< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Європейський та північноамериканський культурний регіон

Основні характеристики Європейського культурного регіону:

  • 1) швидкі темпи зміни суспільно-економічних епох;
  • 2) формування основних культурних стилів;
  • 3) динамічне освоєння природного середовища;
  • 4) створення машинного виробництва;
  • 5) лідерство у світовому культурному розвитку.

Європейський культурний регіон – це не стільки територія, скільки особливий спосіб співжиття соціумів, система цінностей, прогрес у всіх сферах буття.

У давні часи територія сучасної Європи була етнічно неоднорідною. Греки, етруски, ромеї, кельти, лігури, іберійці, іллірійці, фракійці, скіфи склали за історично короткий проміжок часу основні нації сучасної Європи. Як вважає більшість науковців, основи європейської культурної спільноти започатковані в ранньому Середньовіччі (V-XI ст.). У цей час різні етноси, що проживали на цій території, та прийшлі племена з півночі через болючий процес формування та розпаду нових державних утворень складають основи західноєвропейського Середньовіччя.

Однак європейський культурний регіон – це не тільки середньовічна Європа другого тисячоліття, але й, насамперед, висхідний розвиток від античності, християнської культури середніх віків, Відродження,

Реформації, Просвітництва до Новітнього часу XX ст. Європейський культурний регіон багатий типами культур, які, видозмінюючи одна одну, забезпечили йому соціально-економічний, духовний прогрес. Людина античного світу не виділяла себе з природи, не вважала себе єдиною у всьому чуттєво усвідомленому космосі. За своїм образом і подобою вона населяла його божествами, з якими жила на рівних. Люди жили як боги, а боги – як люди.

Античності Європа завдячує появою перших архітектурних ордерів, філософських шкіл, розвитком літератури, скульптури, живопису, театру, музики. Слід зазначити, що у Стародавній Греції та Римі практично відбувся перший поділ на гуманітарні та природничі науки, на предмети науки. Антична культура лягла в основу більш пізніх соціальних систем.

Антична Європа, будучи рабовласницькою, не пройшовши етапу феодального розвитку, в управлінні на тисячоліття випередила у соціально-економічному розвитку інші країни, започаткувавши такі типові для буржуазного суспільства орми демократії, як поліс, сенат, виборність.

У своєму розвитку західноєвропейське Середньовіччя не було однорідним як за складом населення, так і за способом становлення тих чи інших державних утворень. Однак у його основі лежать спільні риси: аграризація населення, соціальна диференціація, християнство. Останнє як певна культурологічна концепція давало відповіді на "всі" питання. У літературі другої половини XX ст. можна натрапити на визначення Середньовіччя як етапу інквізиції, догматизму тощо. Але це радше політичні терміни, ніж науково обґрунтовані теореми. Середні віки були прогресивним явищем у зміні суспільно-економічних формацій. У цей період значного поширення набуває освіта, зароджується латинська міська та сільська література, лицарська поезія, поезія трубадурів та вагантів, готичний стиль в архітектурі, університетська освіта. Домінуючим стає сакральне мистецтво.

Зміцнення середньовічних міст, поступове переростання ремесла в мануфактуру, накопичення багатства у міської знаті вимагали появи вільної робочої сили, а отже, створили передумови формування нової культурної епохи, яка дістала назву Відродження (XIII – перша чверть XVII ст.). Відродження найбільш рельєфно проявилося вперше в італійських містах. Епоха Відродження започаткувала фундаментальні відкриття в природничих науках, гуманізм у суспільних відносинах (Раннє Відродження), а в період свого занепаду і переходу в Реформацію – зміну наукової парадигми.

Епоха Відродження була не просто відродженням чогось вже досягнутого античним світом чи формуванням нових відносин – вона була своєрідним способом життя, мислення, світобачення.

Становлення і перемога буржуазних відносин в Європі у XVIII ст., перша технічна революція лежали в основі наступної епохи – епохи Просвітництва, коли знання стає загальносуспільною цінністю, а розвиток світової спільноти – суспільно прогнозованим, з передбачуваними етапами в майбутньому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >