< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні показники оцінки та аналізу інноваційної діяльності підприємства. Організація їх статистичного вивчення

Для країн - членів ЄС і країн-кандидатів на членство у ЄС перелік тилів первинних даних про інноваційну активність підприємств визначають стандарти, затверджені на спеціальному засіданні представників країн-членів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕБО) та Євростату у 2005 році [36]. Ці положення визначають цілі, поняття, класифікацію інновацій, особливості кожного з її видів, перелік статистичних одиниць, які охоплює моніторинг, його періодичність.

Основними завданнями моніторингу інновацій в ЄС є полегшити розуміння інноваційного процесу й забезпечити аналіз ефектів впливу інновацій на економіку, у тому числі на конкурентоспроможність, зайнятість, економічне зростання.

Щоб уможливити порівняння показників різних країн ЄС, Євростат у співпраці з Організацією з економічного співробітництва і розвитку розробив стандартний запитальник-ядро для оцінки інновацій підприємств. Загалом моніторинг передбачає збір кількісних та якісних відомостей про інноваційну діяльність підприємств, які розподілені на такі групи:

 • - види та обсяги витрат на інновації, джерела фінансування;
 • - джерела інформації, які використовують підприємства для інновацій;
 • - інноваційна співпраця з науковими, освітніми установами, іншими підприємствами;
 • - інноваційна активність за видами інновацій: продукту, процесу, організаційні, маркетингові, екологічні інновації.

Отримані відомості дають можливість оцінити вплив інновацій на оборот підприємств, витрати, зайнятість і продуктивність праці.

У більшості країн ЄС обстеження інноваційної активності підприємств здійснюється за допомогою попереднього формування стратифікованої вибірки. Обстеженням охоплені підприємства з чисельністю працівників 10 і більше у таких видах економічної діяльності: добувна та переробна промисловість, оптова торгівля, транспортування і зберігання, видавнича діяльність, телекомунікації, комп'ютерне програмування, консультації та інші супутні послуги, інформаційні послуги, фінансова і страхова діяльність, архітектурні та інженерні роботи, технічні випробування та аналіз.

За безпосередню реалізацію обстеження інноваційної активності підприємств у ЄС відповідає Організація з обстеження інновацій (C-mmunity inn-vati-n survey, CIS), спеціально створена при статистичному бюро ЄС. Перше пілотне опитування було проведене у 1993 році і повторювалось кожні чотири роки. З 2004 року частота обстеження збільшилась до двох років. Результати моніторингу інноваційної активності підприємств ЄС-27 доступні на офіційному веб-сайті Євростату.

За результатами моніторингу інноваційної активності підприємств 2006-2008 років (охоплені 27 держав-членів ЄС, а також Хорватія, Туреччина, Ісландія і Норвегія) встановлено таке [79]:

 • - більше половини підприємств з ЄС-27 є інноваційними;
 • - одне з дев'яти інноваційних підприємств співпрацює з європейськими партнерами;
 • - серед держав-членів ЄС-27 найвищі частки підприємств з інноваційною діяльністю в цей період були зареєстровані в Німеччині (80% підприємств), Люксембурзі (65%), Бельгії і Португалії (обидві 58%) та Ірландії (57%). Найнижчі показники спостерігалися в Латвії (24%), Польщі (28%), Угорщині (29%), Литві (30%) та Болгарії (31 %);
 • - третина інноваційних підприємств співпрацює із зовнішніми партнерами. Серед підприємств з інноваційною діяльністю в 27 країнах ЄС 34 % кооперувались з іншими підприємствами, університетами або державними дослідними інститутами, решта 66% інноваційних підприємств використовували тільки внутрішні ресурси.

В українській статистиці, яка розвивається у напрямі удосконалення статистичних продуктів, порівняльних на міжнародному рівні, аналогічне до європейського обстеження інноваційної активності підприємств запроваджене з 2009 року. Його програма передбачала отримання кількісних та якісних показників про інноваційну активність підприємств протягом трьох років (перше - за 2006-2008 pp.) за 11 основними розділами. Окрім даних щодо інноваційної активності, якими вітчизняна статистика підприємств оперувала раніше, з'явилися нові групи:

 • - більш детальна інформація про географію інноваційної діяльності;
 • - види інноваційної діяльності та джерела їх фінансування;
 • - джерела інформації про інновації, типи партнерів; чинники здійснення інновацій; чинники, що перешкоджають інноваційній діяльності;
 • - методи стимулювання інноваційної діяльності в організації. Загалом статистична оцінка інноваційної діяльності підприємств в Україні проводиться на підставі державних статистичних спостережень за формами:
 • - № 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (річна);
 • - № 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності" (річна);
 • - № 7-нт (ліцензії) "Звіт про укладання договорів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" (річна);
 • - № 1-технологія "Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції";
 • - № 1-НН "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2010 - 2011 (Х±2) рр."

Наведений перелік форм статистичних спостережень свідчить про достатньо широкий спектр інформаційної бази даних для здійснення управління інноваційним розвитком на різних рівнях. Важливим джерелом формування такої бази даних є також інформаційні ресурси Державної служби інтелектуальної власності України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >