковий аспекти маніпулятивного впливу на особистість упродовж тренінгу

Тренінг, як вже зазначалося, це форма інтерактивного навчання, метою якого є розвиток міжособистісної та професійної поведінки в суспільстві. Саме тренінг виступає "одним із найважливіших методів у системі професійної підготовки"[1]. Тренінги суттєво підвищують конкурентоспроможність особистості на ринку праці та сприяють формуванню в майбутніх фахівців з вищою освітою якісно нового типу мислення. Тренінги, як зазначає А. Панфілова[2], є здебільшого комунікативні психолого-педагогічні й спрямовані на розвиток наступних умінь:

 • – вступати в контакт, ініцігоючи його;
 • – формувати позитивне перше враження;
 • – ставити запитання й відповідати на них;
 • – вести розмову та стимулювати співбесідника до з'ясування його позиції, пропозицій, висловлювань;
 • – слухати, чути й зрозуміти те, що має на увазі учасник;
 • – сприйняти й зрозуміти те, що людина не в змозі висловити;
 • – передати учаснику те, що його почули й зрозуміли (надати зворотний зв'язок);
 • – вирівнювати емоційне напруження в розмові, переговорах, дискусіях;
 • – керувати експресивними сигналами;
 • – діагностувати й використовувати сенсорні канали учасника;
 • – ефективно взаємодіяти з іншими особами тренінгової групи.

Упродовж тренінгових занять відбувається інтенсивний і досить короткий курс навчання, що сприяє підвищенню комунікативної, професійної та соціальної компетентності й оволодіння майбутніми фахівцями певними практичними навичками, які будуть необхідні для успішної реалізації професійної діяльності[3]. Участь у тренінгу передбачає можливість зосередитися на засвоєнні особистістю специфічних способів поведінки, пошуку оптимальних шляхів виходу зі складних життєвих ситуацій, сприяє опануванню нового досвіду, прогнозуючи шляхи виходу з проблемних ситуацій, та демонструють оптимальні зразки розв'язання навчальних ситуацій.

Тренінгові заняття підвищують ефективність професійної компетентності, зумовлюють особистісний розвиток й удосконалення, які відбуваються на кількох рівнях[4]:

 • – когнітивному – отримання нових знань, інформації про себе та інших, про більш конструктивні способи діяльності, поведінки і спілкування;
 • – емоційно-почуттєвому – переживання з приводу особистої нездатності до оптимального розв'язання певних аспектів особистісного розвитку, професійної діяльності, набуття емоційно- почуттєвого досвіду в стосунках з групою та окремими її учасниками, усвідомлення власних емоційних переживань, підвищення самоконтролю;
 • – поведінковому – набуття нових прийомів, навичок, умінь і способів поведінки та їх закріплення;
 • – особистому – корекція ставлення до себе та інших учасників, корекція настанов, особистісних якостей, які заважають ефективному спілкуванню, особистісному зростанню, оптимальній діяльності.

Варто акцентувати увагу на цих аспектах особливо при організації психолого-педагогічних тренінгів. Упродовж занять когнітивний аспект дає можливість учаснику отримати нову інформацію за допомогою постановки низки дослідницьких завдань, які спрямовані на підвищення рівня інформативності у галузі спілкування. Емоційний аспект дозволяє включити переживання особистісної значимості отриманої інформації. Конативний аспект (поведінковий) передбачає суттєве розширення поведінки учасників тренінгу через усвідомлення неефективності та небажаності деяких звичних способів поведінки у процесі спілкування[5].

 • [1] Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. ІО. Коджаспиров. – М. : ИКЦ "МарТ", 2005. – С. 357.
 • [2] Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения [Текст] : учеб, пособие [для студ. высш, учеб, заведений]. – М. . Академия, 2006. – 336 с.
 • [3] Makshanov S. I. Psihologija treninga: Teorija. Meiodologija. Praktika: Monografija. – SPb : "Obrazovanie", 1997. – 238 s.
 • [4] Євсюков О. Ф. Тренінговій^ метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ... -С. 196.
 • [5] Мельничук 1. М. Психолого-педагогічний тренінг як акгивний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / І. М. Мельничук, В. Я. Чорній // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. №6. – С. 97-101.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >