< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистична звітність підприємств. Система основних показників

Переважну більшість зведених економічних показників діяльності підприємств сучасна вітчизняна статистика одержує зі статистичної звітності. Ведення звітності має для підприємств обов'язковий характер і передбачає періодичне або одноразове подання органам державної статистики заповнених статистичних формулярів встановленого зразка за певною тематикою. Зміст звітів, порядок і форму їх подання, а також періодичність визначає Державна служба статистики України за погодженням з Міністерством юстиції. Як правило, звітність подається в органи державної статистики за місцем знаходження підприємства.

Склад та обсяг статистичної та іншої (відомчої) звітності для кожного підприємства є різним і залежить від розміру підприємства, виду його діяльності, відомчої підпорядкованості, наявності місцевих одиниць. Для будь-якого підприємства звітне навантаження формується із трьох складових:

  • - базового навантаження, обсяг якого не залежить від виду діяльності та організаційно-правової форми господарювання;
  • - додаткового звітного навантаження, яке враховує специфіку основного виду економічної діяльності підприємства;
  • - відомчої звітності (іноді сягає 50 % обсягу державної статистичної звітності).

Повний перелік усіх форм статистичної звітності в Україні щорічно переглядається (втрачають чинність одні форми, запроваджуються інші) і затверджується у спеціальному документі - Табелі форм державної статистичної звітності. У Табелі для кожної форми статистичного звіту чітко визначено: які підприємства її подають, як часто, кому та у якій формі.

На рис.2.6 наведено види статистичної звітності за різними ознаками.

Базове звітне навантаження передбачає складання підприємствами так званої типової, або міжгалузевої, статистичної звітності. Типову (міжгалузеву) статистичну звітність подають усі підприємства, незалежно від виду економічної діяльності та форми господарювання Прикладами міжгалузевих форм статистичної звітності є форми:

№ 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства"; № 1-ПВ (термінова, місячна) та № 1-ПВ (термінова, квартальна) "Звіт з праці".

Систему найважливіших показників типової статистичної звітності підприємств зображено на рис. 2.7.

Види статистичної звітності підприємств

Рис. 2.6. Види статистичної звітності підприємств

Наведений на рис. 2.7 перелік показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств свідчить про їх комплексний характер, оскільки дає змогу оцінити ресурсне забезпечення, витрати на виробництво продукції (виконання робіт, послуг), а також результати та ефективність діяльності підприємств

Галузева звітність відображає у відповідних первинних даних особливості певної галузі чи виду економічної діяльності підприємства. Наприклад, промислові підприємства звітують про обсяги виробленої продукції (форма № 1П-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції"); будівельні підприємства подають інформацію про обсяги підрядних робіт, у тому числі за видами цих робіт і будівельних об'єктів (форма № 2-кб "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт").

Форми термінової звітності респонденти подають органам державної статистики у термін, зазначений на бланку форми оперативними засобами зв'язку - телефоном, факсом, модемом, електронною поштою, з подальшим обов'язковим письмовим підтвердженням поштою або посланцем.

Форми поштової звітності респонденти подають посланцем або надсилають поштою. При надсиланні поштою датою подання звітності вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

З метою спрощення процедури та підвищення оперативності подання звітності з січня 2010 року органи державної статистики здійснюють приймання електронної звітності засобами телекомунікаційного зв'язку. Перевагами системи електронної звітності є значна економія часу у процесі подання звітності; звітність, надана в електронному вигляді з електронним цифровим підписом, не вимагає надання паперової копії; зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповненні електронних форм згідно з вимогами.

Для забезпечення приймання й оброблення електронної звітності, поданої респондентами засобами телекомунікаційного зв'язку, Наказом Держстату України з 2010 року затверджено "План заходів щодо забезпечення функціонування системи електронної звітності в органах державної статистики". Для електронного звітування необхідно мати відповідне програмне забезпечення і посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов'язковими для звітності на папері. Нормативно-правові документи, відомості для здійснення електронного звітування до органів державної статистики, перелік форм звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді, оприлюднені на офіційному сайті Держстату України.

Комплекс основних показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств

Рис. 2.7. Комплекс основних показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств

Кожна форма статистичного звіту, як правило, доповнюється додатково розробленою інструкцією про її заповнення. У таких інструкціях зазначаються правила заповнення окремих граф звіту, а також подаються роз'яснення щодо складу показників звітності, їх оцінки. Інструкції допомагають особі, відповідальній на підприємстві за складання та подання статистичної звітності, заповнити її правильно та своєчасно, з дотриманням уніфікованого методичного підходу до порядку розрахунку відповідних показників.

Будь-яку форму статистичної звітності умовно можна поділити на дві частини. Перша частина - адресна. Практично в усіх статистичних формулярах адресна частина містить однакові реквізити і заповнюється на підставі документів про державну реєстрацію підприємства.

Змістова - друга частина статистичної звітності підприємств - заповнюється, як правило, за даними бухгалтерського, управлінського обліку та обліку кадрів - залежно від тематики звіту. Показники, відомості про підприємство, наведені у змістовій частині звіту, є первинними даними, а відповідно - конфіденційною інформацією. Така інформація охороняється законодавством у галузі статистики [27] і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

За порушення правил подання статистичної звітності (достовірність і своєчасність даних), відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення", на юридичних осіб накладається адміністративне стягнення у розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів. Повторне порушення цих правил протягом звітного року тягне за собою збільшення штрафу до 15-25 неоподатковуваних мінімумів.

З урахуванням збільшення кількості суб'єктів господарювання, зокрема за рахунок малих підприємств, обмеження фінансових та інших ресурсів, на роботу зі статистичною інформацією, пріоритетними напрямами діяльності Державної служби статистики стають оптимізація звітного навантаження і залучення адміністративних даних. Починаючи з 2007 року, реалізовано вибіркове обстеження малих підприємств; розроблено та затверджено в установленому порядку Методичні положення щодо формування статистичної інформації про діяльність суб'єктів малого підприємництва. Положення передбачає комплексне використання статистичних та адміністративних даних про діяльність цих суб'єктів, зокрема, показники економічної діяльності фізичних осіб - підприємців формуються на основі даних ДПА.

Для оптимізації звітного навантаження на респондентів важливе значення в роботі органів державної статистики має використання інформації інших міністерств та відомств. З цією метою Держстат України налагодив міжвідомчий обмін інформацією на підставі угод, укладених з низкою центральних органів виконавчої влади, зокрема, ДПА, ФДМ, Пенсійним фондом, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, іншими відомствами. Такі угоди передбачають надання органам державної статистики інформації про економічну активність підприємств, діяльність фізичних осіб - підприємців для подальших дорахунків базових показників, отриманих за даними статистичних спостережень, тощо.

При Держстаті України працює Комісія з питань удосконалення методології та звітної документації, яка розглядає питання актуалізації та оптимізації програм обстежень за змістом і кількістю показників, інтеграції, по можливості, окремих обстежень в уніфіковане, скасування форм звітності з метою уникнення їх дублювання, зменшення звітного навантаження на підприємства, приведення методології показників у відповідність з новими стандартами бухгалтерського обліку, міжнародними статистичними стандартами та вимогами СНР. Висновки комісії слугують основою для розробки щорічного Плану державних статистичних спостережень, який передбачає узагальнення у встановленому порядку пропозицій як розробників статистичної інформації, так і її користувачів. План передбачає також роботи з формування статистичної інформації на підставі адміністративної.

Як свідчить статистична практика, сучасна статистика має виробляти якісну інформацію за серйозних обмежувальних чинників: зростання небажання підприємств витрачати людські ресурси і час на заповнення статистичної звітності та обмеженості бюджетних коштів на проведення спостережень. Водночас потреби споживачів у достовірній та комплексній інформації про підприємства на ринку інформаційних послуг зростають.

З урахуванням цього удосконалення системи організації статистичної звітності значною мірою залежить не лише від Держстату України, а й від інформаційної культури та активності самих підприємств-респондентів, управлінців, науковців, інших категорій споживачів, які зацікавлені у достовірній, оперативній та комплексній статистичній інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >