< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Господарсько-договірна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості

Документи з господарсько-договірної діяльності належать до спеціалізованої документації. Такі документи можуть укладатися як державними підприємствами та організаціями, так і недержавними формуваннями, які мають статус юридичної особи.

Документи з господарсько-договірної діяльності укладаються для встановлення стійких зв'язків між зацікавленими сторонами або для визначення одноразових обов'язків між сторонами.

Морфологічні особливості господарсько-договірної документації:

  • • недоконаний вид у ділових паперах позначається складеними (аналітичними) формами: будуть відряджені, були зазначені в угоді, будуть виготовляти, не буде використовуватися, змушені будемо припинити постачання;
  • • властиве активне вживання пасивних зворотів (речень з пасивними дієприкметниками, безособовими формами на -но, -то, безособовими дієсловами);
  • • широке використання інфінітивних конструкцій, наприклад: Адміністрація зобов'язується:
  • створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи...;
  • ознайомити працівника із чинним законодавством...;
  • проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей і под.

Синтаксичні особливості господарсько-договірної документації:

  • • використання порядку слів для вираження логіко-граматичного членування речень; підмет ставиться перед присудком, узгоджене означення – перед означуваним словом: Продаж вчинено за погоджену сторонами суму..., вставні слова – на початку речення;
  • • активність речень з однорідними членами речення: Виконавець власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети; Клініка надає послуги за цим Договором у дні й години роботи,

які встановлює адміністрація Клініки й повідомляє Пацієнтові; Клініка встановлює характер і обсяг дослідження, вибір консультантів, методів діагностики;

  • • активність речень з відокремленими членами речення: Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; Вести облік видів, обсягу, вартості медичних послуг, наданих Пацієнту, а також коштів, отриманих від Пацієнта;
  • • речення пасивної структури утворюються за певними моделями, доцільність яких перевірена тривалою практикою, наприклад: Графік додається до цього договору та є його невід'ємною частиною. Продукція постачається вчасно. Розрахунки за продукцію проведено шляхом акцепту платіжних вимог (рахунків) постачальника.

МОВНІ КЛІШЕ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В дальнейшем –у подальшому

В лице в особі

В полном объёме –у повному обсязі

В силу изложенного – зважаючи на викладене

Взаимный расчёт – взаємний розрахунок

Взыскать штраф – стягнути штраф

Возложить обязанности – покласти зобов'язання

Возложить расходы на – покласти витрати на

Возникают отношения – складаються відносини

Временное пользование – тимчасове користування

Высококачественный товар – високоякісний товар

Данный (настоящий) договор – цей договір

Действовать на основании – діяти на підставі

Действующее законодательство – чинне законодавство

Должен соответствовать – повинен відповідати

Дополнительная услуга – додаткова послуга

Дополнительное соглашение – додаткова угода

Достижение общей цели – досягнення спільної мети

За исключением вопросов – за винятком питань

Заинтересованная сторона – зацікавлена сторона

Заключить трудовое соглашение –укласти трудову угоду

Конечный результат – кінцевий результат

Лицевой счет – особовий рахунок

Материальная ответственность – матеріальна відповідальність

На временную работу – на тимчасову роботу

На должном уровне – на належному рівні

На определённый срок – на певний (визначений) термін

На постоянную работу – на постійну роботу

Надлежащее исполнение – належне виконання

Наличный товар – наявний товар

Нанести ущерб – завдати шкоди

Необходимые условия – необхідні умови

Нести ответственность – нести відповідальність; відповідати

О приведенном ниже – про наведене ниже

Обеспечение деятельности – забезпечення діяльності

Обоюдное согласие – обопільна згода

Обязуется выполнять – зобов'язується виконувати

Оговоренные сроки – обумовлені терміни

Определить условия – визначити умови

Определять расходы по – визначати витрати з

Основание для – підстава для

Перечень документов – перелік документів

По вине работника – з вини працівника

По многим причинам – з багатьох причин

По назначению – за призначенням

По этому контракту – за цим контрактом

Поставщик обязуется – постачальник зобов'язується

Правила хранения – правила зберігання

Признать недействительным – визнати недійсним

Регулировать взаимоотношения – регулювати відносини

С другой стороны – з іншої сторони

С одной стороны – з однієї сторони

Согласовать с –узгодити з

Сроком на – строком (терміном) на

Типовой договор – типовий договір

Условия контракта –умови контракту

Условия трудового соглашения –умови трудової угоди

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >