< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Діагностика є важливим інструментом управління підприємством, який забезпечує обґрунтованість прийняття управлінських рішень. Знання і вміння щодо здійснення діагностики набувають особливої актуальності у зв'язку з розвитком ринкових відносин в Україні та формуванням конкурентного середовища. Тому підготовка висококваліфікованих фахівців, які опанували теоретичні і методичні засади діагностики в системі управління підприємством та здобули практичні навички її здійснення відіграє важливу роль у поліпшенні економічної ситуації та формуванні ринкових відносин в Україні.

У зв'язку з цим метою написання навчального посібника стала систематизація теоретичних знань та практичних навиків з основ та методології проведення діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства, визначення її місця в системі управління підприємством. Основним завданням – надання методичної та інформаційної допомоги студентам в розумінні сутності діагностики, принципів та особливостей, механізмів її здійснення, підготовка студентів до практичної діяльності, прийняття відповідальних та ефективних рішень. Знання в цій області – обов'язкова вимога до компетентного фахівця. Предметом – методи і прийоми діагностики фінансово-економічного стану, господарської діяльності підприємства та її результатів.

Дисципліна “Діагностика в системі управління” пов'язана із дисциплінами “Економіка та фінанси підприємства”, “Менеджмент”, “Операційний менеджмент”, “Фінансовий менеджмент”, “Стратегічне управління”.

У результаті опрацювання матеріалів посібника студент буде знати:

 • – теоретичні засади діагностики в системі управління;
 • – загальні методологічні принципи діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства;
 • – послідовність та порядок здійснення діагностики в системі управління;
 • – засади спеціальної та комплексної діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємств.

Після опанування посібника студент буде уміти:

 • – здійснювати внутрішню і зовнішню діагностику фінансово- економічного стану і результатів господарської діяльності підприємства;
 • – виявляти й оцінювати причинно-наслідкові зв'язки основних показників господарської діяльності й чинників, що на них впливають;
 • – оцінювати конкурентоспроможність та визначати конкурентний статус підприємства на ринку;
 • – діагностувати виробничо-господарський потенціал підприємства;
 • – оцінювати майновий стан господарюючого суб'єкта й джерела формування майна;
 • – аналізувати ліквідність, платоспроможність й фінансову стійкість підприємства;
 • – оцінювати прибутковість, рентабельність і ділову активність господарюючого суб'єкта;
 • – визначати ефективність інвестиційної діяльності;
 • – здійснювати комплексне оцінювання фінансового стану й результатів діяльності підприємства та оцінювати його кредитоспроможність;
 • – обґрунтовувати виважені й ефективні управлінські рішення за результатами діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства.

Навчальний посібник з дисципліни „Діагностика в системі управління” містить теми курсу, питання для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.

Теоретична частина курсу допомагає ознайомитися з теоретичними й методичними засадами діагностики в системі управління підприємством, правилами формування інформаційної бази оцінок, порядку використання її результатів у менеджменті.

Методологічною основою вивчення дисципліни "Діагностика в системі управління" є наведені в навчальному посібнику порядок й алгоритми обчислення великої кількості аналітичних показників і коефіцієнтів. При цьому порядок розрахунків подано відповідно до фінансової звітності підприємств згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (за Наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 № 87 зі змінами і доповненнями відповідно Наказу Міністерства фінансів від 30.11.2009 № 1396), а також за новими підходами згідно Наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 № 73 (у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2013 № 627). Такий підхід дозволить користувачам навчального посібника здійснити діагностику будь-якого підприємства не лише в поточному періоді, а й ретроспективно за ряд попередніх років.

Завданням практичної частини курсу є поглиблене вивчення та здобуття практичних навичок з оцінювання фінансово-економічного стану й результатів господарської діяльності підприємства. Задля виконання вказаних завдань викладення правил і методичних засад діагностики основних характеристик стану та діяльності підприємства у навчальному посібнику доповнено розрахунками на прикладі умовного підприємства „Київ”. Інформаційною базою такого аналізу слугують дані додатків А-Е. Зокрема у додатках А і Б наведено приклади форми № 1 "Баланс", а у додатках В і Д- приклади форми № 2 "Звіт про фінансові результати" за сучасними стандартами та стандартами, які діяли до 2013 р. В додатку Е подано іншу додаткову інформацію звітності підприємства у скороченому вигляді.

Зазначимо, що для цілей даного навчального посібника „Баланс” підприємства та „Звіт про фінансові результати” наведено за аналізований рік поквартально. При цьому дані форми №2 надано не наростаючим підсумком з початку року (як того вимагають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), а відокремлено за результатами кварталів і року. Такий підхід застосовано у навчальних цілях для наведення прикладів обчислень показників і коефіцієнтів. За результатами діагностики підприємства „Київ” наведено стислі аналітичні висновки.

Крім того, звертаємо увагу читачів на те, що у наведених порядках розрахунку аналітичних показників і коефіцієнтів у теоретико-методичній частиш навчального посібника подеколи поряд із вказанням форми звітності та коду рядка наводиться номер колонки (к. 3 або к. 4), що відповідає діючим стандартам бухгалтерського обліку. Для навчальних цілей на прикладі умовного ПАТ "Київ" колонкою 3 слід вважати початок аналізованого періоду, а колонкою 4 – кінець відповідного періоду.

Важливим елементом навчання є здобуття навичок самостійної роботи, опрацювання нормативно-методичних матеріалів, регулюючих методологічну й процедурну сторону діагностики в системі управління, а також самостійне обчислення основних діагностичних показників і коефіцієнтів та підготовка власних аналітичних висновків. Задля цього наведено ряд ситуаційних вправ з діагностики умовного підприємства „Оболонь”. Усі ситуаційні вправи необхідно вирішувати на підставі інформації додатків К, З і Ж.

За допомогою тестів і контрольних питань здійснюється самоконтроль здобутих теоретичних знань.

Запропонований підхід уможливлює комплексне опанування теоретичних і практичних знань з діагностики в системі управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >