< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ефективність системи оподаткування господарської діяльності малих підприємств

Відомо, що ефективність системи оподаткування виявляється в обсягах податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів за мінімально можливих витрат на їх стягнення, а підвищення їх ефективності передбачає мінімізацію втрат податкових надходжень до бюджету і пом'якшення протиріч у податкових відносинах, нарощуванні можливостей розширення податкової бази. З цією метою необхідно створити передумови для досягнення ефективності податкових реформувань, здійснити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення податкової системи; гармонізувати загальнодержавні інтереси та інтереси платників податків.

Стосовно регулювання діяльності малих підприємств ефективна система оподаткування повинна мати двоїстий характер:

  • - з одного боку, бути сприятливою та спрощеною для суб'єктів цього сектору економіки (з огляду на необхідність державного сприяння та підтримки розвитку малих підприємств як системоформувального чинника соціально-економічного розвитку економіки);
  • - з іншого боку (з огляду на те, що сектор малих підприємств є численним та від оподаткування його діяльності держава отримує податкові надходження), забезпечувати податкові надходження від оподаткування діяльності малих підприємств в обсягах, необхідних для реалізації повноцінних державних соціальних функцій, фінансування соціальних заходів. Останнє має особливо важливе значення на регіональному та місцевому рівнях, адже суттєва частина єдиного податку надходить саме до місцевих бюджетів.

Отже, ефективність оподаткування господарської діяльності малих підприємств полягає у двох аспектах:

  • - збільшення обсягів (як загалом, так і в розрахунку на одне мале підприємство) та частки податкових надходжень від підприємств МБ до центрального та місцевих бюджетів;
  • - дотримання принципу неперевищення гранично допустимого негативного впливу системи оподаткування на стимули (мотивацію) суб'єктів малого підприємництва до підприємницької діяльності, ефективність їх фінансово-господарської діяльності тощо.

Важливою характеристикою податкової політики держави є рівень податкового навантаження (тиску) на платника податків. Для його вимірювання використовують декілька показників.

Так, на макрорівні управління міру податкових надходжень СМП ) визначає частка податкових надходжень (ПН) від підприємств цього сектору економіки до бюджету в обсягах ВВП (або ВРП), створених малими підприємствами (формула 5.1), а також у загальних обсягах ВВП (або ВРП) (формула 5.2).

де ПН - податкові надходження від підприємств МБ до центрального (місцевих) бюджету, грн; ВВПт - обсяг реалізованої продукції (наданих послуг) малими підприємствами держави (регіону), грн.

де ВВП - загальний обсяг ВВП (ВРП), грн.

Ефективність податкової політики у контексті оподаткування СМП держави (регіону) може визначати також показник рівня податкових надходжень Яаи від підприємств МБ у загальних податкових надходженнях країни/регіону (формула 5.3) та індекс, який відображає порівняння темпів зростання податкових надходжень від підприємств СМП та темпів зростання обсягів реалізованої продукції (наданих послуг) цим сектором економіки (/) (формула 5.4).

де ПН^ - загальні податкові надходження в країні (регіоні), грн.

де Таи - темпи зростання податкових надходжень від підприємств СМП до центрального (місцевих) бюджету, %; Таааип - темпи зростання обсягів реалізованої продукції (наданих послуг) малими підприємствами в економіці країни (регіону), %.

Для характеристики податкового навантаження на рівні підприємства можна використовувати такі показники, як: частка податкових виплат (ПА у загальній сумі чистого прибутку (формула 5.5) та частка податкових виплат (П2) в обсязі реалізації (формула 5.6).

де ПВ - податкові виплати малого підприємства, грн; ЧП - чистий прибуток малого підприємства, грн.

Де Ор - обсяг реалізованої продукції (послуг) малим підприємством, грн.

Відповідно до вищенаведеного податкова політика у контексті регулювання діяльності та розвитку малих підприємств буде ефективною за умови дотримання таких вимог:

  • 1) темпи збільшення податкових надходжень від малих підприємств повинні не поступатися темпам зростання обсягів реалізованої ними продукції (наданих послуг);
  • 2) темпи збільшення чистого прибутку та обсягів господарської діяльності малих підприємств повинні перевищувати темпи зростання їх податкових виплат.

Умовами ефективності регіональної (місцевої) податкової політики щодо СМП є:

  • 1) частка податкових надходжень від суб'єктів СМП регіону (у загальних податкових надходженнях; обсягах ВРП чи ВРП, створеного підприємствами цього сектору економіки) має бути не меншою, ніж в інших регіонах країни (або принаймні тих, які поступаються за основними показниками соціально-економічного розвитку) та середня по країні;
  • 2) рівень податкових виплат малих підприємств регіону (до доходу та чистого прибутку) не може перевищувати значення цього показника в інших регіонах країни (або принаймні тих, які поступаються за основними показниками соціально-економічного розвитку) та середнього по країні.

З метою забезпечення ефективності податкової політики, яку реалізують центральні (регіональні, місцеві) органи державного управління" важливо здійснювати постійний моніторинг зазначених вище показників та порівнювати їх у регіональному, галузево-секторальному аспектах із середнім значенням по країні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >