< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нарахування та виплати дивідендів нерезидентам

П(С)БО 15 "Дохід" визначає дивіденди як частину чистого прибутку, яка розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства[1].

Згідно з Податковим кодексом, дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку[2].

Виходячи з наведеного вище, дивіденди виплачуються в тому випадку, коли за даними бухгалтерського обліку підприємство отримало чистий прибуток, разом з тим, джерелом виплати дивідендів може бути не лише прибуток (як звітного, так і минулих років), але й резервний капітал або спеціальний фонд.

Виплата дивідендів пов'язана з нарахуванням та сплатою підприємством-емітентом таких податків:

 • – ПДВ: суми дивідендів, виплачені емітентом у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, не є об'єктом оподаткування ПДВ. Якщо виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така операція оподатковується ПДВ на загальних засадах як звичайний продаж товарів;
 • – податок на прибуток: при виплаті дивідендів власнику – юридичній особі підприємства зобов'язані сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 18%, нарахований на суму дивідендів, що фактично виплачуються. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до / або одночасно з виплатою дивідендів. Сплачені авансові внески зараховуються у зменшення нарахованих зобов'язань з податку на прибуток. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Авансовий внесок не сплачується у випадку, якщо дивіденди виплачуються фізичним особам.

Дохід, отриманий у вигляді дивідендів, включається до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). При цьому дивіденди зараховуються до пасивних доходів, щодо яких законодавством встановлено такі ставки оподаткування ПДФО (табл. 11.6):

Таблиця 11.6

Ставки ПДФО при оподаткуванні дивідендів

Види дивідендів

Ставки оподаткування

Дивіденди за акціями та / або інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування

20%

Дивіденди за акціями та корпоративними правами, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5%

Дивіденди, нараховані платниками податку на прибуток за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або передбачають виплату фіксованого розміру дивідендів, прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням

15%-до суми, яка не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати

20% – до суми перевищення десятикратного розміру мінімальної заробітної плати

Інші дивіденди, в тому числі нараховані нерезидентами

20%

Платниками ПДФО є:

 • • фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи;
 • • фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Обов'язок щодо нарахування та утримання ПДФО покладається на підприємство як податкового агента, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку. Оподатковуються дивіденди під час їх нарахування.

Отже, дивіденди, що виплачуються резидентами на користь нерезидентів, зараховуються до доходів з джерелом їх походження з України. Фізична особа – нерезидент, яка отримує дивіденди з джерела їх походження в Україні, сплачує ПДФО аналогічно до порядку, передбаченого для фізичної особи – резидента.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України[2].

Якщо нерезиденти отримують дивіденди в іноземній валюті, то ПДФО до бюджету сплачується виключно у гривнях з використанням курсу НБУ, що діяв на момент нарахування дивідендів. При цьому незалежно від дати сплати ПДФО сума податку обчислюється один раз і не підлягає подальшому коригуванню під час зміни курсу НБУ.

Курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, виникатимуть при виплаті дивідендів фізичним особам – нерезидентам в іноземній валюті. Порядок визначення таких курсових різниць регулюється П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Для обліку дивідендів передбачено субрахунок 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами", за кредитом якого відображається нарахування дивідендів учасникам (засновникам), за дебетом – їх виплата.

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів юридичним особам відображається за дебетом рахунка 641 "Розрахунки за податками і платежами" в кореспонденції з кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках" без використання рахунка 98 "Податок на прибуток".

Приклад. Підприємство-резидент нарахувало юридичній особі-нерезиденту дивіденди на суму 15 000 грн. Порядок відображення в обліку операцій з нарахування і виплати дивідендів розглянуто в табл. 11.7.

Таблиця 11.7

Відображення в обліку операцій з нарахування і виплати дивідендів на користь юридичної особи

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1.

Нараховано дивіденди юридичній особі- нерезиденту.

443

671

15000

2.

Перераховано до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

641

31

2700

3.

Перераховано дивіденди юридичній особі- нерезиденту.

671

31

15000

Якщо емітент корпоративних прав є платником єдиного податку, то він зобов'язаний сплачувати авансові внески з податку на прибуток на бюджетні рахунки єдиного податку. У випадку, якщо суб'єкт господарювання є платником фіксованого сільськогосподарського податку, то авансовий внесок при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати не потрібно.

Приклад. Підприємство-резидент нарахувало та виплатило дивіденди засновнику – фізичній особі-нерезиденту в іноземній валюті.

 • 05.11.2014 р. нараховано дивіденди за жовтень 2014 р. на суму 200 дол. США (курс НБУ – 16,42 грн. за 1 дол. США).
 • 14.11.2014 р. виплачено дивіденди шляхом безготівкового перерахунку (курс НБУ – 16,47 грн. за 1 дол. США).

ПДФО сплачено одночасно з поданням до банку платіжного документа на перерахування дивідендів на банківський рахунок засновника.

При цьому застосовано ставку ПДФО у розмірі 5%, яка діяла у 2014 р. при нарахуванні та виплаті таких дивідендів.

Згідно з чинним законодавством, нараховано і сплачено військовий збір, оскільки фізичні особи – нерезиденти, які отримують дохід із джерела їх походження в Україні, є платниками такого збору.

Відображення в обліку нарахування і виплати дивідендів на користь фізичних осіб наведено у табл. 11.8.

Таблиця 10.8

Відображення в обліку операцій з нарахування і виплати дивідендів на користь фізичних осіб

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків дол.

Сума, дол. США / грн.

Дебет

Кредит

1.

Нараховано дивіденди фізичній особі- нерезиденту.

443

671

 • 200
 • 3284

2.

Нараховано ПДФО (3284 х 5%).

671

641

164,2

3.

Нараховано військовий збір (3284 х1,5%).

671

641

49,26

4.

Перераховано до бюджету ПДФО.

641

311

164,2

5.

Перераховано до бюджету військовий збір.

641

311

49,26

6.

Перераховано дивіденди фізичній особі- нерезиденту.

671

312

 • 187
 • 3079,89

7.

Відображено курсову різницю між валютними курсами на дату нарахування та на дату виплати дивідендів (без урахування ПДФО та військового збору).

974

671

9,35

Інформація щодо дивідендів, нарахованих фізичній особі, а також про утриману суму податку з доходів фізичних осіб відображається підприємством-емітентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (за формою № 1 ДФ).

 • [1] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р., 290.
 • [2] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
 • [3] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >