< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація і методика виконання письмової екзаменаційної (курсової, дипломної, магістерської) роботи: загальна характеристика

У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну роль відіграє написання письмової екзаменаційної (курсової, дипломної, магістерської) роботи.

Екзаменаційна робота - це одна з важливих форм самостійного і творчого засвоєння студентами курсу предмета, який вивчається; одна з форм контролю за якістю оволодіння знаннями студентами з відповідної теми курсу вивченого предмета.

Екзаменаційна робота пишеться на підставі самостійного вивчення літератури з певної теми й оброблення вихідного матеріалу за складеним планом. Зазвичай письмова екзаменаційна робота містить 2 або 3 питання з різних розділів курсу.

Курсова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України письмові екзаменаційна та курсова роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика екзаменаційних і курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Курсова робота допомагає студентові систематизувати одержані теоретичні знання з дисципліни, що вивчалася, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати й систематизувати літературні (архівні) джерела; здатність застосовувати отримані знання під час вирішення практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції й рекомендації з предмета дослідження. З'являється слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідну роботу та оформити її результати.

Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Передбачено, що вона сприяє систематизації, закріпленню, розширенню теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосуванню їх під час вирішення конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

До дипломних робіт висуваються такі основні вимоги:

  • - актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;
  • - вивчення і критичний аналіз монографічних та періодичних видань з теми;
  • - вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;
  • - чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;
  • - узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Екзаменаційна (курсова, дипломна) робота як самостійне навчально-наукове дослідження має за мету виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Студенту надається право вибирати тему екзаменаційної (курсової, дипломної) роботи з числа визначених викладачами випускаючих кафедр. Незалежно від обраної теми, структура екзаменаційної (курсової, дипломної) роботи має бути такою: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); вступ; кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи; висновки; список використаної літератури; додатки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >