< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діагностика виробничого потенціалу

Сутність та складові виробничого потенціалу

Майно підприємства (його необоротні і оборотні активи) є основою виробничого потенціалу господарюючого суб'єкта, а отже їх діагностика є вагомою складовою діагностики виробничого потенціалу. Проте, власне поняття "виробничий потенціал" є значно ширшим і включає не лише майно, а й багато інших складових.

В широкому розумінні "потенціал" являє собою "потужність", "силу", тому потенціал підприємства зазвичай розуміють як його спроможність щодо досягнення визначених стратегічних і тактичних цілей діяльності на основі використання сукупності наявних умов, ресурсів, можливостей, запасів, цінностей тощо. В структурі потенціалу вирізняють його ринкову, соціальну, загалом економічну й інші частини, проте, основною залишається виробнича складова.

Під виробничим потенціалом підприємства розуміють його потенційну спроможність виготовляти продукцію (товари, роботи, послуги) таких асортименту, номенклатури та якості, які задовольняють ключовим параметрам попиту на ринку.

До характеристик виробничого потенціалу відносять [26]: цілісність, складність, взаємозамінність, альтернативність його елементів, взаємозв'язок і взаємодія його елементів, здатність до сприйняття в якості елементів новітніх досягнень науково-технічного прогресу, здатність до розвитку шляхом безпосереднього та систематичного використання нових технологічних ідей, гнучкість виробничої системи, потужність виробничого потенціалу.

Як і загальне поняття потенціалу, виробничий потенціалу підприємства у своїй структурі вміщує декілька відокремлених та водночас взаємопов'язаних складових (див. рис. 5.1).

Основні складові виробничого потенціалу підприємства

Рис. 5.1. Основні складові виробничого потенціалу підприємства

Так, основними складовими виробничого потенціалу називають технічну, технологічну, інжинірингову, управлінську і ресурсну [18].

Технічна складова виробничого потенціалу відображає можливості використання наявних основних засобів, зокрема обладнання, будівель, споруд, устаткування, для здійснення фізичних операцій з виготовлення продукції (виготовлення товарів, надання послуг, виконання робіт), а також можливості конструктивного удосконалення і модернізації всієї техніки для більш ефективного забезпечення виробничих операцій. Тому ключовим аспектом оцінювання технічної складової виробничого потенціалу є діагностика основних засобів підприємства. При цьому особливу увагу доцільно приділити показникам наявності, стану і руху основних засобів. Проте, необхідно пам'ятати, що використання основних засобів потребує відповідного підкріплення оборотними активами. Тому додатковою складовою оцінювання має стати й діагностика оборотних коштів.

Технологічна складова виробничого потенціалу по своїй суті регламентує послідовність і порядок здійснення конкретних операцій з виготовлення продукції (надання послуг) у вигляді технологічного регламенту, а також обґрунтовує нормативно-правовий бік виробничих процесів, узгоджуючи його з чинними в галузі (регіоні, країні) стандартами виробництва. Нині в епоху випереджаючого розвитку науково-технічного прогресу технологічна складова стає чи не найвпливовою складовою виробничого потенціалу. Вона багато в чому пов'язана із інжиніринговою складовою.

Інжинірингова складова виробничого потенціалу передбачає проектування нових і удосконалення існуючих різновидів продукції (послуг), уможливлює деталізований підхід до специфікацій окремих виробів з оформленням відповідної проектної документації. Ця складова ґрунтується на маркетингових дослідженнях ринкового середовища, зокрема платоспроможного попиту споживачів.

Управлінська складова виробничого потенціалу підприємства як складова виробничого потенціалу є керівною ланкою процесу менеджменту, тобто запорукою успішної діяльності підприємства в цілому. Адже прийняття конструктивних і своєчасних управлінських рішень може запобігти непередбачуваним збоям у виробництві та сприяти його надійності.

Доволі часто загальне поняття потенціалу змішують із його ресурсною складовою, адже саме наявність різних видів ресурсів певної якості служить практичному застосуванню усім іншим складовим виробничого потенціалу сукупно. Ресурсна складова є найбільш ємною складовою виробничого потенціалу, оскільки включає розгалужену структуру використовуваних у виробничому процесі взаємопов'язаних між собою ресурсів: капітальних, трудових, матеріально-сировинних та інтелектуальних.

Нині останнім додатковим елементом виробничого потенціалу підприємства називають [26] ще й інформацію, яка є доволі специфічним ресурсом. Адже у виробничих процесах інформація виконує сполучну роль, поєднуючи його елементи як одне ціле: регулює споживання ресурсів і заміщення одних видів ресурсів іншими; визначає направленість процесу виробництва, сприяє підвищенню продуктивності праці й засобів праці, підвищенню рівня та ефективності технологій. Значна частина ресурсів у вигляді інформації міститься у самій господарській ланці як результат дії її служб, а також від інших спеціалізованих організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >