< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи дослідження та їх застосування у педагогічній діяльності

На відміну від методології, яка виражає логіко-гностичну функцію теорії, методи дослідження можна назвати системою більш або менш формалізованих правил збирання й обробки інформації. Слід підкреслити, що методологічні передумови в цьому випадку відіграють важливу роль. Діяльність дослідника передбачає використання певних прийомів, способів і операцій з метою досягнення мети. Сукупність цих прийомів позначають поняттям "метод".

Метод (від гр.) - спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання.

Техніка - сукупність спеціальних прийомів для ефективного застосування будь-якого методу.

Різниця між методом і теорією має функціональний характер: формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод є вихідним пунктом й умовою майбутніх досліджень.

У найбільш загальному розумінні метод - це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на питання: як пізнавати?

Сьогодні спостерігається тенденція перетворення методів науки в методи практичної діяльності фахівців як загальноосвітніх, так і вищих педагогічних навчальних закладів. Наслідком цього процесу є оновлення дидактичних моделей і поява у практиці методик дослідного характеру. Пізнавальний та навчальний процес студентів у цьому разі здійснюється за логікою наукового пошуку.

Перш ніж звернутися до характеристики методів педагогічної науки, необхідно підкреслити принципи відбору їх для вирішення конкретних дослідних завдань. У педагогічній науці виокремлюють два загальних принципи: принцип сукупності методів дослідження і принцип адекватності. Перший полягає в тому, що для вирішення будь-якої наукової проблеми застосовується не один, а декілька методів. При цьому самі методи реконструюються дослідником з урахуванням узгодження їх з природою явища, що досліджується. Другий полягає у вивченні предмета, який досліджують, і того конкретного продукту, котрий повинен бути одержаним.

Проте у педагогіці широко використовуються методи суміжних наук: філософії, соціології, історії, психології, фізіології та ін.

Методика (гр.) - сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи. Методика дослідження - це система правил використання методів, прийомів та операцій.

У науковому дослідженні часто застосовують метод критичного аналізу наукової та методичної літератури, практичного досвіду, як того потребує рівень методики і техніки дослідження. У подальшій роботі широко використовуються такі методи: спостереження, бесіда, анкетування, рейтинг, моделювання, контент-аналіз, експеримент тощо.

Вибір конкретних методів дослідження зумовлюється характером фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження. Методи є упорядкованою системою, в якій визначається їх місце відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних прийомів і проведення операцій з теоретичним та фактичним матеріалом у заданій послідовності.

В одній і тій самій науковій галузі може бути кілька методик (комплексів методів), які постійно вдосконалюються під час наукової роботи. Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, як лабораторних, так і польових. У різних наукових галузях використовуються методи, що збігаються за назвою, наприклад анкетування, тестування, шкалювання. Однак цілі й методика їх реалізації різні.

Досить поширений розподіл основних типів методів за двома ознаками: мети і способу реалізації. За першою ознакою виокремлюють так звані первинні методи, що використовуються з метою збирання інформації, вивчення джерел, спостереження, опитування та ін. Вторинні методи використовують з метою обробки та аналізу одержаних даних - кількісний і якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін. За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та експериментально-ігрові методи. До перших належать традиційні методи дедукції й індукції. Вони доповнюють один одного і можуть використовуватися з метою верифікації - перевірки істинності гіпотез та висновків. До візуальних, або графічних методів належать графіки, схеми, діаграми тощо. Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реальних об'єктів, які функціонують у конкретній ситуації.

Методи педагогічного дослідження поділяють на такі загальні групи: методи теоретичних досліджень, методи емпіричного рівня дослідження, методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень, методи математичної статистики обробки педагогічних досліджень тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >