< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік у орендодавця (лізингодавця)

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця. Розподіл фінансового до ходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду[1].

П(С)БО 14 також визначає особливості відображення продажу активу при укладанні угоди про його одержання продавцем у фінансову оренду:

  • – якщо продажна вартість активу (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань із доходу) менше або дорівнює балансовій вартості проданого активу, то дохід від продажу активу за звітний період визнається в сумі продажної вартості активу;
  • – якщо продажна вартість активу (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань з доходу) вище, ніж балансова вартість, то дохід від продажу за звітний період дорівнює балансовій (залишковій) вартості. Суму перевищення продажної вартості над балансовою продавець-орендар включає до складу доходів майбутніх періодів для подальшого віднесення до складу доходів відповідних звітних періодів протягом строку фінансової оренди;
  • – собівартістю реалізованих активів визнається їх балансова (залишкова) вартість.

В лізингодавця для обліку заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду, використовують субрахунок 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду". За дебетом цього субрахунка відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, розраховані відповідно до вимог П(С)БО 14, за кредитом – погашення заборгованості. Аналітичний облік ведеться щодо кожного дебітора, а також за строками виникнення. Після сплати повної викупної вартості об'єктів лізингу вони переходять у власність лізингоодержувача.

Щомісячна частина зобов'язання з фінансового лізингу в лізингодавця (вартість основних засобів, що взяті у фінансову оренду, розділена на кількість місяців фінансової оренди) відображається за кредитом рахунка 18, субрахунок 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" і дебетом субрахунка 373 "Розрахунки за нарахованими доходами". Одночасно належна до одержання сума орендної плати відображається за дебетом субрахунка 373 у кореспонденції з кредитом субрахунка 703.

Після надходження орендної плати на суму, що вказана в розрахункових документах, дебетуються рахунки з обліку грошових коштів у кореспонденції з кредитом субрахунка 373.

Витрати, пов'язані з фінансовим лізингом (оплату праці, відрахування і т. п.), лізингодавець відображає за дебетом субрахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" та кредитом рахунка 23 "Виробництво". Типова кореспонденція рахунків за операціями фінансового лізингу, шли підприємство України є лізингодавцем, наведена у табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Відображення в обліку операцій з фінансового лізингу

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1.

Придбано обладнання на замовлення лізингоотримувача.

281

631

200000

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з отриманою податковою накладною.

641

631

40000

3.

Перераховано кошти постачальнику згідно з випискою банку.

631

311

240000

4.

Передано обладнання у фінансовий лізинг згідно з актом приймання-передачі.

181

702

240000

5.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

40000

6.

Дохід від реалізації списано на фінансовий результат.

702

791

200000

7.

Списано собівартість реалізованого обладнання.

902

281

200000

8.

Списано собівартість на фінансовий результат.

791

902

200000

9.

Нараховано поточний лізинговий платіж за перший місяць у частині, яка відшкодовує вартість обладнання, згідно з розрахованими даними та виставленим рахунком.

377

181

2000

10.

Нараховано поточний лізинговий платіж за перший місяць у частині фінансового доходу згідно з розрахунком.

373

732

11200

11.

Віднесено на фінансовий результат суму фінансового доходу.

732

792

11200

12.

Отримано орендну плату на розраху нковий рахунок у частині відшкодування вартості устаткування згідно з банківською випискою.

312

377

2000

13.

Отримано орендну плату на розрахунковий рахунок у частині фінансового доходу згідно з банківською випискою.

312

373

11200

  • [1] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р., № 181.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >