< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реалізація діяльнісного підходу в навчанні

Діяльнісний підхід у навчанні передбачає відбір змісту навчальних предметів з опорою на врахування специфіки майбутньої професійної (виробничої) діяльності. Підхід характеризується виявленням особливостей процесів надбання студентами культурно-історичного досвіду, накопиченого людством і його передачі, виробленої соціальною практикою, тобто засвоєння знань, умінь, навичок, видів та способів діяльності. Відбір освітнього матеріалу має відповідати критерію повноти і системності видів діяльності, необхідних для кваліфікаційної компетентності. У навчанні слід виокремлювати предметно-процесуальний зміст, тобто такий, за засвоєнням якого можна було б спостерігати та керувати ним, і предметно-діяльнісний, що за джерелами знань поділяється на три рівні: наочно-матеріалізований, предметно-матеріальний, словесно-знаковий.

Предметно-процесуальний зміст навчання характеризується джерелами знань і вмінь та тими видами об'єктів і засобів, що є їх носіями, а також конкретними роботами, що виконуються або мають бути виконані. За пізнавальною характеристикою змісту навчання виокремлюють: поняття і зв'язки між ними, закони та закономірності розвитку явищ, завдання і проблеми науки, способи їх розв'язання, концепції та теорії. На практиці до змісту навчання належать: підготовка відповіді і відповіді на запитання, що ставляться перед студентами; виступ перед товаришами в навчальній групі; написання реферату, конспекту, письмової творчої роботи; самостійне розв'язання задачі за темою; творчі практичні роботи; дослідження явищ чи процесів; розробка теорій і технологій їх упровадження; створення духовних і матеріальних цінностей.

Зміст освіти характеризують досягнуті знання, уміння, навички, досвід діяльності людини в певній сфері. Він відображається в навчальних планах, програмах навчальних дисциплін, підручниках і навчальних посібниках, методиках навчальних предметів.

Принципи дидактики. Дидактичні принципи виробничого навчання

Принципи дидактики трактуються як основні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчально-пізнавального процесу відповідно до загальних цілей і завдань освіти.

До основних принципів дидактики належать:

  • - принцип діагностичної цілеспрямованості, який вимагає такої постановки цілей навчання й виховання, що допускає об'єктивний і однозначний контроль ступеня досягнення цілей;
  • - принцип співробітництва і співдружності - це встановлення між педагогом, студентами, їх сім'ями, громадськістю, трудовими колективами атмосфери взаєморозуміння, доброзичливості та вимогливості в досягненні визначених завдань навчання і виховання;
  • - принцип науковості в організації навчання і виховання характеризується розробкою цілей, відбором змісту, вибором методів і форм організації навчання, впровадженням технологій з урахуванням сучасних наукових досягнень;
  • - принцип наочності навчання вимагає залучення до сприймання всіх органів чуття: зорових, слухових, моторних, тактильних;
  • - принцип доступності в навчанні зумовлений відповідністю змісту, форм і методів віковим особливостям та розумовим можливостям студентів/учнів;
  • - принцип систематичності і послідовності вимагає в реалізації змісту навчання, використанні технологій, методів та форм організації базуватися на попередньо засвоєному матеріалі та створювати фундамент для засвоєння наступних знань;
  • - принцип індивідуального підходу передбачає врахування рівня розвитку студентів, їх індивідуальних пізнавальних та особистісних особливостей.

Принципи виробничого навчання мають свої особливості. Політехнічний принцип характеризується відповідністю змісту навчання основним напрямам розвитку сучасної науки, техніки і виробництва. Політехнічна освіта передбачає оволодіння системою знань про основи сучасного виробництва, на базі яких формуються загальнотехнічні та спеціальні знання.

Загальнотехнічні включають знання про загальні засади класифікації техніки і технології виробництва певної галузі, матеріалів та способів їх одержання; про нову техніку і технологію виробництва; про стандартизацію, техніку вимірювання та оцінювання якості продукції.

Спеціальні знання розкривають сутність конструкцій обладнання, інструментів, приладів, що застосовують для виконання окремих операцій і видів роботи, правила їх експлуатації; розкривають сутність технологічних процесів, особливості виготовлення продукції тощо.

Здійснення цього принципу вимагає врахування таких умов: відповідність змісту навчання основним напрямам розвитку науки і техніки; організація навчального матеріалу в цілісну систему взаємопов'язаних знань; зв'язок матеріалу, що вивчається, з майбутньою практичною діяльністю; доступність сприймання навчального матеріалу, його відповідність віковим можливостям студентів, задоволення їх пізнавальних інтересів; узяття за основу базових знань та вмінь; відповідність змісту навчання можливостям матеріально-технічної бази навчального закладу; врахування факторів, що впливають на продуктивність праці.

Принцип поєднання навчання з виробничою працею студентів, зв'язок теорії і практики виявляються в синтезі галузевих знань з різними навчальними предметами та видами виробництва, а також в органічному зв'язку навчання і трудової діяльності.

Здійснення цього принципу залежить від таких умов: теоретичні знання повинні бути випереджальними і перевірятися на практичних заняттях; у кожному трудовому процесі має відбуватися синтез знань та вмінь із різних галузей науки; для ефективної підготовки робітників широкого профілю необхідно здійснювати поєднання галузевих знань і знань за видами виробництва; інтеграція змісту освіти повинна здійснюватися у двох напрямах: по вертикалі поєднання професійних знань та вмінь у межах одного предмета; по горизонталі - взаємозв'язок спеціальних знань та вмінь.

Принцип моделювання професійної діяльності в навчальному процесі полягає у виявленні типових задач, трансформації їх у навчально-виробничі задачі, виборі відповідних форм і методів навчання, крім того, в установленні відповідності між вимогами до кваліфікаційної підготовки фахівців та фактичним обсягом професійних знань і вмінь задля створення моделі професійної діяльності. За допомогою моделювання можна отримати випереджальну інформацію щодо обґрунтування цілей, змісту, засобів, методів навчання, а також щодо розробки професійно-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів, програм, підручників.

Принцип професійної мобільності передбачає швидке засвоєння нових видів діяльності та переключення на інші види діяльності, постійне оновлення змісту професійного навчання, його вдосконалення та адаптацію до суспільних змін і перетворень, до інновацій у техніці, технології й організації праці.

Принцип модульності полягає в тому, що студент самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка містить банк інформації і методичні рекомендації для досягнення поставлених комплексних дидактичних цілей. Комплексна дидактична мета містить структуру і зміст програм-модулів, за допомогою яких здійснюється підготовка до конкретної діяльності.

Принцип самоуправління в пізнавальному і виробничому навчанні виявляється у формуванні індивідуального стилю діяльності.

Принцип комп'ютеризації педагогічного процесу передбачає впровадження електронно-обчислювальних засобів, за допомогою яких здійснюється розширення можливостей подання інформації та її опрацювання, а також забезпечення індивідуалізації й диференціації навчання, контролю і самоконтролю, моделювання та імітації досліджуваних об'єктів, процесів, явищ, розвитку пізнавальних інтересну студентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >