< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах[1]. Курсові різниці визначаються лише за монетарними статтями балансу.

Виходячи з поняття "курсова різниця", можна виділити чотири періоди, за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті для визначення курсових різниць. Це періоди між: – датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою фактичного здійснення розрахунків;

  • – датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою складання бухгалтерської звітності за звітний період;
  • – датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою фактичного здійснення розрахунку;
  • – датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою складання бухгалтерського звіту за звітний період.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до визначеної підприємством облікової політики). При цьому для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу, а при визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

Порядок відображення курсових різниць узагальнено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Порядок відображення курсових різниць

Види

курсових різниць

Відображення курсових різниць згідно з П(С)БО 21

Синтетичні

рахунки

Перерахунок грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність

Інші операційні доходи (витрати)

  • 714 "Дохід від операційної курсової різниці";
  • 945 "Витрати від операційної курсової різниці"

Перерахунок монетарних статей про інвестиційну діяльність

Інші доходи (витрати)

  • 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
  • 974 "Втрати

від неопераційної курсової різниці"

Перерахунок монетарних статей про фінансову діяльність

Інші доходи (витрати)

  • 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
  • 974 "Втрати

від неопераційної курсової різниці"

Перерахунок зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу

Додатковий капітал

423 "Накопичені курсові різниці"

Перерахунок дебіторської заборгованості та зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі

Інший сукупний дохід

423 "Накопичені курсові різниці"

Отже, залежно від виду діяльності, в ході якої виникають курсові різниці, вони поділяються на операційні, які відображаються у складі інших операційних доходів чи витрат, та нео- пераційні, які відображають у складі інших доходів чи витрат.

  • [1] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р., № 193.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >