< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яким чином здійснюється облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію основних фондів?

Капітальні роботи — будівництво, модернізація, реконструкція тощо можуть проводитись при умові, що вони передбачені кошторисом. Можуть виконуватись господарським та підрядним способом.

Основним документом, що регламентує механізм проведення видатків на капітальне будівництво є "Порядок державного фінансування капітального будівництва", затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 року за № 1764.

Цей Порядок визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень.

Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування наступні документи:

 • — титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
 • — внутрішньо-будівельний титул будови (об'єкта);
 • — титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
 • — договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
 • — наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;
 • — інші документи згідно до вимог Держказначейства. Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 року за № 668, фінансування робіт проводиться за планом, який складається замовником узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та підрядником і є невід'ємною частиною договору підряду.

План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови, проекту організації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи.

Оплата за виконані роботи узгоджується договором підряду. Ним може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання підряднику авансу з визначенням порядку його використання.

Розрахунки з підрядником за виконані роботи проводяться на підставі первинних документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: форма № КБ-2м та КБ-3.

Форма № КБ-2м "Акт приймання виконаних підрядних робіт" складається будівельною організацією про обсяги виконаних робіт для забудовників, що використовують бюджетні кошти або ж ці забудовники належать до підприємств державної форми власності.

Первинні документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і при відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник відображає в бухгалтерському обліку зобов'язання за виконані роботи, які він зобов'язаний оплатити.

Для оплати цих робіт до органів Держказначейства необхідно подати вказані документи та зареєструвати зобов'язання протягом 3-х робочих днів з дати виникнення зобов'язань але не пізніше останнього робочого дня місяця.

Оплата здійснюється на підставі платіжного доручення, вказаних первинних документів та Реєстру фінансових зобов'язань.

Видатки на будівництво, реконструкцію відносяться за кодом КЕКВ:

2120 — капітальне будівництво; 2140 — реконструкція та реставрація.

У бухгалтерському обліку бюджетних установ незавершене будівництво — це обсяг фактично освоєних капітальних вкладень по незакінчених і не введених в експлуатацію будовах та об'єктах будівництва станом на певну дату.

Облік видатків капітального будівництва (виготовлення, створення), поліпшення об'єктів необоротних активів з початку і до закінчення робіт та введення їх в експлуатацію ведеться на рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво".

До нього відкриваються субрахунки:

 • 141 — "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами".
 • 142 — "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами".
 • 143 — "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами".

По дебету цих рахунків відображається вартість витрат по капітальному будівництву, реконструкції, модернізації об'єктів, що не здані в експлуатацію в міру виконання таких робіт — з початку їх проведення і до введення об'єктів в експлуатацію.

Виконані будівельно-монтажні роботи на підставі первинних документів відносяться установою на фактичні видатки за рахунок відповідного кошторису (Дт 801,802, 811-813). Одночасно для відображення та накопичення сум за незавершеним капітальним будівництвом сума фактичних видатків записується по дебету рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво" з кредиту 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві".

Якщо будівництво об'єкта проводиться більше одного бюджетного періоду, то витрати, крім податку на додану вартість, який списується на фактичні видатки, відносяться на незавершене капітальне будівництво і відображається в бухгалтерському обліку за дебетом відповідного рахунку 14 та кредитом субрахунку 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві".

Якщо після завершення бюджетного року об'єкт не був добудований і не введений в експлуатацію, витрати накопичені на дебеті рахунків 801, 802 або ж 811-813 закриваються по закінченні року в загальному порядку, тобто на результати виконання кошторисів: Дт 431 Кт 801, 802 або ж Дт 432 Кт 811-813.

При цьому сума накопичених на рахунку 14 витрат залишається на цьому рахунку і переходять на наступний рік як сума незавершеного будівництва.

По закінченні будівництва та введення в експлуатацію, сума накопичених витрат списується з кредиту рахунку 14 в дебет 402. Одночасно об'єкт оприбутковується бухгалтерським записом Дт 103-122 Кт 401. Накопичена сума витрат становить балансову вартість нового об'єкта основних засобів.

Облікування необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі акта приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об'єкта установою. В Акті вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається за даними бухгалтерського обліку за всіма проведеними витратами.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, меблі, інвентар тощо для облаштування об'єкта підлягають оприбуткуванню.

Аналітичний облік капітальних видатків на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об'єктів на рахунку 14 ведеться по кожному об'єкту за такими видами робіт (витрат):

 • — проектно-вишукувальні роботи;
 • — будівельні роботи;
 • — роботи з монтажу устаткування;
 • — придбання устаткування, що потребують монтажу, інструментів та інвентарю;
 • — придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;
 • — інші капітальні роботи і затрати.

У централізованих бухгалтеріях картки відкриваються на кожну установу. Для узагальнення інформації про капітальні видатки за кодом 2000 використовують "Картку аналітичного обліку капітальних видатків". Картка відкривається на місяць, записи ведуть у розрізі КЕКВ.

В окремих графах відображається інформація про надходження коштів, касові видатки по загальному і спеціальному фонду. При цьому розмежовують видатки, що збільшують вартість необоротних активів, та інші, тобто, ті видатки, що не збільшують їх вартість, а також видатки на незавершене будівництво. Видатки відображаються на підставі первинних документів. різних меморіальних ордерів. Підсумки визначаються за місяць та з початку року.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >