< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація і проведення педагогічних досліджень

Етапи педагогічних досліджень

Є декілька етапів педагогічних досліджень: підготовчо-організаційний, збирання, обробка, аналіз інформації, проведення експерименту і підготовка висновків, впровадження одержаних результатів у практику.

Підготовчо-організаційний етап: загальне вивчення проблеми; складання та затвердження робочого плану дослідження; розробка і затвердження програми дослідження; підготовка інструментарію (розробка анкет, бланків, інтерв'ю, аналіз документів, інструкцій для опитуваних та розмноження цих документів); випробування, перевірка інструментарію; складання програми обробки даних.

Збирання та обробка інформації: збирання інформації; підготовка зібраних даних до обробки; опрацювання одержаної інформації.

Проведення експериментальної роботи: констатувальний, формувальний, діагносту вальний етапи дослідження.

Аналіз та інтерпретація інформації: аналіз результатів математичної обробки одержаної інформації; розробка висновків та пропозицій (рекомендацій) за результатами педагогічного дослідження.

Впровадження одержаних результатів у практику: розробка програми та робочий план.

Розробка програми дослідження

Науково-дослідна робота завжди починається з вибору об'єктного простору дослідження і розробки програми. Вибір об'єктного простору зумовлює визначення дослідної проблеми і теми дослідження. Програма визначає проблему, мету, завдання дослідження, методи їх розв'язання, гіпотезу, а також загальні шляхи і форми впровадження у практику очікуваних результатів, висновки і подальші доробки.

Проблема - це складне теоретичне чи практичне питання, що потребує спеціального вивчення і позитивного розв'язання, тобто це те, що невідоме науці. Сутність проблеми - суперечності між науковими фактами та їх теоретичним осмисленням, між науковими теоріями, що конкурують між собою. Наукова проблема не висувається довільно, а є результатом глибокого вивчення дослідником стану практики та наукової літератури, відображає суперечності процесу пізнання на певному його етапі розвитку.

Методологічний і методико-процедурний розділи охоплюють:

  • 1. Вибір теми наукового дослідження. Тема дослідження повинна одноразово фіксувати як певний етап уточнення, так і локалізацію (обмеження рамок) проблеми.
  • 2. Проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення дослідження. Проблемна ситуація - це суперечність між нашим уявленням про необхідність практичних дій і незнанням шляхів їх вирішення. Проведення більшості досліджень викликане невідповідністю стану явища або процесу (діяльності) сучасним вимогам, необхідністю пошуку нових та вдосконалення наявних форм, методів, засобів роботи та ін. Педагогічне явище - це момент буття, частина об'єктивної педагогічної дійсності у вигляді єдності основних суб'єктів навчально-виховного процесу, його засобів і відповідного середовища.
  • 3. Визначення об'єкта і предмета дослідження. Об'єкт дослідження - це процес або явище педагогічної дійсності, що протистоїть досліднику як суб'єкту в його пізнавальній діяльності, створює і проблемну ситуацію й обране для вивчення; це будь-яка сукупність властивостей чи відношень педагогічної дійсності, що існують об'єктивно, тобто незалежно від суб'єкта пізнання, але відображаються ним. Предмет дослідження - це частина об'єкта, тобто те, що безпосередньо й ґрунтовно вивчається з певною метою (формування якості особистості; її взаємодія з іншими якостями; характеристика процесу, явища; виявлення сутності, умов, тенденцій, зовнішніх і внутрішніх передумов виховання чи навчання особистості певного віку у визначеній сфері). Предмет дослідження відповідає на запитання: "Що вивчається?"
  • 4. Визначення мети дослідження. Мета дослідження - це ідеальне, уявне передбачення кінцевого результату науково-дослідної роботи, тобто те, для чого вивчається предмет дослідження. Мета дослідження визначається загальним станом науки, необхідністю розвитку педагогічної теорії. Під час визначення мети дослідження необхідно чітко відповісти на таке запитання: "Чим і для кого воно буде корисним?".
  • 5. Завдання, виконання яких необхідне для досягнення мети дослідження. Завдання дослідження - це те, що потребує виконання за допомогою засобів теоретичного чи емпіричного мислення (порівняння, класифікація, конкретизація). Завдання конкретизують мету з урахуванням предмета дослідження й узгоджуються з гіпотезами ("виявити", "з'ясувати", "проаналізувати", "визначити", "одержати" і т. ін.).
  • 6. Важливим елементом програми дослідження є гіпотеза. Наукова гіпотеза - це теоретично обґрунтоване припущення стосовно результату вирішення визначеної проблеми, спрямоване на пояснення будь-яких явищ; своєрідний прогноз очікуваного рішення дослідного завдання, який здійснюється перед початком самого дослідження.
  • 7. Методика дослідження та етапи: методи збирання, обробки й аналізу даних; інструментарій для збирання необхідної інформації (анкети, тести, бланки опитуваних і т. ін.). Методика дослідження - сукупність методів, прийомів і способів, за допомогою яких будуть розв'язані завдання дослідження, перевірено наукову гіпотезу, одержано достовірні наукові факти. Методика дослідження є певною частиною дослідної системи, що дає змогу реалізувати дослідну діяльність.
  • 8. Упровадження у практику результатів дослідження - важливий елемент на заключному етапі дослідження. На ньому розробляються конкретні методичні рекомендації, створюються навчальні чи методичні посібники.

Логіка викладу розділів програми подібна до логіки викладу будь-якої науково-дослідної роботи, тому доречно базуватися тільки на певних особливостях створення програми дослідження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >