< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальне уявлення про інформаційні системи

Виробничі та господарські підприємства, організації, фірми, корпорації, банки являють собою складні системи. Лід системою розуміється сукупність пов'язаних між собою і з зовнішнім середовищем елементів, функціонування яких спрямоване на реалізацію конкретної мети або досягнення корисного результату [9,10,12,14]. Відповідно до цього визначення практично кожен економічний об'єкт (організацію) або його частину можна розглядати як систему, яка прагне у своєму функціонуванні до досягнення поставленої мети.

Під системою розуміють будь-який об'єкт, який одночасно розглядається як єдине ціле, і як об'єднана сукупність різнорідних елементів, для досягнення певної мети. Системи значно відрізняються між собою як за складом, так і за головними цілями. Наведемо кілька систем, що складаються з різних елементів і спрямованих на реалізацію різних цілей (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Приклади систем різного призначення

Система

Елементи системи

Головна мета системи

Фірма

Люди, обладнання, матеріали, приміщення та т.п.

Виробництво товарів

Комп'ютер

Електронні та електромеханічні лінії зв'язку, мікросхеми, корпус та т.п.

Опрацювання даних

Телекомуніка ційна система

Комп'ютери, модеми, лінії зв'язку, програмне забезпечення та т.п.

Передача інформації

Інформаційна

система

Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне та програмне забезпечення

Виробництво професійної інформації

Для опису системи використовують поняття:

 • 1. Структура(елементи і взаємозв'язки між ними);
 • 2. Входи і виходи (інформаційні потоки);
 • 3. Закони поведінки (функції, що зв'язують входи і виходи системи);
 • 4. Цілі і обмеження (процеси функціонування системи).

Додавання до поняття "система" слова "інформаційна" відображає мету її створення і функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будь-якій області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти.

В основі будь-якої системи полягає процес. Процес управління в системі – це направлена дія на елементи системи для досягнення певної мети. Ця дія може бути представлена у вигляді інформаційного процесу, що зв'язує зовнішнє середовище, об'єкт та суб'єкт управління [15]. Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді (рис. 1.9):

Структура системи управління економічним об

Рис. 1.9. Структура системи управління економічним об'єктом

В основі інформаційної системи полягає процес виробництва інформації. У цьому розумінні інформаційна система – є системою (суб'єктом) управління, а процес виробництва інформації є об'єктом управління [9].

На сьогодні багато вчених дають різне визначення поняттю "Інформаційна система". У загальному розумінні організаційні системи, в яких оброблення інформації відбувається за допомогою засобів обчислювальної техніки, називають (автоматизованими) інформаційними системами управління. Можна також керуватися одним із таких визначень: інформаційна система – це взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, що функціонує спільно для досягнення певної мети та здійснює опрацювання та виведення інформації.

Організаційна структура економічного об'єкту регламентує схему інформаційних потоків системи управління, рівні прийняття рішень. Типовими організаційними структурами є: управлінська інформація – це сукупність планової, нормативної і директивної інформації, яка формується управлінським апаратом (суб'єктом управління) відповідно до мети управління і інформації про зовнішнє середовище.

Обліково-звітна інформація формується об'єктом управління і відображає внутрішній стан і ступінь впливу на об'єкт зовнішнього середовища.

Інформація про зовнішнє середовище – це нормативно- законодавча інформація (створювана державними установами) і інформація про кон'юнктуру ринка (створювана конкурентами, постачальниками, споживачами).

Вихідна інформація призначена для інших об'єктів економіки та організацій (звітна фінансова інформація – для державних установ, інвесторів, кредиторів і т.д.; маркетингова інформація – для потенційних споживачів і т.п.).

Потоки керуючої інформації, направляються від суб'єкта до об'єкта управління. В основі процесу управління системою є інформаційний обмін, який циклічно здійснює наступні процедури:

 • 1. Збір інформації про поточний стан об'єкту управління;
 • 2. Аналіз отриманої інформації і порівняння поточного стану об'єкту з бажаним;
 • 3. Вироблення керуючої дії, що перетворює поточний стан об'єкту – в бажаний;
 • 4. Передача керуючої дії об'єкту.

Ефективність управління досягається за допомогою зворотного зв'язку від об'єкту управління. Зворотний зв'язок – це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації.

Суб'єкт управління на основі аналізу інформаційних потоків приймає відповідні управлінські рішення.

Інформаційний контур разом із засобами збору, передачі, обробки та зберігання інформації, а також персоналом, що здійснює ці дії з інформацією, утворює інформаційну систему організації.

Інформаційні системи організують управління і прийняття рішень та суттєво підвищують якість, повноту, точність, достовірність і своєчасність прийнятих рішень. Функції інформаційних систем реалізуються двома класами завдань: інформаційними та технологічними.

Інформаційні завдання забезпечують переробку і представлення інформації, які безпосередньо використовуються у процесах управління та прийняття рішень людиною. Технологічні завдання пов'язані з актуалізацією баз даних, підтриманням їх у цілісному стані, експлуатацією, налаштуванням інформаційної системи.

До інформаційних систем пред'являються такі вимоги:

 • – здатність до змін і налаштуванні на нові функціональні області;
 • – реакція системи на запити користувачів в необхідний період часу;
 • – можливість розширення додатків і включення нових додатків;
 • – технологічність інформації та супроводження системи;
 • – ефективність використання обчислювальних ресурсів.

Економічна інформаційна система (ЕІС) – це сукупність внутрішніх і

зовнішніх потоків прямого і зворотного інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь в процесі обробки інформації і виробленні управлінських рішень. Інформаційні системи, як і інформація, і інформаційні технології, існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку існує потреба в управлінні. А для управління потрібно систематизована, заздалегідь підготовлена інформація.

Таким чином, місія інформаційних систем – виробництво потрібної для організації інформації, щоб забезпечити ефективне управління всіма її ресурсами, створити інформаційну та технічну середовище для здійснення управління організацією [9].

Перші інформаційні системи з'явилися у 50-х pp.. У ці роки вони були призначені для обробки рахунків і розрахунку зарплати, а реалізовувалися на електромеханічних бухгалтерських рахункових машинах. Це призводило до деякого скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів. 60-і pp., знаменуються зміною ставлення до інформаційних систем. Інформація, отримана з них, стала застосовуватися для періодичної звітності за багатьма параметрами. Для цього організаціям стало потрібно сучасне обладнання широкого призначення (електронно-обчислювальні машини), здатне обслуговувати безліч функцій, а не тільки обробляти рахунки і рахувати зарплату, як було раніше. У 70-х-початку 80-х pp., інформаційні системи починають широко використовуватися як засіб управлінського контролю, що підтримує і прискорює процес прийняття рішень. До кінця 80-х pp., концепція використання інформаційних систем знову змінюється. Вони стають стратегічним джерелом інформації використовуються на всіх рівнях організації будь-якого профілю. Етапи розвитку інформаційних систем наведено у табл. 1.2 [9,10,12,14].

Таблиця 1.2

Етапи розвитку інформаційних систем

Час (роки)

Концепція використання інформації

Вид інформаційної системи

Мета використання

1950- 1960

Потік паперових розрахункових документів

1C опрацювання розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинках

Збільшення швидкості та спрощення процедури обробки бухгалтерських документів

1960- 1970

Допомога у підготовці звітів

Управлінські ІС у виробництві

Збільшення швидкості та спрощення процедури підготовка звітності

1970- 1980

Управлінський контроль реалізації (продаж)

Системи підтримки прийняття рішень Системи для вищого рівня управління

Прийняття найбільш раціонального управлінського рішення

1980 -

по

теперішній час

Інформація – це стратегічний ресурс, що забезпечує конкурентні переваги

Стратегічні ІС Автоматизовані офіси

Отримання максимального прибутку та конкурентоспроможність фірми на ринку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >