< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регіональні стратегії розвитку

Регіональна стратегія є по суті стратегічним планом розвитку регіону, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального його розвитку на довгостроковий період.

Порядок розроблення, моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1189.

Регіональні стратегії розробляються на строк дії та з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку протягом шести місяців після її затвердження.

Процес планування починається зі стратегічної платформи, яка є довгостроковою стратегічною частиною. Операційна частина стратегії складається з планів розвитку по трьох компонентах сталого розвитку – економіка, соціум, екологія та операційної короткотермінової частини, що складається з плану реалізації, плану моніторингу та оцінки та плану з нарощування потенціалу (зміцнення спроможності).

Реалізація ж стратегії відбувається в іншій послідовності від плану реалізації, який містить проекти і програми, через компонентні плани до досягнення стратегічних цілей та бачення розвитку.

Проект регіональної стратегії повинен включати:

вступ з коротким обґрунтуванням мети та підстав для розроблення документа;

аналітичну частину – детальний опис географічної, історичної, демографічної, економічної, соціальної ситуації, що склалася в регіоні, з аналізом та оцінкою фактичного стану розвитку регіону;

відображення найбільш загальних та тривалих уявлень про подальший розвиток регіону та життя його населення;

характеристику конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону (SWOT-аналіз);

стратегічні цілі (напрями) та поетапні плани дій – сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, строку виконання, відповідальних виконавців, обсягів та джерел фінансування, очікуваних результатів;

механізм реалізації.

Основою для розроблення описово-аналітичної частини стратегічного плану є офіційні дані органів статистики, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, інформаційні матеріали анкетувань і соціологічних опитувань.

У регіональній стратегії розвитку з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем регіону визначаються стратегічні цілі його розвитку – описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго-, середньо- та короткостроковому періоді.

До системи цілей належать бачення, стратегічні цілі (довгий термін), операційні цілі (середній термін), оперативні завдання (короткий термін).

Бачення – це уявлення можливого майбутнього, якого планується досягти. Бачення відіграє важливу роль у розробці стратегії розвитку, адже служить базисом для формування стратегічних цілей та напрямів розвитку регіону.

При визначенні цілей розвитку регіону обов'язковим є взаємозв'язок між ними, оскільки стратегічні цілі визначають головні орієнтири розвитку, а короткострокові пов'язують поточні дії з довгостроковими результатами, визначають швидкість одержання результатів діяльності окремих підсистем регіону в найближчому майбутньому.

Кількість стратегічних цілей, як правило, не повинна перевищувати п'яти. Завелика кількість цілей може призвести до розпорошення незначних ресурсів розвитку і зниження ефективності реалізації стратегії. Стратегічні цілі розвитку регіону послідовно в порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсними, інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-економічними тощо. Це повинно надати змогу визначити стратегічні цілі, які можуть бути реалізовані в се- редньостроковій перспективі.

Стратегічні цілі повинні бути представлені як серія операційних цілей (завдань), які включають оперативні завдання, що можуть бути розкладені на програми дій та проекти. Все це можна відобразити за допомогою дерева цілей (рис. 2.2).

Зміст цілей має відповідати завданням вирішення визначених раніше головних проблем та спрямовуватись на досягнення бачення розвитку регіону. Пріоритетність досягнення цілей обґрунтовується ранжуванням проблем за ступенем невідкладності їх розв'язання. Найвищий пріоритет мають цілі, досягнення яких сприятиме комплексному вирішенню декількох проблем (до них можна віднести, наприклад, створення умов для всебічного та гармонійного розвитку людини, згортання екологічно небезпечних, економічно та соціально неефективних виробництв; стримування зростання галузей, що мають обмежені ресурси розвитку, стимулювання розвитку галузей та підприємств (зокрема експортно-орієнтованих), що сприяють оптимальному використанню внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу регіону; створенню нових робочих місць; підвищення освітнього рівня населення та забезпечення доступності освіти; розбудова сучасного культурного та інформаційного середовища; розбудова регіональної та участь у розвитку міжрегіональної, загальнодержавної або міждержавної інфраструктури, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіону та залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій; економічна, соціальна та екологічна реабілітація старопромислових, реіндустріалі-

зованих районів і населених пунктів, перш за все системоутворюючих центрів, монофункціональних тощо).

Дерево цілей стратегії регіонального розвитку

Рис. 2.2. Дерево цілей стратегії регіонального розвитку

Щодо кожної з визначених операційних цілей необхідно подати:

обґрунтування вибору цілі;

опис заходів, які передбачаються для її досягнення;

визначення необхідних ресурсів;

обґрунтування тривалості досягнення;

визначення головних учасників реалізації;

розрахунок загальної вартості та можливі джерела фінансування;

рекомендовані інструменти і процедури реалізації;

систему індикаторів (критеріїв) досягнення цілі.

Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів їх реалізації. План дій складається з конкретних заходів (проектів), виконання яких повинно наблизити регіон до досягнення стратегічних цілей.

Регіональні стратегії розвитку є основою для розроблення:

регіональних цільових програм;

щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів та відповідних бюджетів;

угод щодо регіонального розвитку

Отже, стратегічне управління розвитком регіону є сукупністю взаємопов'язаних та взаємозалежних управлінських процесів, які включають:

  • 1) діагностику існуючого стану регіональних систем та визначення найбільших проблем, що стримують їх розвиток;
  • 2) визначення цілей та пріоритетів, тобто вибір стратегії;
  • 3) визначення інструментів та реалізацію стратегії;
  • 4) оцінку, контроль та корегування стратегії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >