< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система показників статистики підприємств

Вивчення різноманітних, складних та взаємозалежних явищ і процесів, пов'язаних з діяльністю підприємств, передбачає їх оцінку за допомогою комплексу показників. Це дає змогу отримати цілісну характеристику сукупності підприємств, зокрема оцінити їх структуру та структурні зрушення за основними показниками діяльності, виявити закономірності взаємозв'язку та динаміки розвитку.

Розглядаючи сукупність підприємств як складну динамічну систему, використовують комплекс взаємопов'язаних показників, які характеризують їх статику - теперішній стан і структуру на макрорівні, а також оцінюють динаміку та перспективи розвитку.

З метою оцінки статики і динаміки розвитку сукупності підприємств у національних статистичних службах європейських країн використовують комплекс показників, який охоплює:

 • - кількісні показники, що характеризують ресурси, витрати та результати діяльності. їх отримують за допомогою структурних обстежень підприємств. Основним інструментом таких обстежень є звітність за формою № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства";
 • - кількісні показники (щомісячні та щоквартальні) для оцінки динаміки розвитку, зокрема, динаміки виробництва і реалізації продукції, цін на неї. Цей розділ інформації формується у межах короткотермінової статистики підприємств. Статистичним інструментарієм для відповідних обстежень є щомісячна та щоквартальна звітність підприємств, за даними якої розраховують індекси виробництва і реалізації продукції, цін тощо;
 • - якісні кон'юнктурні показники (місячні та квартальні). їх отримують внаслідок проведення кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств у формі анкетних опитувань керівників підприємств різних видів діяльності.

Описані основні розділи показників статистики підприємств отримують в результаті статистичних обстежень підприємств, які у міжнародній практиці прийнято поділяти на три основні групи:

 • - структурна річна статистика підприємств;
 • - короткотермінова статистика підприємств (кількісні та якісні показники динаміки розвитку);
 • - тематична статистика підприємств (показники, що характеризують специфіку діяльності підприємств у певній галузі).

Метою щорічного структурного обстеження підприємств є отримання інформації про економічний стан, господарську діяльність підприємств для аналізу структури економіки країни (регіону), у тому числі за видами економічної діяльності, забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків, Реєстру статистичних одиниць.

Основними статистичними показниками структурних обстежень підприємств є обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг); кількість

зайнятих і найманих працівників; операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг); валові капітальні інвестиції; витрати на інформатизацію; фонд оплати праці.

У країнах Євросоюзу перелік показників структурної статистики визначає відповідний Регламент, ухвалений рішенням Європарламенту та Ради Міністрів ЄС [37]. Рекомендовані для використання показники розподілені на 10 модулів [37,63]:

- загальний модуль для щорічної структурної статистики;

_ окремі детальні модулі для структурної статистики промисловості, торгівлі, будівництва, страхування, кредитних установ, пенсійних фондів, послуг (сім модулів);

 • - детальний модуль для структурної статистики щодо демографії підприємств;
 • - гнучкий модуль для специфічного й обмеженого спеціального збирання даних щодо характеристик підприємств.

Основні кількісні показники, за якими здійснюється статистична оцінка діяльності підприємств у межах структурної статистики, знаходять своє динамічне відображення у відповідних короткотермінових індикаторах. Метою кількісної короткотермінової статистики є оцінити динаміку основних індикаторів діяльності підприємств за допомогою індексів. Основними в їх переліку є індекс виробництва, індекс надходження нових замовлень на виготовлення продукції та індекс обороту (реалізації продукції). Ці три індекси послідовно відтворюють тенденцію розвитку економіки і в сукупності уможливлюють аналіз і короткотерміновий прогноз економічної активності підприємств.

Метою кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств є побудова короткотермінових циклів ділової активності та прогнозів розвитку підприємств на основі анкетних опитувань підприємств. За результатами кон'юнктурних обстежень ділової активності в Україні формують дві основні групи узагальнених показників:

 • - синтетичні (композиційні) індикатори для п'яти галузей економіки, (промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, сільське господарство і транспорт), які розраховують з метою отримання оперативних оцінок квартальних темпів зростання
 • -випуску у відповідних галузях економіки;

загальний синтетичний індикатор ділового клімату, побудований на основі окремих галузевих індикаторів з метою отримання оперативних оцінок щодо квартальних темпів зростання.

Крім того, за результатами кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств здійснюють розрахунки балансів відповідей керівників підприємств щодо прогнозних щоквартальних оцінок обсягів виробленої та реалізованої продукції, її запасів, цін, кількості зайнятих працівників, низки інших показників. В аналізі відповідей за кожним з показників розраховується різниця між кількістю відповідей типу "збільшиться" і відповідей типу "зменшиться". Ця різниця називається балансом і зі знаком "+" або "-" показує, яка тенденція переважатиме в динаміці показника. Значення "балансу" виступає як еквівалент темпу зміни показника за досліджуваний період у кількісній короткотерміновій статистиці.

Загалом для структурних обстежень характерне використання вартісних показників, для короткотермінових - і вартісних, і кількісних, а також якісних. Вибір показників тематичних (галузевих) обстежень залежить від їх цілей.

Систему показників будь-якого розділу соціально-економічної статистики, у тому числі статистики підприємства, можна представити також як комплекс загальних і часткових, пов'язаних між собою показників. Нарис. 1.5 наведена узагальнена схема, яка характеризує основні розділи показників статистики підприємств, виходячи з особливостей організації їх розробки.

Попри велику кількість економічних показників [57], концептуальну єдність статистики підприємств можна простежити за взаємозв'язком шести основних індикаторів (рис. 1.6).

В основу переліку основних індикаторів діяльності підприємств у європейській статистиці покладено показник обороту продукції. З огляду на сучасну методологію та організацію бухгалтерського та статистичного обліку, а також рівень доступності в економічній статистиці, показник обороту є універсальним міжгалузевим показником діяльності підприємств у ринково зорієнтованих секторах економіки.

Показник обороту використовується як у структурних, так і в короткотермінових обстеженнях, у тому числі при дослідженні взаємозв'язку бізнес-циклів різних секторів економіки.

Основні індикатори діяльності підприємств у європейській статистиці

Рис. 1.6. Основні індикатори діяльності підприємств у європейській статистиці

Загалом комплекс показників статистики підприємств можна будувати за різними системотворчими ознаками. Системний підхід до формування сукупності показників статистики підприємств, а також узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду теорії і практики їх побудови дає підстави сформулювати такі основні положення щодо формування їх переліку:

 • - доцільність будь-якого показника чи їх групи у статистиці підприємств має обґрунтовуватись попередньо визначеним основним завданням цього розділу статистики. Такими завданнями є оцінка економічного та фінансового стану підприємств, динаміки та прогнозування їх розвитку, конкурентоспроможності. Більш детальний перелік визначається інформаційними потребами головних зовнішніх та внутрішніх користувачів;
 • - комплекс показників статистики підприємств, орієнтований на інформаційні потреби аналітичних служб, має враховувати

поєднання елементного, функціонального та процесного підходів до економіко-статистичного аналізу. Елементний підхід передбачає, що основними елементами такого аналізу є ресурси, процеси і результати діяльності підприємств. Функціональний підхід орієнтується на вивчення функціональних сфер діяльності підприємств, якими є маркетинг, виробництво, фінанси, кадри. Ще один підхід орієнтується на реалізацію основних функцій аналізу: оцінювальної, діагностичної, прогнозної;

 • - показники статистики підприємств мають врахувати чинні методологічні основи обліку економічних операцій на рівні самого підприємства (визначені ПСБО, Податковим кодексом), а також на рівні економіки країни та її інституційних секторів (визначені Системою національних рахунків);
 • - система показників статистики підприємств має враховувати як універсальні (загальні) для будь-якого виду діяльності підприємств показники (обсяг реалізованої продукції, середня кількість працівників, чистий прибуток тощо), так і галузеві показники, які характеризують специфіку певного виду діяльності (номерний фонд готелю, сума страхових відшкодувань страхової організації, кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт будівельного підприємства);
 • - удосконалення комплексу показників статистики підприємств має здійснюватись з урахуванням окреслених вище положень, а також адаптації методології та організації статистики підприємств до вимог і рекомендацій міжнародних статистичних стандартів. Це забезпечує коректність міжнародних порівнянь при вивченні підприємницького сектору економіки, його конкурентоспроможності.

Складена з урахуванням перелічених положень орієнтовна схема показників статистики підприємств представлена на рис. 1.7.

Як свідчить досвід європейської уніфікації системи економічних показників та практика інших країн, кожній національній статистичній службі доцільно створювати так званий єдиний перелік стандартизованих показників та їх визначень. Основою для подібного переліку мають слугувати відповідні постанови ЄС і методологічні матеріали з питань статистики підприємств. Така уніфікація дає можливість оперувати загальновживаними економічними категоріями і здійснювати порівняння та аналіз відповідних статистичних індикаторів діяльності підприємств на міжнародному рівні.

Концептуальна єдність системи показників статистики підприємств досягається за рахунок використання загальних статистичних інструментів, методології, методів організації збирання, обробки, аналізу та розповсюдження інформації.

Ураховуючи міжнародний досвід з методології та організації статистики підприємств, вітчизняні фахівці запропонували схему організації статистики підприємств в Україні (рис. 1.8).

Структурно-логічна схема організації статистики підприємств в Україні.

Рис. 1.8. Структурно-логічна схема організації статистики підприємств в Україні.

Основні інструменти організаційної схеми функціонування і розвитку статистики підприємств:

 • - адміністративні та статистичний реєстри підприємств;
 • - економічні та адміністративні класифікації;
 • - методологічно узгоджені з вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку та міжнародними вимогами показники.

Основним напрямком розвитку статистики підприємств в Україні є забезпечення реалізації сформульованих у Концепції розвитку державної статистики підприємств принципів. Ці принципи враховують інформаційні потреби та обмежувальні умови різних груп зовнішніх і внутрішніх користувачів даних статистики підприємств. На період до 2012 року стратегічними напрямками розвитку статистики підприємств було передбачено [70]:

 • - створення взаємоузгодженої системи спостережень із статистики підприємств;
 • - приведення у відповідність з вимогами ЄС системи показників структурної статистики (включаючи модулі діяльності фінансових установ) та методології їх формування; удосконалення системи показників статистики підприємств та методології їх формування у зв'язку з приведенням національних стандартів бухобліку та фінансової звітності у відповідність з міжнародними;
 • - розроблення методології статистики груп підприємств відповідно до стандартів ЄС;
 • - упровадження нових економічних групувань показників фінансового стану підприємств;
 • - запровадження вибіркового методу спостереження в річному структурному обстеженні підприємств;
 • - розроблення методологічних рекомендацій щодо зіставлення взаємопов'язаних показників статистики підприємств;
 • - розроблення організаційного та методичного забезпечення функціонування уніфікованої бази даних статистики підприємств і створення бази даних для переходу від статистики підприємств до системи національних рахунків.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >