< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління запасами

Управління запасами – комплекс заходів, у якому задачі фінансового менеджменту пов'язані з задачами виробничого менеджменту і маркетингу.

Ефективне управління запасами дозволить знизити тривалість виробничого і всього операційного циклу, зменшити витрати на зберігання, вивільнити із господарчого обороту частину фінансових коштів, реінвестуя їх в інші активи.

Політика управління запасами – частина загальної політики управління оборотними активами підприємства, яка оптимізує загальний розмір і структуру запасів товарно-матеріальних цінностей, мінімізує витрати по їх обслуговуванню і забезпечує ефективний контроль за їх рухом.

Розробка політики управління запасами охоплює такі етапи:

 • 1. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді.
 • 2. Визначення цілей формування запасів.
 • 3. Оптимізація розміру основних груп поточних запасів.
 • 4. Оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу оборотних активів.
 • 5. Побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві.
 • 6. Реальне відображення у фінансовому обліку вартості запасів товарно-матеріальних цінностей в умовах інфляції.

Управління дебіторською заборгованістю

Сучасний розвиток країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, який викликає ріст дебіторської заборгованості на підприємстві. Тому важливою задачею фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, яке спрямоване на оптимізацію загального її розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу.

Дебіторська заборгованість класифікується за такими видами:

 • – дебіторська заборгованість за товари, послуги, строк оплати яких не настав,
 • – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, несплачені у строк,
 • – дебіторська заборгованість за отриманими векселями,
 • – дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом,
 • – дебіторська заборгованість по розрахункам з персоналом,
 • – інші види дебіторської заборгованості.

З метою ефективного управління дебіторською заборгованістю на підприємстві слід розробити і здійснювати особу фінансову політику управління дебіторською заборгованістю.

Політика управління дебіторською заборгованістю – частина загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, яка спрямована на розширення об'єму реалізації продукції і змістом її є оптимізація загального об'єму цієї заборгованості і забезпеченні своєчасної її інкасації.

Формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємства здійснюється за такими етапами.

 • 1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді.
 • 2. Формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців продукції.
 • 3. Визначенні можливої суми фінансових коштів, які інвестовані у дебіторську заборгованість по товарному і споживчому кредиту.
 • 4. Формування системи кредитних умов.
 • 5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов наданого кредиту.
 • 6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості.
 • 7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості.
 • 8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >