< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтегральний індекс виробництва продукції

У процесі адаптації міжнародних рекомендацій і стандартів у галузі статистики підприємств та врахування національних особливостей обліку та статистики поступово формується вітчизняний підхід до побудови інтегральних оцінок динаміки виробництва продукції.

Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва, розроблена органами державної статистики України [7], передбачає його розрахунок як середньозваженої величини з індексів промислової та будівельної продукції. Основу вагової структури при розрахунку індексу на рівні класу, (групи, розділу, підсекції, секції КВЕД: С, Д Е, Р) становлять дані про розподіл доданої вартості, створеної, відповідно, у промисловості та будівництві

Згідно з міжнародними стандартами, показник "індекс промислової продукції" характеризує зміну створеного у промисловості обсягу валової доданої вартості за факторною вартістю (тобто за вирахуванням будь-яких податків на виробництво) у періоди, що обрані для порівняння. Базовою формулою для цього індексу є стандартний індекс фізичного обсягу Ласпейреса

де і - звітний період; Ь - базовий період; <? - кількість продукції у натуральних одиницях; р - ціни на готову продукцію; а - ціни на матеріали; 6 - кількість матеріалів у натуральних одиницях; N - кількість і-х товарів (товарних груп); М- кількість у'-х матеріалів, сировини.

Через складність неможливість реалізації цієї формули на практиці у повному обсязі постає необхідність пошуку спрощеного підходу до побудови індексу.

В основу вітчизняного підходу до визначення інтегрального індексу виробництва, розробленого співробітниками Науково-технічного комплексу статистичних досліджень і Держстату України, покладено метод так званого постійного набору товарів-представників.

Товари-представники - це набір товарів, профільних для певного виду діяльності (на рівні групи, класу), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням у певній групі чи класі КВЕД. Цей набір використовують міжнародні статистичні служби і більшість країн. За запропонованим підходом, індекс виступає як середньозважена величина, основу вагової структури якої становлять дані про розподіл доданої вартості між промисловими видами діяльності із відповідних індивідуальних індексів кожного товару.

Базовою інформацією для побудови індексу слугують дані про виробництво продукції у натуральному вираженні без спроби визначення спожитих сировини і матеріалів. При цьому припускається, що структура доданої вартості за видами економічної діяльності є постійною для певного відрізку часу. Вона фіксується у ваговій системі розрахунку індексу. Як наслідок вихідна формула Ласпейреса для розрахунку індексу промислової продукції трансформується і набуває такого вигляду

де / - звітний період; Ь - базовий період; ц - кількість продукції у натуральних одиницях; р - ціни на готову продукцію; і - кількість товарів (товарних груп); И- кількість і-х товарів (товарних груп).

Розрахунок індексу промислової продукції базується на представницькому, як правило, постійному переліку товарів. Більшість товарів-представників виступає у натуральному вираженні. Для окремих товарів-представників, щодо яких не можна коректно врахувати продукцію у натуральному вираженні, використовуються вартісні оцінки з подальшим їх дефлятуванням. Стосовно продукції з тривалим циклом виробництва використовуються дані про відпрацьовані людино-години.

Індекси, розраховані на рівні класу чи групи КВЕД, відповідно агрегуються в індекси рівня розділу, підсекції, секції та промисловості загалом.

Алгоритм розрахунку індексу промислової продукції складається з двох етапів.

І етап передбачає розрахунок індексів за товарами, представленими у натуральному, вартісному вираженні, а також за продукцією тривалого циклу виробництва на рівні класу (групи) КВЕД:

а) розрахунок індексів за товарами, представленими в натуральному вираженні і оціненими у середньорічних цінах базового року

де t - звітний період; b - базовий період; k - порядковий номер класу (групи); q 9 qit - кількість продукції за звітний місяць і в середньому за місяць базового року; р - ціна одиниці продукції в середньому за місяць базового року (розрахункова); п - кількість в даному класі (групі) товарів-представників КВЕД, обраних для розрахунку.

Приклад 9.5. [7]. Методику розрахунку індексу продукції для виду діяльності "Видобування залізної руди" (відібрано два товари-представники) проілюстровано в табл. 9.8.

Таблиця 9.8. Розрахунок індексів продукції за товарами, представленими у натуральному вираженні

Розрахунок індексів продукції за товарами, представленими у натуральному вираженні

Індекс промислової продукції для двох товарів-представників виду діяльності "Видобування залізної руди" за січень звітного року до середньомісячного значення базового року дорівнюватиме

б) розрахунок індексів за товарами, роботами (послугами), представленими у вартісному вираженні, з використанням дефлятування

де і - звітний період; Ь - базовий період; к - порядковий номер класу (групи); У,^ У;Ь - обсяг продукції у'-го товару-представника на рівні класу (групи) КВЕД, відповідно, у звітному місяці (І) і в середньому за місяць базового року (Ь); і-мь - індекс цін виробників у'-го товару-представника в період / до середньомісячного значення базового року; т - кількість товарів, які беруть участь у розрахунку;

в) розрахунок індексів для продукції тривалого циклу виробництва базується на даних про відпрацьовані у звітному місяці людино-години у зіставленні із середньомісячним значенням кількості людино-годин, відпрацьованих у базовому році і скоригованих на індекс продуктивності праці:

де / - звітний період; Ь - базовий період; к - порядковий номер класу (групи); Т. Ть - кількість людино-годин, відпрацьованих у звітному місяці і в середньому за місяць базового року; і^ь- індекс продуктивності праці попереднього звітному року до базового; К^- коефіцієнт змін у календарній кількості днів у звітному місяці до середньомісячного значення базового року.

Продуктивність праці визначається як відношення обсягу, продукції реалізованої за рік, до середньої кількості працівників відповідного виду діяльності, скориговане на зміну цін. Індекс продуктивності праці характеризує зміну продуктивності у попередньому році порівняно з базовим.

Приклад 9.6. [7]. Методику розрахунку індексу продукції для виду діяльності "Будування та ремонт суден" проілюстровано в табл. 9.9

Таблиця 9.9. Розрахунок індексу продукції тривалого циклу виробництва

Розрахунок індексу продукції тривалого циклу виробництва

Для продукції виду діяльності "Будування та ремонт суден" індекс становитиме

ІІ етап передбачає розрахунок індексів для групи, розділу (секції) КВЕД та промисловості загалом як середньозважених з індексів, розрахованих для класів (груп, розділів, секцій).

Як вага використовується додана вартість для кожного класу (групи, розділу, секції)

де Л/ - кількість класів (груп, розділів, секцій); їш - індекс к-то класу (групи, розділу); И^ - обсяг доданої вартості для кожного класу (групи, розділу, секцій) в базовому році; (Іи/Ь = ІчкЛІЬ або Цаь або

Аналогічно здійснюється розрахунок індексів для кожного з місяців року, наприклад, за місяць, що передує звітному.

Індекс будівельної продукції повинен в ідеалі вимірювати зміни у щомісячних обсягах доданої вартості, створеної в секції Р, за КВЕД. Внесок будівельних підприємств у створення валового внутрішнього продукту безпосередньо визначається обсягом робіт, виконаних зайнятими у цій галузі працівниками та кількістю відпрацьованих ними людино-годин. Своєю чергою, будівництво є тривалим виробництвом, що ускладнює безпосереднє отримання якісних щомісячних дискретних даних.

З огляду на можливість отримання даних про підсумки роботи будівельних підприємств в основу методики індексу будівництва покладено дані про обсяги виробленої у будівництві продукції. Базовою формулою для розрахунку індексу будівництва, як і для індексу промислової продукції, є індекс фізичного обсягу Ласпейреса (9.12).

Індекс будівельної продукції загалом за видом діяльності "Будівництво" обчислюється як сума середньозважених з індексів будівництва будівель і споруд, розрахованих як відношення обсягу виробленої продукції звітному місяці, до середньомісячного значення обсягу виробленої продукції у базовому році (які скориговані на відповідні індекси цін на будівництво будівель та інженерних споруд). За вагу обрано частку кожного виду будівельної продукції у її загальному обсязі у базовому році.

де !™™ІГ - індекс будівельної продукції; V- - обсяг робіт, виконаних на будівництві будівель у поточному році; Уь - середньомісячний обсяг робіт, виконаних на будівництві будівель у базовому році;

- індекс цін на будівельно-монтажні роботи на будівництві будівель, розрахований до середньомісячного значення у базовому році; АУСЬ - питома вага доданої вартості будівництва будівель у доданій вартості будівництва будівель і споруд у базовому році, частка обсягу відповідного виду будівельної продукції у базовому році; Vі-- - обсяг робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд у поточному році; Уь8 ~ середньомісячний обсяг робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд у базовому році; /'^ - індекс цін на будівельно-монтажні роботи на будівництві інженерних споруд, розрахований до середньомісячного значення у базовому році; ЛУ^ - питома вага доданої вартості будівництва споруд у доданій вартості будівництва будівель і споруд у базовому році.

Приклад 9.7. [7]. Методику розрахунку індексу будівельної продукції проілюстровано табл. 9.10

Таблиця 9.10. Розрахунок індексу будівельної продукції

Розрахунок індексу будівельної продукції

Для будівельної продукції індекс становитиме

Розрахувавши індекси промислової і будівельної продукції, інтегральний індекс виробництва розраховують за формулою

де - - звітний період; Ь - базовий період; І"? - індекс промислової продукції; І,/Ь - індекс будівельної продукції; иь , иь - обсяг доданої вартості, створеної, відповідно, у промисловості та будівництві

у базовому році; ^ - загальний обсяг доданої вартості.

Похідні індекси для порівняння інтегрального індексу за окремими видами економічної діяльності до будь-якого періоду, обраного за базу, розраховуються так.

Спочатку розраховуються індекси за кожен місяць поточного року до відповідного місяця попереднього року за формулою

Індекс за період визначається як співвідношення сум помісячних індексів, що складають обрані періоди. Наприклад, індекс першого кварталу 2005року до першого кварталу 2004 року

де Ilqu2005 - індекс першого кварталу 2005 р. до першого кварталу 2004 р.; /Jo-s/? ~~ індекси січня лютого та березня 2005 р. до відповідних місяців базового року; І2ш)ь ~ індекси січня, лютого та березня 2004 р. до відповідних місяців базового року.

Цей порядок ідентичний прямому зіставленню середньомісячних обсягів, оскільки дані базового року арифметично скорочуються.

Суттєві відмінності в основних тенденціях динаміки виробництва та реалізації продукції зумовлюють необхідність паралельного відстеження цієї динаміки за допомогою індексу виробництва, індексу надходження нових замовлень та індексу обороту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >