< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

Основні напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Джерела інформаційного забезпечення

Визначальною метою статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств є виявлення та кількісна оцінка закономірностей і взаємозв'язків у процесах формування фінансових результатів, у тенденціях індикаторів фінансового стану, ефективності та ділової активності підприємств.

Напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств ілюструє рис. 10.1.

Основними завданнями статистики фінансів підприємств є: формування системи показників для оцінки рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємств, а відповідно - фінансового стану одиниць за видами економічної діяльності, регіонами, розмірами підприємств, секторами економіки;

  • - виявлення та моделювання чинників, які зумовлюють зміну доходів, витрат і прибутків підприємств різних видів діяльності та прогнозування тенденцій їх динаміки;
  • - організація системи державних статистичних спостережень у вивченні фінансового стану підприємств з широким використанням джерел та інструментів відомчої статистики.

Інформаційне забезпечення статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств формується за рахунок таких основних груп джерел:

  • - фінансова звітність підприємств;
  • - державна статична звітність;
  • - адміністративні дані органів Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, Державної служба фінансового моніторингу України та інших інститутів державного управління, до сфери компетенції яких належать фінансовий контроль та аналіз діяльності підприємств.

Основним джерелом статистичного вивчення фінансових результатів і стану підприємств є фінансова звітність. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва) включає такий перелік форм: № 1 "Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати"; № 3 "Звіт про рух грошових коштів"; № 4 "Звіт про власний капітал" та № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Для суб'єктів малого підприємництва передбачено скорочений за кількістю показників перелік форм фінансової звітності.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлює Міністерство фінансів України за погодженням з Державною службою статистики України. У ст. 14 згаданого Закону зазначається, що підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Крім того, публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність і консолідовану звітність на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях.

Основні напрями та показники статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств

Рис. 10.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств

Додатковим джерелом статистичної оцінки фінансів підприємств є відповідна державна статистична звітність. її перелік щорічно переглядається з урахуванням інформаційних потреб користувачів, уникнення дублювання у різних формах звітності однакових показників. Табелем форм статистичної звітності на 2012 рік передбачено дві форми звітності у галузі фінансів підприємств: № 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" і № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів". Останню складають акціонерні товариства-емітенти цінних паперів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >