< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих підприємств у зарубіжних країнах

Вивчення економічного розвитку зарубіжних країн набуває важливого значення для України. Досвід Світового банку засвідчує, що існує п'ять ефективних підходів до надання допомоги малим підприємствам:

 • - реформування політичного курсу, спрямоване на досягнення макроекономічної стабільності, формування належної законодавчої бази;
 • - зниження вартості операцій (операцій на ринку, ліцензування, реєстрації, звітності, оподаткування);
 • - зменшення вартості кредитів та їх доступність, надання "м'якої" технічної та маркетингової допомоги;
 • - розширення доступу малих підприємств до знань та технологій;
 • - податкові стимули.

Сполучені Штати Америки є країною з найвищим рівнем підприємницької активності у світі. Розквіту малого бізнесу США значною мірою завдячують належною підтримкою з боку держави (Конгрес США ще у 1953 р. на правах федерального відомства заснував Адміністрацію малого бізнесу). Значний досвід набуто у сфері податкового стимулювання малих підприємств, який полягає в поетапному зменшенні податкових ставок та зниженні прогресивних податкових стягнень за достатньо вузької податкової бази та широкої сфери застосування податкових пільг, що стимулює приплив інвестицій у промисловість, сферу послуг, торгівлю. Головна ставка податку - 34 %. Водночас діють пільгові ставки податку на доходи до 16 тис. дол.; на перші 50 тис. дол. оподатковуваного доходу ставка податку становить 15 %, на наступні 25 тис. дол. - 25 %, а на суму, що залишилась, -- 34 %. Також діє прогресивне оподаткування: до 25 тис. дол. - 15 %; 25-30 тис. дол. - 18 %; 50-75 тис. дол. - 30 %; 75-100 тис. дол. - 40 % [9, с. 36]. Крім того, на доходи у межах від 100 до 335 тис. дол. запроваджено додатковий збір у розмірі 5 %.

Структура фінансово-кредитної системи сприяння розвитку малих підприємств

Рис. 4.2. Структура фінансово-кредитної системи сприяння розвитку малих підприємств

Отже, реалізується підхід до малого підприємництва за принципом: що менше підприємство, то більше податкових пільг.

У США існують спеціальні програми фінансової підтримки МБ - Програма гарантування "Та" і Програма довгострокового кредитування "604". Метою Програми "7а" є надання гарантій за кредитами, сума яких не перевищує 2 млн дол. терміном на 7-26 років, які можуть бути спрямовані на придбання як основних, так і оборотних активів. Метою Програми "504" є надання довгострокових кредитів на суму до 4 млн дол. терміном до 30 років для розширення та модернізації уже діючих малих підприємств (придбання нерухомого майна, технологій, устаткування) [25, с. 17].

У країнах з розвинутою ринковою економікою простежується галузева пріоритетність підтримки малих підприємств. В економіці США лише вісім галузей промисловості визначені як національні пріоритети: аерокосмічна, телекомунікації" хімічна, виробництво наукового устаткування, комп'ютерна, фармацевтична, напівпровідникова, галузь програмного забезпечення. До них привернута увага уряду і бізнесу, спрямовується значна частина асигнувань для інтенсивних досліджень, розробок та створення нових робочих місць.

Японія досягла економічних висот завдяки розвитку малих підприємств, які мають пільги в податковому, зовнішньоторговельному та галузевому законодавстві. Для оподаткування малих підприємств (з капіталом до 100 млн ієн) застосовується майже на третину зменшена ставка податку. Японським законодавством для індивідуальних виробників визначено мінімум річного доходу в 100 тис. ієн, який не оподатковують. Для малих підприємств із капіталом до 100 млн ієн діє особлива система бухгалтерського обліку з нормами прискореної амортизації.

Ефективна система підтримки малих підприємств існує у Великій Британії. Держава активно використовує інструменти бюджетної, податкової та кредитної політики для стимулювання цього сектору економіки. Для підприємств МБ знижено ставки податку на прибуток: за стандартної ставки 35 % ставка для малих підприємств становить 27 %. Крім того, якщо оборот підприємства не перевищує 47,5 тис. фунтів на рік, воно не сплачує ПДВ. Одночасно зі зниженням ставки податку на прибуток малих підприємств зменшено податок на інвестиції у нові сфери МБ, передусім ті, що пов'язані з високим ступенем ризику. Приватну ініціативу стимулюють наданням податкових знижок, спрощенням фінансової процедури злиття і поділу фірм, зниженням усіх ставок індивідуального прибуткового податку, підвищенням межі заробітної плати, яка підлягає оподаткуванню за найвищою ставкою. Підтримка підприємницької діяльності здійснюється через цільові програми: "Програму підтримки розширення бізнесу" (дає можливість отримати позику при заснуванні малого підприємства у розмірі до 40 тис. фунтів на рік), "Програму гарантованої позики", "Програму сприяння підприємництву" тощо. Важливим є досвід Великої Британії у наданні гарантій при реалізації комерційних кредитів, лізингових контрактів і венчурного фінансування.

У Франції політика підтримки підприємницьких структур ґрунтується на використанні багатьох важелів економічного, організаційного і правового характеру. Фінансова підтримка малого підприємництва містить понад 20 різних форм. При цьому спостерігається тенденція до підвищення ролі й функцій регіонів та місцевих органів влади у вирішенні проблем фінансової підтримки МБ. Новостворені малі підприємства у Франції на три роки звільняються від сплати податків, а підприємства з оборотом до 70 тис. франків на рік звільняються від сплати ПДВ. Для стимулювання впровадження малими підприємствами енергоощадних технологій податкові ставки на їх інвестиції зменшені на 40- 60 %. Існує також можливість відтермінування сплати низки податків у випадку тимчасових фінансових труднощів [13, с. 54].

Стимулювання МБ завдяки системі спрощеного оподаткування запроваджується і в інших країнах: у Бельгії загальна ставка податку для малих підприємств знижена від 0 до майже 24 %; аналогічні програми з певними особливостями використовуються в Нідерландах, Литві та Латвії.

У Литві малі підприємства з чисельністю працівників до 50 осіб та річним оборотом до 500 тис. латів звільнені від сплати 70 % суми податків на дворічний період, після чого сплачують лише 50 %. Малі підприємства Латвії не сплачують ПДВ, якщо їхній оборот не перевищує 10 тис. латів.

У Німеччині здійснюється спеціальна управлінська Програма "Загальна концепція науково-технічної політики стосовно малого підприємництва", надається сприяння у сфері наукових досліджень, фінансування ризикової діяльності, поліпшення умов передачі технологій, забезпечення науковими кадрами. Ставка ПДВ для підприємців Німеччини менша удвічі, якщо їх щорічний оборот не перевищує 3 млн марок, і на третину - якщо оборот становить від 3 до 5 млн марок. Крім того, якщо оборот малого підприємства в базовому році не перевищував 25 тис. марок, а в поточному - 100 тис, його повністю звільняють від сплати ПДВ.

Особливо вагомими є пільги амортизаційні - важливий засіб державного регулювання НТП, впровадження нововведень та оновлення основного капіталу. Пільговий режим амортизаційних відрахувань дає змогу малим підприємствам Німеччини провадити інноваційний процес, модернізацію виробництва. На частку амортизаційних відрахувань тут припадає близько 66 % усіх капіталовкладень, на реінвестицію доходів - 27 %, а на зовнішні джерела фінансування - 7 %. З метою стимулювання малого бізнесу в Німеччині існує особлива амортизаційна ставка у розмірі 20 % витрат на придбання рухомого майна. Крім того, є спеціальні норми амортизаційних відрахувань, які застосовують до всіх інвестицій, спрямованих на створення нових робочих місць, випуск технічно нової продукції для експортних поставок. Вкладені кошти списують упродовж трьох років: у перший рік амортизують 50 % основного капіталу, у другий - 30 %, у третій - 20 %.

Фінансова підтримка малих підприємств на державному рівні в Іспанії здійснюється опосередковано через Інститут малих і середніх промислових підприємств (ІМРГ). Це автономна організація з власним бюджетом, підпорядковується Міністерству промисловості та енергетики Іспанії. Основними формами фінансової підтримки є субсидії та пільгові кредити, джерело фінансування яких - власні фінанси інституту (надані йому бюджетні асигнування) та банківські кредити. Інститут забезпечує пільгові кредити завдяки компенсації частини відсоткової ставки за кредит, а також укладаючи з банками договори про кредитування малих підприємств. З метою надання гарантій фінансово-кредитним установам та забезпечення сприятливих умов кредитування малі підприємства об'єднані в товариства взаємних гарантій. Для перерозподілу ризику, пов'язаного з неплатежами малих підприємств за кредити, між державою (в особі ШРІ) та товариствами взаємних гарантій була створена спеціалізована компанія SOGASA (Sociedad de Garantias Subsiañas), 45 % капіталу якої належить ШРІ, а решта - товариствам взаємних гарантій. Залежно від умов контрактів, укладених з товариствами, компанія автоматично бере на себе зобов'язання з погашення заборгованості товариств взаємних гарантій у розмірі 10-40 %.

У Кореї внаслідок залучення державних та спеціалізованих фінансових структур на комерційних засадах створено Кредитний гарантійний фонд, основним завданням якого є фінансова підтримка малого підприємництва. При цьому малим підприємствам кредити надаються у більших розмірах і на пільгових умовах, порівняно з великими, що дає змогу не лише здійснювати фінансову підтримку малих підприємств, а й вирівняти умови надання їм фінансово-кредитних послуг. Цей Фонд виконує функції гаранта за кредитування малих підприємств комерційними банками, які не входять до складу Фонду.

Досвід сприяння діяльності малих підприємств засвідчує, що вони дуже чутливі до змін у ринковому середовищі. Тому розвинені країни, намагаючись набути панівного становища на світових ринках та забезпечити високий рівень ефективності функціонування національних економік, приділяють велику увагу визначенню перспектив розвитку малого підприємництва, формують державну політику підтримки малих підприємств та створення умов для їх ефективного розвитку. При цьому кожна держава, виходячи зі своїх можливостей і потреб у продукції та послугах малих підприємств, розробляє власну стратегію і тактику їхньої підтримки, формує державну політику розвитку малого підприємництва.

Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду з питань запровадження в різних країнах світу систем фінансово-кредитної підтримки малих підприємств дають можливість виокремити низку типових форм і методів, які можуть бути використані в умовах України:

 • - цільові субсидії з боку держави;
 • - пільгове кредитування суб'єктів МБ;
 • - гарантовані позики;
 • - запоруки перед кредитними установами, комерційними банками в поверненні кредитів, наданих малим підприємствам;
 • - пільги в оподаткуванні прибутків (доходів) малих підприємств;
 • - надання права прискореної амортизації малим підприємствам та видалення амортизаційних відрахувань з об'єктів оподаткування;
 • - залучення недержавних фінансово-кредитних і господарських установ до надання фінансової допомоги малим підприємствам;
 • - залучення міжнародних фондів підтримки підприємництва до вирішення проблем національної економіки у сфері МБ [23, с. 177-178].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >