< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мотиваційний компонент

Наявність мотивації на досягнення успіху. За такої мотивації дії викладача спрямовуються на досягнення позитивних результатів. Такі люди завжди активні, ініціативні, виявляють наполегливість у досягненні поставленої мети. Викладачі з такою мотивацією не бояться перешкод, а шукають шляхи їх подолання, віддають перевагу нестандартним завданням, мають потребу в досягненні результатів. Коли їхні дії призводять до досягнення поставленої мети, відчувають задоволення та радість. Викладач, який мотивований на успіх, характеризується рішучістю у нестандартних ситуаціях, готовністю брати на себе відповідальність, адекватною самооцінкою.

Упевненість у собі як викладачеві тісно пов'язана з мотивацією на успіх. Це інтегральна якість, що ґрунтується на здатності розуміти студентів, умінні відчувати їхню психологію, враховувати вікові та індивідуальні особливості, а також усвідомленні правоти та доречності своїх дій і вчинків. Така риса педагога пов'язана з самооцінкою особистості, яка формується під впливом оцінок тих, хто оточує, і результатів власної діяльності. Адекватна самооцінка сприяє впевненості у поведінці. Занижена самооцінка зумовлює невпевненість у своїх силах, завищена - самовпевненість, жодна з них не сприяє успішності діяльності. Упевненість у своїх силах виявляється і в тому, що виникає почуття задоволеності своєю діяльністю. Задоволеність діяльністю також є інтегративним показником, що відображає ставлення викладача до своєї професії.

Задоволеність діяльністю залежить і від економічних факторів: низька заробітна плата, погані побутові умови тощо можуть негативно впливати на плинність кадрів, особливо це стосується молодих науковців.

Значною мірою від задоволеності професією викладача залежить і психічне здоров'я людини. Якщо внаслідок тих чи інших причин викладач не отримує задоволення від роботи, від своєї педагогічної діяльності, у нього може виникнути почуття пригніченості, невпевненості у собі. Це інколи спричиняє переконання, що необхідно змінити професію. Крім того, негативні емоційні стани викликають емоційну напруженість, яка стає причиною психічного перевантаження навіть за помірно напруженого ритму професійної діяльності, що у свою чергу, позначається на фізичному самопочутті людини. Задоволеність викладацькою діяльністю викликає бажання вдосконалювати свою професійну майстерність, стає вихідним моментом формування психологічної системи діяльності (В. Шадріков), а отже, впливає на професійну усталеність викладача професійної школи.

Емоційно-вольовий компонент

Відсутність емоційного напруження та страху перед аудиторією. Як відомо, будь-яка діяльність людини пов'язана з емоціями, тобто має емоційне забарвлення. Велику роль відіграє також те, які емоції викликає та чи інша діяльність: позитивні, нейтральні чи негативні. Емоційна напруженість у педагогічній діяльності характеризується переважанням негативних емоцій, надмірним збудженням, виснаженням нервової системи, наявністю страху перед аудиторією, студентами. Страх, будучи стресовим фактором, заважає викладачу довільно налаштовуватися на потрібний настрій, змінювати рівень емоційного збудження, об'єктивно оцінювати умови подальшої діяльності. Емоційну напруженість можуть викликати недоліки в управлінні своєю діяльністю, особливо шкідливі звички: відкладати справу на останній момент, не досить сумлінно готуватися до лекцій, занять, систематично запізнюватися, не виконувати власні плани тощо. Відсутність емоційної напруженості має поєднуватися зі здатністю викладача довільно налаштовуватися на потрібний настрій, найповніше використовувати свої потенційні можливості. Виявлятиметься це у збереженні у викладача оптимістичного настрою, відсутності страху, пригніченості в нестандартній ситуації. У таких випадках важливу роль відіграє вміння регулювати свої емоційні стани.

Уміння регулювати свої емоційні стани пов'язане з умінням володіти собою, своїм голосом, мімікою, жестами. Однією з основних умов регулювання емоційних станів є самонавіювання, але воно може бути дієвим лише тоді, коли людина впевнена у правильності висновків про свої досягнення, помилки, ставлення до себе, людей, своє місце в житті. Емоційна саморегуляція полягає в системі розумових дій, спрямованих або на активізацію певних емоційних процесів, або на їх гальмування, стабілізацію.

Об'єктами емоційної саморегуляції викладача можуть бути емоційні реакції (гнів, роздратування, обурення, страх); емоційний стан настрою (депресія, апатія, смуток). Розумові дії мають бути спрямовані на ліквідацію емоційних переживань, на формування душевного комфорту, емоційної стабільності. Природа емоційних переживань ґрунтується на активності або пасивності емоційних центрів, що регулюють настрій і забезпечують розвиток різних емоційних реакцій.

Відомі центри - "центр задоволення" і "центр страждання" - тісно пов'язані з усією інтелектуальною та свідомою діяльністю людини і є своєрідним регулятором цієї діяльності. Цілком очевидно, що для успішного виконання своєї професійної діяльності для викладача необхідним є переважання позитивних емоцій, які частково забезпечують як успішність діяльності, так і задоволеність нею. Прийоми регуляції емоційних станів повинні допомогти людині управляти своїм настроєм, впливати на нього. Стабільність емоційного збудження в поєднанні зі свідомим управлінням емоційним станом - важлива умова збереження професійної усталеності, зокрема фізичної працездатності в нестандартних ситуаціях. Емоційна регуляція неможлива без наявності певних вольових якостей - цілеспрямованості, організованості, наполегливості, рішучості, самовладання тощо, тобто здатності до подолання різних внутрішніх і зовнішніх утруднень, що виникають у процесі педагогічної діяльності.

Ефективність діяльності викладача, його професійна усталеність можливі лише в тому випадку, якщо всі його думки, почуття, емоції спрямовані на досягнення поставлених цілей і завдань навчання та виховання. Така спрямованість не створюється сама по собі, а досягається шляхом свідомого регулювання, управління своїми думками, почуттями, тобто супроводжується певними вольовими зусиллями.

Саме наявність волі як свідомої саморегуляції діяльності та поведінки забезпечує подолання труднощів, що виникають у педагогічній діяльності.

Наявність вольових якостей розкривається у здатності викладача швидко підвищувати свою активність, енергійність, зберігати оптимальну організацію психічних функцій під час виникнення не-передбачуваних ситуацій і зростання втоми, що відбувається у випадку дії одноманітних факторів.

Без вольового зусилля неможливо довго зберігати розподілення уваги, працювати у тривалому напруженні, що особливо характерно для педагогічної діяльності.

Як доводить Д.М. Лондон, вольовий розвиток істотно впливає на легкість оволодіння педагогічною майстерністю. Задоволеність професією, професійна спрямованість і воля утворюють взаємопов'язану, динамічну функціональну систему, у якій воля забезпечує усталеність професійних намірів. Саме це дає нам підставу розглядати вольові якості як одну з ознак професійної усталеності викладача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >