< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні загрози і небезпеки функціонування малого підприємства в ринкових умовах

У прикладному аспекті ЕБМП може бути визначеною як захищеність життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз за дотримання балансу інтересів підприємства, реалізація яких визначає мету та цілі його існування. Вірогідність виникнення економічних загроз і небезпек зумовлена, передусім, конфліктом цілей підприємства (засобів їх досягнення) із дією чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. Відповідно, неузгодженість балансу інтересів може становити загрозу функціонуванню малого підприємства.

Кількість видів загроз і небезпек життєздатності малого підприємства є істотною. Проте загальна їх класифікація може здійснюватися за такими параметрами, як спосіб впливу на об'єкт, масштаб збитків від дії загрози, ціль загрози, сфера діяльності об'єкта та ін. Цей простір розподіляється також на сфери внутрішніх та зовнішніх загроз.

Значний інтерес становить поділ сигналів, що впливають на результат діяльності малого підприємства. До останніх належать загрози його функціонування. Під загрозою розуміють сукупність умов, процесів, факторів, що перешкоджають реалізації економічних інтересів чи створюють небезпеку для них. По суті, загроза економічної безпеки може бути визначена як деякий збиток, інтегральний показник якого характеризує рівень зниження економічного потенціалу за певний проміжок часу.

Виявлення і вжиття заходів, спрямованих на запобігання загрозам ЕБМП, припускає аналіз гіпотетичного (прогнозованого) стану підприємства завдяки виконанню прийнятих раніше стратегічних, економічних і науково-технічних рішень, загальних тенденцій та процесів у потребі продукції й послуг, інвестицій тощо.

Різноманіття процесів, що відбуваються на підприємстві, визначає доволі широкий спектр загроз, які впливають на його функціонування. Тому розуміння сутнісних характеристик загроз і, як наслідок, вироблення управлінських заходів, що їх локалізують, вимагають визначеного групування.

Несприятливі чинники впливу й економічні загрози і небезпеки щодо функціонування малого підприємства мають єдину генезу, відповідно, їх можна класифікувати за масштабом і тривалістю впливу (рис. 16.1).

Класифікація ризиків, небезпек та загроз економічній безпеці малого підприємства

Рис. 16.1. Класифікація ризиків, небезпек та загроз економічній безпеці малого підприємства

Економічні загрози малого підприємства вирізняються не лише за своїм змістом і виникненням, а й за тривалістю (систематичністю) прояву. У зв'язку з цим їх варто поділяти на:

 • - постійні (систематичні), які, один раз виникнувши, існують завжди (або тривалий час) і впливають на діяльність підприємства (суттєва зміна законодавства, посилення конкуренції між виробниками однорідної продукції тощо), відображають реальні процеси, які відбуваються у ринковій економіці, а також закони розвитку ринку;
 • - тривалі (несистематичні) загрози, що впливають на діяльність підприємства або стохастично, або з визначеним періодом виникнення (сезонні коливання попиту на продукцію, загрози стихійних лих, тимчасовий розрив відносин з постачальником або підрядчиком, нестабільність роботи дилерської мережі тощо);
 • - миттєві загрози, які виникають несподівано, раптово і мають короткочасний (проте інколи вагомий) вплив на результати функціонування малого підприємства.

Класифікація загроз за рівнем прогнозованості (керованості) відображає можливість локалізації їх наслідків. На керовані загрози можливий прямий вплив з боку керівництва підприємства з метою зміни рівня загрози. Такий вплив зумовлений результатами моніторингу економічної безпеки підприємства і виявляється в комплексі стратегічних, тактичних і оперативних управлінських заходів та інституціональних перетворень. Непрогнозовані (некеровані) загрози не підлягають прямому впливові. Вони відображають загрози загального рівня розвитку ринкових відносин у країні, а тому керівництву малого підприємства обов'язково треба враховувати їх у своїй діяльності. Прикладами некерованих загроз є: монополізація економіки країни; захоплення частки ринку іноземними компаніями і транснаціональними корпораціями; динамічність зміни законодавства; високий рівень корупції тощо.

Наведена класифікація відображає всеохопний характер діяльності, яка сприяє гарантуванню ЕБМП.

Безпека малого підприємства гарантується також ефективним використанням його корпоративних ресурсів. Відповідно, однією з ознак класифікації економічних загроз є небезпеки, пов'язані з втратою корпоративних ресурсів (факторів бізнесу, які використовуються для досягнення поставлених цілей).

З-поміж небезпек цієї групи вирізняють втрати:

 • - фінансові - поєднання власних (грошових коштів, високоліквідних активів) та залучених фінансових ресурсів (кредитів, позик);
 • - трудові (характеризуються чисельністю, структурою та потенціалом персоналу підприємства: професійними навичками, освітою, інтелектуальними та фізичними можливостями);
 • - виробничі (техніки і технології, предметів та засобів виробництва, які дають змогу виготовляти конкурентоспроможну продукцію (послуги);
 • - прав (сукупності патентів та ліцензій на виробництво продукції й послуг, а також прав на користування землею, обладнанням і орендою);
 • - інформації - найбільш цінного та вартісного ресурсу, що характеризується сукупністю фактів і даних, які безпосередньо стосуються діяльності підприємства; інформаційні загрози можна класифікувати за джерелами небезпеки (персонал, програмне забезпечення, бази даних, засоби передачі й зчитування інформації).

Важливе значення у сфері ЕБМП має моніторинг загроз за зовнішніми та внутрішніми джерелами - з боку зовнішнього для підприємства середовища, а також внаслідок помилок і прорахунків, допущених керівництвом чи персоналом підприємства. Якщо внутрішні загрози залежать від кваліфікації управлінського персоналу і, отже, можуть бути вчасно виявлені та локалізовані, то зовнішні загрози, що відображають загальне економічне становище в країні та ефективність державного регулювання підприємництва, у деякій своїй частині локалізовані бути не можуть. У цьому випадку мале підприємство має створити систему спостереження за виявленням цих загроз, обов'язково враховувати їх у діяльності та намагатися запобігати їхнім наслідкам.

Найбільш істотні зовнішні та внутрішні загрози ББМП представлено в табл.16.1:

Таблиця 16.1. Сукупність зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці малого підприємства

Зовнішні загрози

Внутрішні загрози

 • o Ліквідація спрощеної системи-оподаткування, звітності й обліку для суб'єктів МБ;
 • o негативна кон'юнктура економіки;
 • o зменшення купівельної спроможності населення;
 • o підвищення рівня інфляції;
 • o нестабільність господарського і податкового законодавства;
 • o нестабільність і нерозвинутість фінансового й валютного ринків;
 • o посилення конкуренції в галузі;
 • o сезонні коливання попиту;
 • o посилення монополізму на ринку;
 • o політична й економічна нестабільність за регіонами країни;
 • o політична нестабільність у регіоні місця розташування підприємства
 • o Низький рівень ефективності управління;
 • o недоліки в організаційній структурі підприємства;
 • o низький рівень кваліфікації персоналу підприємства;
 • o недоліки у виробничому процесі;
 • o низький рівень впровадження інновацій і у виробничу сферу, і у сферу управління;
 • o низький рівень маркетингу і втрата ринків збуту продукції;
 • o прорахунки в інвестиційній політиці підприємства;
 • o дефіцит у фінансуванні;
 • o порушення технологічного процесу

Доцільною варто визнати класифікацію економічних загроз функціонуванню малого підприємства за сферою його життєдіяльності, засновану на необхідності більш ретельного вивчення специфічних особливостей процесів, що відбуваються в окремо взятій сфері, й розробці спеціальних управлінських рекомендацій щодо локалізації загроз безпеці цієї сфери.

Можна виокремити найбільш значущі види соціальних, фінансових і техніко-технологічних загроз (табл. 16.2).

Отже, управління економічною безпекою малого підприємства передбачає постійний моніторинг її рівня як загалом, так і за її функціональними складовими. Кількісна оцінка стану безпеки зумовлює вирішення таких завдань: добір системи показників оцінки сфер життєдіяльності підприємства; формування граничних значень показників на окремих стадіях життєвого циклу підприємства; формування комплексної оцінки рівня економічної безпеки; шкалування комплексної оцінки безпеки.

Таблиця 16.2. Класифікація загроз за основними сферами життєдіяльності малого підприємства

Групи загроз

Види загроз

Фінансові

 • o зниження якості дебіторської заборгованості;
 • o високі відсоткові ставки за кредитами комерційних банків;
 • o нестача власних оборотних коштів;
 • o надлишкові виробничі потужності;
 • o використання неефективних форм фінансування відновлення основних фондів;
 • o використання неефективних інструментів управління ризиком у контрактах

Соціальні

 • o використання робочої сили з низьким рівнем кваліфікації;
 • o висока плинність кадрів;
 • o відсутність ефективної системи мотивації персоналу;
 • o високі темпи зростання рівня оплати праці

Техніко-технологічні

 • o високий рівень зношення устаткування;
 • o недостатній обсяг страхових товарно-матеріальних запасів; ' монопольне становище постачальників;
 • o відсутність ефективної системи управління якістю продукції
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >