< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання спроможності підприємства щодо нарощування виробничого потенціалу

Високий рівень виробничого потенціалу підприємства свідчить про раціональне використання наявних ресурсів, ефективну організацію виробничого процесу. З цих причин важливим є пошук шляхів підвищення виробничого потенціалу.

Серед основних шляхів нарощування виробничого потенціалу [27] виділяють заходи, пов'язані з підвищенням ефективності ресурсів господарюючого суб'єкта, а саме: за рахунок підвищення ефективності використання трудових ресурсів, а також основних і оборотних засобів.

Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання трудових ресурсів включають:

 • – удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва та методів організації виробничого процесу;
 • – удосконалення розподілу і кооперування праці, організації та обслуговування робочих місць;
 • – удосконалення підбору і розстановки працівників, їх підготовки й підвищення кваліфікації;
 • – впровадження передових прийомів і методів праці та проведення робіт по інших напрямках удосконалення організації праці;
 • – удосконалення організаційної структури управління;
 • – удосконалення виконання функцій та використання методів управління, механізація і автоматизація управлінської праці;
 • – підвищення рівня задоволення соціальних потреб працівників на виробництві;
 • – підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників;
 • – набір працівників, яким притаманні такі якості як: адаптованість, інноваційність, професійна мобільність, дисциплінованість та вмотивованість (здатність реагувати на зовнішні стимули);
 • – поліпшення соціально-трудових відносин працівників з власниками та адміністрацією;
 • – поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;
 • – впровадження раціональних режимів роботи та відпочинку;
 • – встановлення сприятливого (поліпшення існуючого) мікроклімату в трудових колективах.

Якісна робоча сила значною мірою сприяє підвищенню продуктивності пращ, а значить виробничому потенціалу.

Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання основних фондів підприємства:

 • – нарощування обсягів виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
 • – оновлення та технічне вдосконалення основних засобів через технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем; заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; ліквідацію вузьких місць та диспропорцій у виробничих потужностях підприємства; механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
 • – впровадження досягнень науково-технічного прогресу, механізація та автоматизація виробництва, у тому числі через розвиток винахідництва та раціоналізаторства;
 • – збільшення термінів роботи машин та механізмів завдяки ліквідації недіючого обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація тощо); скорочення строків ремонту обладнання; зниження простоїв цілозмінних та всередині змін;
 • – покращення організації та управління виробництвом, а саме: через прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію основних фондів; впровадження наукової організації праці та виробництва; покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техніки; розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання оборотних фондів:

 • – на стадії створення виробничих запасів через раціональне використання виробничих запасів; ліквідацію наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких договірних умов і забезпечення їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту; поліпшення організації складського господарства, зокрема впровадження комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт на складах;
 • – на стадії незавершеного виробництва завдяки впровадження прогресивної техніки і технології, зокрема безвідходної та маловідходної; розвиток стандартизації і уніфікації; удосконалення форм організації виробництва; удосконалення системи економічного стимулювання, економного використання сировинних та паливно-енергетичних ресурсів;
 • – на стадії обігу через раціональну організацію збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення документації та прискорення їх руху, дотримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних фондів дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів [27].

Покращення використання ресурсів сприяє підвищенню виробничого потенціалу підприємства і загалом позитивно відображається на фінансово- економічному стані й ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >