< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зв'язок історії педагогіки з іншими науками

Історія педагогіки використовує ідеї, теоретичні положення й висновки історії філософії, історії літератури, культурології, а також методи досліджень, які застосовуються в історії, філософії, історії психології, історії культури, історії географії, історії мистецтва.

"Історія педагогіки" як навчальна дисципліна

"Історія педагогіки" є нормативною навчальною дисципліною, що викладається для студентів бакалаврату, які здобувають педагогічну освіту.

Мета навчальної дисципліни "Історія педагогіки" – на підставі історичних джерел, численних прикладів, фактів з життя всіх народів довести, що в завданнях школи, педагогічних теоріях і системах завжди віддзеркалюється розвиток суспільства, зміни у стосунках між людьми; сприяти формуванню історичної свідомості та самосвідомості студентів як основи особистісної рефлексії й усвідомлення себе в тріаді "минуле – теперішнє – майбутнє".

Завдання дисципліни:

  • • пробудити інтерес до педагогічного минулого;
  • • розширити педагогічний світогляд;
  • • простежити основні етапи розвитку родини, сімейного виховання, навчально-виховних закладів різних рівнів на теренах України з найдавніших часів до сьогодення;
  • • сприяти засвоєнню генезису педагогічних категорій;
  • • виробити критичне ставлення до педагогічної спадщини;
  • • залучити студентів до творчого дослідництва;
  • • сформувати вміння творчо використовувати здобуті знання й досвід попередніх поколінь, уміння прогнозувати розвиток освіти, педагогічної думки.

Вивчення історії педагогіки відбувається на лекціях, семінарських заняттях, у процесі індивідуальної роботи зі студентами в аудиторний час (консультації) і самостійної роботи студентів (вивчення основної та додаткової літератури, першоджерел, підготовка доповідей, рефератів). На лекціях висвітлюються основні, найзагальніші питання дисципліни, що забезпечують цілісність розуміння основних закономірностей розвитку педагогічної культури, обов'язковий мінімум знань, якими повинен оволодіти студент; закладаються наукові й методологічні основи для подальшої організації навчального процесу. Семінари сприяють глибшому та всебічнішому вивченню основних ідей лекційного курсу, осмисленню педагогічних ідей, теорій, систем, напрямів в історії педагогіки, формуванню аналітичних умінь на основі порівняльних характеристик різноманітних педагогічних теорій і концепцій. Консультаційна робота допомагає студентам краще оволодіти невичерпним методологічним, пізнавальним і виховним потенціалом зазначеної дисципліни. Самостійна робота спрямована на те, щоб викликати в студентів прагнення до поглибленого вивчення окремих педагогічних проблем в історичному розвитку, бажання займатися науково-дослідницькою роботою.

Місце у структурно-логічній схемі спеціальності

Навчальна дисципліна "Історія педагогіки" є складовою частиною навчального плану професійної підготовки педагогів. Вона має особливе значення для психолого-педагогічній підготовки студентів, оскільки сьогоднішні проблеми навчально- виховного процесу неможливо розв'язувати, не знаючи витоків і першоджерел зародження, становлення й розвитку теорії та практики виховання й навчання дітей і молоді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >