< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський облік експортних операцій

При обліку експортних операцій суб'єкти господарювання застосовують П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів", однак підприємства, які подають звітність за міжнародними стандартами обліку, повинні використовувати Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів".

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" застосовується до обліку операцій та залишків в іноземних валютах, за винятком операцій з тими похідними інструментами і залишків за ними, на які поширюється сфера застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 9 "Фінансові інструменти"; у разі переведення результатів та фінансового стану закордонних господарських одиниць, що входять до фінансової звітності суб'єкта господарювання шляхом консолідації, пропорційної консолідації або методом участі в капіталі; в разі переведення результатів і фінансового стану суб'єкта господарювання у валюту подання[1].

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат) (п. 5 П(С)БО 21).

При цьому підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції у разі, якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу. Дохід від експорту обліковують за принципом нарахування, незалежно від надходження оплати. Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена за умови дотримання таких критеріїв (рис. 4.2).

Після переходу права власності від продавця до покупця в бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображається за дебетом рахунка 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" і кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації". Суму доходу при цьому перераховують у національну валюту із застосуванням курсу НБУ на дату його визнання. Витрати за експортними операціями списуються у звичайному порядку: за дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації" і кредитом рахунка 28 "Товари" або 26 "Готова продукція".

Критерії визнання доходів

Рис. 4.2. Критерії визнання доходів

Дебіторська заборгованість, відображена на рахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями", належить до монетарних статей балансу і за нею розраховують курсові різниці на дату балансу (відповідно датою балансу є 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня) та на дату проведення розрахунків. В обліку курсові різниці відображають на рахунках 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або 945 "Витрати від операційної курсової різниці". При отриманні оплати експортери відображають в обліку погашення дебіторської заборгованості за курсом НБУ на початок дня дати отримання коштів на рахунок.

Розглянемо приклад відображення операцій з експорту продукції за умови наступної оплати за експортовані товари в бухгалтерському обліку.

Приклад. Підприємство здійснило операцію з експорту товару на суму 15000 дол. США. За умовами зовнішньоекономічного договору нерезидент оплачує вартість товару за фактом поставки. Митна декларація оформлена 26.12.13 р. Курс НБУ на момент оформлення митної декларації – 11,79 грн. за 1 дол. США. Сума сплаченого мита – 500 грн. (умовно). Курс НБУ на 31.12.13 р. – 11,70 грн. Оплата надійшла 12.01.14 р. Курс НБУ на день оплати – 11,70 грн. за 1 дол. США. В обліку вказані операції відображаються так:

Таблиця 4.1

Відображення в обліку експортних операцій за умови наступної оплати

з/п

Дата

операції

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США /

грн.

Дебет

Кредит

1.

26.12.13 р.

Відвантажено товар на експорт. Курс НБУ на день відвантаження – 11,79 грн. за 1 дол. США (15000 X 11,79 грн.)

362

702

 • 15000
 • 176850

2.

Списано собівартість відвантаженого товару.

902

281

50000

3.

Нараховано мито.

93

377

500

4.

Перераховано мито.

377

311

500

5.

31.12.13 р.

Відображено курсову різницю на кінець звітного періоду. Курс НБУ – 11,70 грн. за 1 дол. США [15000 × (11,79 грн. – 11,70 грн.)].

945

362

1350

б.

12.01.14 р.

Надійшла оплата від нерезидента на поточний рахунок. Курс НБУ – 11,70 грн. за 1 дол. США (15000 × 11,70 грн.).

312

362

 • 15000
 • 175500

Однак з метою регулювання валютного ринку Національним банком встановлено норму, що надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 75 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні суб'єктів господарювання та використовується відповідно до правил валютного регулювання.

Особливістю такої ситуації є те, що для продажу 75% валютних надходжень банк зараховує всю валюту, що надійшла, на окремий розподільчий рахунок. А далі, не пізніше наступного робочого дня після зарахування, самостійно продає 75% валюти без доручення клієнта. Отриманий від її продажу гривневий еквівалент банк перераховує підприємству на поточний гривневий рахунок. Ну а решту 25% (що не підлягають обов'язковому продажу) банк у той же строк із розподільчого рахунка переказує прямо на поточний валютний рахунок підприємства.

Тому в даному випадку доцільними будуть такі проведення:

 • – дебет 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті", кредит 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" – на всю суму оплати за товар;
 • – дебет 312 "Поточні рахунки в банку в іноземній валюті", кредит 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" – на суму 25% виручки, що не підлягає обов'язковому продажу[2].

Облік експорту за умови попередньої оплати Відповідно до П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів" сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу[3].

Таким чином, при відображенні експортних операцій в бухгалтерському обліку слід врахувати, що при отриманні авансу дохід перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати отримання авансу. Це означає, що доходи визнаються на дату відвантаження товарів, що експортуються, але при цьому визначаються за курсом на дату авансу.

Отримання попередньої оплати від покупця в обліку відображають як кредиторську заборгованість за кредитом рахунка 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Обов'язковий продаж валютної виручки в обліку відображається у такому порядку:

 • – дебет 314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті", кредит 681 "Розрахунки за авансами одержаними" – на всю суму авансу, що надійшов на розподільчий рахунок за кусом НБУ на дату надходження коштів;
 • – дебет 312 "Поточні рахунки в банку в національній валюті", кредит 314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті" на суму коштів, які зараховуються у валюті.

Розглянемо приклад відображення операцій за експортом продукції на умовах передоплати в бухгалтерському обліку.

Приклад. Підприємство 26.02.14 р. отримало передоплату за товар на свій поточний рахунок в сумі 15000 дол. США (курс НБУ 11,79 грн. за 1 дол. СІНА). Товар відвантажено 12.03.14 р. Курс НБУ – 11,70 грн. за 1 дол. США. Митні платежі склали 500 грн. (умовно).

Таблиця 4.2

Облік експортних операцій на умовах попередньої оплати

з/п

Дата

операції

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США /

грн.

Дебет

Кредит

1.

26.02.14 р.

Отримано попередню оплату. Курс НБУ на день відвантаження – 11,79 грн. за 1 дол. США (15000 X 11,79 грн.).

312

681

 • 15000
 • 116850

2.

12.01.14 р.

Нараховано митні платежі.

93

377

500

3.

Перераховано митні платежі.

377

311

500

4.

Відвантажено товар покупцеві. Курс НБУ -11,79 грн. за 1 дол. США.

362

702

 • 15000
 • 116850

5.

Списано собівартість відвантаженого товару.

902

281

50000

6.

Проведено взаємозалік заборгованості.

681

362

 • 15000
 • 116850

Таким чином, як видно з прикладу, курсова різниця не розраховується, оскільки кредиторська заборгованість, що виникла перед покупцем після отримання авансу, належить до немонетарних статей балансу.

 • [1] Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mmfin.gov.ua/iile/link/320294/file/lAS%202l.pdf.
 • [2] Облік продажу валюти розглянуто у темі 3.
 • [3] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р., № 193.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >