< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методологічна база бізнес-планування діяльності малого підприємства

На рис. 13.1 зображено методологічну схему розроблення бізнес-плану, яка охоплює принципи, методологію та інформаційну базу бізнес-планування:

Методологічна схема створення бізнес-плану малого підприємства

Рис. 13.1. Методологічна схема створення бізнес-плану малого підприємства

Відповідно, принципами бізнес-планування, що забезпечують формування високоякісного документа, є:

 • - адекватність - бізнес-план за змістовим наповненням має узгоджуватися з існуючими ринковими умовами, у яких функціонує мале підприємство, масштабами підприємства, його можливостями, ресурсним забезпеченням тощо;
 • - цільовий характер - розрахунки, проведені у бізнес-плані, мають відповідати основній цілі, яка міститься у цьому документі (максимізація прибутку чи товарообороту, мінімізація витрат тощо);
 • - постійність - ефективне управління функціонуванням та розвитком малого підприємства передбачає не лише розробку бізнес-плану перед реєстрацією та створенням цього підприємства; це має бути безперервний процес опрацювання бізнес-плану, реалізації підприємницького проекту та його коригування у процесі реалізації;
 • - системність - сукупність показників та розрахунків, проведених у процесі створення бізнес-плану, мають бути ув'язаними в єдину систему показників, об'єднаних спільними цілями та ресурсами;
 • - науковість - усі розрахунки, проведені під час формування бізнес-плану, мають ґрунтуватися суто на наукових підходах та методиках;
 • - оптимізації - у процесі обчислення показників необхідно забезпечити обрання допустимого, проте найкращого варіанта реалізації підприємницького проекту та розвитку малого підприємства.

До додаткових, але невід'ємних принципів, яких варто дотримуватися в процесі розробки бізнес-плану малого підприємства, належать:

 • - ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація прогнозованих дій, проектів, угод тощо;
 • - прогнозування - передбачення та обґрунтування бажаного стану малого підприємства в процесі аналізу та обліку сукупності факторів;
 • - координація та інтеграція - облік взаємозв'язку та взаємозалежності всіх структурних підрозділів малого підприємства з орієнтацією їх на єдиний загальний результат;
 • - безпека управління - надання інформації про можливі ризики для своєчасного прийняття запобіжних заходів щодо зменшення ризику чи відвернення негативних наслідків;
 • - упорядкування - створення єдиного загального порядку для успішної роботи і відповідальності;
 • - контроль - можливість оперативного відслідковування виконання плану, вчасне виявлення помилок та його коригування;
 • - документування - подання бізнес-плану в документальній формі.

Як відомо, базовим принципом розроблення бізнес-плану є принцип науковості. Отже, всі розрахунки, які проводяться у межах структурних частин цього документа, мають ґрунтуватися на відповідних методах і методології планування фінансових та економічних показників.

Зокрема, основними методами та їх характеристиками є:

 • - метод оптимізації - передбачає проведення розрахунків за окремими сценаріями (варіантами) та виявлення найбільш оптимального за обраними перед розробкою бізнесу-плану критеріями оптимальності;
 • - метод цільового прибутку - базується на визначенні розміру цільового прибутку, який є бажаним для малого підприємства; після цього обчислюється ресурсне забезпечення та обсяги діяльності підприємства, завдяки яким може бути забезпечений цей прибуток;
 • - індикативний метод - передбачає виявлення критичних обмежень обсягів господарської діяльності підприємства, за яких досягається доцільність функціонування підприємства, беззбитковість його діяльності, мінімальна рентабельність вкладеного у підприємство (проект) капіталу, ефективність використання ресурсного забезпечення тощо;
 • - балансовий метод - ґрунтується на ув'язуванні (завдяки формуванню умовного балансу) бажаних результатів діяльності малого підприємства (реалізації підприємницького проекту) з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення цих показників;
 • - нормативний метод - найбільш точний, однак найскладніший, оскільки потребує обґрунтування чи запровадження науково обґрунтованих норм та нормативів; планові показники визначаються множенням відповідного ресурсного забезпечення на нормативи їх використання;
 • - дослідно-статистичний метод - використовується за умови, якщо неможливо використати наведені вище методи для розрахунку планових показників; передбачає проведення спеціальних дослідів та випробувань для визначення необхідних даних, які далі використовуються при розрахунку тих чи інших планових показників бізнес-плану малого підприємства.

Водночас за розробки бізнес-плану необхідна інформаційна база, дані якої є основою розрахунків. Інформаційну базу бізнес-планування можна умовно поділити на дві групи даних: внутрішні (які можна одержати безпосередньо на підприємстві - фінансова та статистична звітність, інформація управлінського обліку) та зовнішні (отримати які можливо лише із зовнішнього середовища функціонування підприємства - статистичні бюлетені, маркетингові дослідження ринку, нормативно-правові параметри тощо).

Інформація, необхідна для розробки бізнес-плану, формується, як правило, за такими напрямами: маркетингова, виробнича, фінансова, загальноекономічна, галузева, передбачення та припущення стосовно окремих параметрів майбутнього бізнесу. Логіка забезпечення інформаційної бази формування бізнес-плану за цими напрямами та у зазначеній послідовності є такою. Підприємницька ідея, втілена у конкретній продукції (послузі), може бути успішною лише тоді, коли вона користується попитом у споживачів. Саме з цією метою збирається маркетингова інформація (про потенційних споживачів продукції, їх потреби; технічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції та ціни на них; особливості просування продукції на ринок і загалом про все те, що характеризує ринок, на якому передбачає функціонувати підприємство).

Для того щоби вийти на ринок з товаром, його необхідно насамперед виготовити. Дуже часто приваблива з ринкових позицій підприємницька ідея наштовхується на непереборні виробничі перепони: відсутність необхідної сировини та матеріалів, машин та обладнання, кваліфікованої робочої сили. Тому збір виробничої інформації (технологія виробництва, необхідні машини та обладнання, сировина і матеріали, спеціальності та кваліфікація працівників, потреба у виробничих площах та кошторис витрат тощо) є необхідним елементом підготовчої стадії розробки бізнес-плану.

З метою забезпечення належного рівня рентабельності та окупності витрат на реалізацію бізнес-проекту малого підприємства необхідно зібрати фінансову інформацію про: рівень рентабельності аналогічних підприємницьких проектів, які були реалізовані (реалізуються); розміри капіталовкладень, необхідних для реалізації проекту; потребу в коротко - та довгострокових кредитах; особливості руху грошових коштів у цій сфері бізнесу і под.

Отже, зусилля малого підприємства мають бути спрямовані на збирання викладеної вище інформації. При цьому можна опиратися на такі джерела отримання інформації:

 • - власний досвід роботи та інтуїцію;
 • - безпосередні контакти з потенційними клієнтами, постачальниками, контрагентами;
 • - інформацію про конкурентів, одержану в процесі придбання їх товарів, відвідування спеціалізованих виставок, ознайомленням з рекламною продукцією тощо;
 • - статистичну інформацію щодо тенденції розвитку галузі;
 • - поточні аналітичні огляди економічної ситуації;
 • - публікації з питань підприємництва.

Бажано, якщо це можливо, самостійно проводити опитування потенційних споживачів.

Кожен вид економічної діяльності має свої особливості, які стосуються його сфери, розмірів, специфіки ринку та ін. Тому важко виокремити певну стандартну методологію розробки бізнес-плану. Разом з тим узагальнення досвіду підприємницької діяльності дає змогу вирізнити в процесі роботи над бізнес-планом три стадії: початкову, підготовчу та основну.

Початкова стадія передбачає формування концепції майбутнього бізнесу (пошук підприємницької ідеї, вибір сфери діяльності, обґрунтування обрання форми організації бізнесу, визначення способу започаткування бізнесу).

Підготовча стадія передує розробці бізнес-плану як документа та формування його структурних частин, проте більшість опрацьованих на цій стадії матеріалів у подальшому знаходять своє місце у відповідних розділах бізнес-плану. На підготовчій стадії розробки бізнес-плану збирається та опрацьовується інформація, що стосується підприємницького проекту, який підлягає плануванню, його характеристик, сильних та слабких сторін, сприятливих можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища, формування цілей реалізації підприємницького проекту та визначення шляхів і засобів їх досягнення.

Після завершення підготовчої приступають до реалізації основної стадії розробки бізнес-плану - безпосереднього написання документа. Варто наголосити, що визначені на підготовчій стадії місія, цілі, стратегія і тактика реалізації бізнес-проекту утворюють каркас кожного з розділів цього документа, визначають його спрямування та формують логіку побудови.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >