< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація і проведення первинного фінансового моніторингу

Побудова СПФМ внутрішньої системи ПВК/ФТ

Внутрішня система ПВК / ФТ має бути побудована кожним СПФМ.

Створення системи передбачає, зокрема, визначення ролі кожного працівника СПФМ у процесі ПВК/ФТ, закріплення їх функцій у посадових інструкціях (контрактах тощо), затвердження внутрішніх документів щодо здійснення фінансового моніторингу, своєчасне їх оновлення, постійний контроль за виконанням законодавства та внутрішніх документів.

З набуттям чинності новим Законом СПФМ, державне регулювання яких у сфері ПВК/ФТ здійснює Національний банк України, будуть зобов'язані встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників та інших працівників СПФМ їх функціональні обов'язки щодо здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків ВК/ФТ або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів тощо. На сьогодні ця норма міститься лише в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України.

Для наочності розглянемо приклад розподілу функціональних обов'язків у межах банку як СПФМ, що виконує найбільше функцій у сфері ПВК/ФТ.

Керівник виконавчого органу банку, як і будь-якого іншого СПФМ, є відповідальним за організацію дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Відповідальний працівник банку очолює внутрішньобанківську систему протидії ПВК/ФТ. Відповідальний працівник банку призначається в установленому законодавством порядку керівником виконавчого органу банку після погодження його кандидатури Національним банком України.

Працівники підрозділу, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу, здійснюють заходи щодо: виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для ФТ; щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта та встановлення за його результатами відповідності/невідповідності фінансових операцій фінансовому стану клієнта і суті його діяльності; моніторингу ризиків клієнтів (переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів); переоцінки репутації клієнтів; оцінки ризику використання послуг банку для ВК/ФТ тероризму щодо банку (загалом) і в розрізі його відокремлених підрозділів.

Працівники банку, які здійснюють обслуговування клієнтів, здійснюють заходи щодо: ідентифікації клієнтів; уточнення (обов'язко-вого уточнення) інформації стосовно клієнтів; вивчення клієнтів, зокрема їх фінансової діяльності; оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнтів; установлення рівня ризику та оцінки репутації клієнтів під час установлення ними ділових відносин з банком; заповнення в електронному вигляді анкет клієнтів, первинного аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для ФТ.

Працівники банку, які здійснюють контроль за виконанням обов'язків працівниками, які обслуговують клієнтів, (контролери) здійснюють заходи щодо: своєчасного внесення до анкет клієнтів достовірної і повної інформації щодо клієнтів; ужиття заходів щодо попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків ВК/ФТ; аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що відповідно до Закону можуть підлягати фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для ФТ; подання відповідальному працівнику банку повідомлень про фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому моніторингу або можуть стосуватися, або призначені для ФТ.

При цьому всі обов'язки працівників банку, які вони зобов'язані виконувати відповідно до вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу, мають бути передбачені в їх посадових інструкціях.

Що ж до основних функцій підрозділу банку, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу, то до них можна віднести:

 • – розробку внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу та здійснення їх актуалізації, з урахуванням змін до законодавства України, Рекомендацій FATF та Базельського комітету банківського нагляду та подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ;
 • – здійснення не рідше одного разу на квартал моніторингу ризиків клієнтів (переоцінку попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів), переоцінку репутації клієнтів, а також оцінку ризику використання послуг банку для ВК/ФТ щодо банку (загалом) і в розрізі його відокремлених підрозділів;
 • – підготовку не рідше одного разу на квартал звіту стосовно результатів моніторингу ризиків клієнтів та аналізу оцінки ризику використання послуг банку для ВК/ФТ;
 • – вжиття, у разі виявлення фінансової операції клієнта, яка підлягає фінансовому моніторингу, передбачених законодавством і визначених внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, заходів, спрямованих на з'ясування суті і мети фінансової операції;
 • – організацію збору та аналізу одержаної від підрозділів банку та з інших джерел інформації про фінансові операції, що можуть підлягати фінансовому моніторингу, та їх учасників;
 • – здійснення, за потреби, подальшого контролю фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу;
 • – надання правоохоронним органам, визначеним законодавством, інформації про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для ФТ, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;
 • – проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта та встановлення за його результатами відповідності або невідповідності фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або суті його діяльності;
 • – вжиття заходів щодо запобігання розголошенню працівниками банку (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;
 • – проведення внутрішніх перевірок підрозділів банку на предмет дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • – щорічне складання планів проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;
 • – організація та проведення навчання/підвищення кваліфікації працівників банку, оцінка рівня їх знань і забезпечення фіксування результатів отриманих ними знань;
 • – здійснення координації діяльності підрозділів банку з питань ПВК/ФТ;
 • – здійснення у встановленому законодавством порядку взаємодії банку з Національним банком України, органами державної влади, юридичними особами з метою виконання банком завдань у сфері ПВК/ФТ;
 • – забезпечення надання Національному банку України відповідної статистичної звітності.

При цьому підрозділ банку, відповідальний за проведення первинного фінансового моніторингу, має здійснювати контроль за результатами роботи підрозділів банку за такими напрямами:

 • – реалізація внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • – вивчення клієнтів, зокрема їх фінансової діяльності;
 • – ідентифікація клієнтів, також спрощена, поглиблена;
 • – уточнення (обов'язкове уточнення) інформації стосовно клієнтів;
 • – оцінка (уточнення оцінки) фінансового стану клієнтів;
 • – установлення рівня ризику та оцінка репутації клієнтів під час установлення ними ділових відносин з банком;
 • – аналіз виявлення фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу або можуть стосуватися або призначені для ФТ;
 • – дотримання порядку подання відповідальному працівнику банку повідомлень про фінансові операції;
 • – результатів витребування за запитом додаткових документів і відомостей, що стосуються клієнтів та/або їх фінансових операцій;
 • – внесення до електронних анкет клієнтів достовірної і повної інформації;
 • – вжиття заходів щодо попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків ВК/ФТ.

Водночас створення СПФМ ефективної внутрішньої системи ПВК/ФТ можливо лише за умови автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу. Рівень автоматизації цих процесів може бути різний залежно від специфіки діяльності СПФМ.

Найбільший рівень автоматизації процесів фінансового моніторингу характерний для банків. Згідно з вимогами Національного банку України банки зобов'язані використовувати програмне забезпечення, яке має забезпечувати:

 • – виявлення та зупинення безпосередньо до проведення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
 • – ведення анкет клієнтів банку в електронному вигляді;
 • – ведення реєстру (зведеного реєстру) фінансових операцій;
 • – унеможливленім виключення інформації з реєстру фінансових операцій;
 • – обмін інформацією зі Держфінмоніторингом;
 • – ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації. У протоколі мають відображатися початок і завершення роботи кожного з користувачів із зазначенням часу з точністю до секунди;
 • – реалізацію вимог законодавства України, зокрема вимог нормативно-правових актів Національного банку України, Держфінмоніторингу;
 • – реалізацію вимог внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • – наявність системи захисту інформації, що відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту інформації;
 • – наявність системи резервного копіювання та зберігання інформації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >