< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проведення операцій на реєстраційних рахунках

На реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються в органах казначейства, зараховуються відкриті бюджетні асигнування із загального фонду державного та виділені кошти з місцевих бюджетів на забезпечення виконання бюджетними установами покладених на них функцій та інших заходів, передбачених кошторисами і планами використання бюджетних коштів. Кожний конкретний розпорядник (одержувач) коштів у системі казначейства може мати кілька реєстраційних рахунків. Це залежить від деталізації напрямів використання бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Кошти з реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів коштів списуються лише за розпорядженням їх власників. Оплата витрат розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів з реєстраційних рахунків здійснюється шляхом проведення платежів з цих рахунків при наявності в обліку органів казначейства зареєстрованих бюджетних і бюджетних фінансових зобов'язань та в межах залишків коштів на їх рахунках. Момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу отримання розпорядником (одержувачем) коштів певних робіт, товарів, послуг.

Датою початку проведення операцій за видатками на рахунках, відкритих в органах казначейства, є дата реєстрації отриманої органом казначейства копії документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік.

Оплата видатків розпорядників коштів проводиться органами казначейства як шляхом безготівкового здійснення платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, поставили товари чи надали послуги, так і шляхом надання дозволу на отримання готівки в установах банків на потреби, передбачені кошторисами чи нормативно-правовими актами.

Для забезпечення планомірної та безперебійної організації грошового обігу більшість розрахунків у бюджетній сфері здійснюється у безготівковій формі, що сприяє скороченню витрат обігу, підвищує ефективність державного регулювання процесу обігу, забезпечує оперативний рух грошових коштів та розрахунків. Різні форми безготівкових розрахунків передбачають використання різних видів платіжних інструментів. Згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в України в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, при здійсненні розрахункових операцій можуть застосовуватись такі види розрахункових документів: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки.

Найпоширенішими у казначейській практиці є розрахунки за допомогою платіжних доручень та меморіальних ордерів, які є підставою для оплати видатків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Бюджетна установа самостійно обирає форму безготівкових розрахунків і погоджує її у відповідній угоді (договорі, контракті), укладеній з постачальником.

За фактами виконаних робіт, отриманих товарів чи наданих послуг розпорядник (одержувач) коштів готує та подає до відповідного органу казначейства платіжне доручення на перерахування коштів з його реєстраційного рахунку на рахунок постачальника товарів (робіт, послуг). До належно оформлених платіжних доручень розпорядники та одержувачі коштів додають підтверджуючі документи (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, акти виконаних робіт тощо), що підтверджують факт виконання робіт, отримання товарів чи послуг. На підставі підтверджуючих документів органи казначейства контролюють цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу.

Разом з тим у процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають місце й готівкові розрахунки, пов'язані з виплатою заробітної плати, соціальними виплатами тощо. Для забезпечення виплати готівки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. № 200 "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України" Казначейству дозволено залучати установи банків.

Для поліпшення організації роботи з банками щодо розрахунково-готівкового обслуговування бюджетних коштів, підвищення надійності зберігання та посилення контролю за їх рухом визначається Перелік банків та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України. Перелік банків визначається за результатами конкурсу. Вибір обслуговуючого банку з визначеного Переліку здійснюється органами казначейства на місцях на підставі рішень розпорядників бюджетних коштів.

Для виплат готівки органи казначейства відкривають (на своє ім'я) рахунки № 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України виключно в установах банків, визначених переліком. При готівковому обслуговуванні визначено безризикову схему надання послуг установами банків, яка передбачає нульовий залишок на рахунках 257 групи на кінець операційного дня банку.

Орган казначейства укладає з визначеним банком угоду на розрахунково-готівкове обслуговування бюджетних коштів. Перерахування коштів та надання інформації здійснюється за допомогою програмно-технічного комплексу "Клієнт Банку - Банк" в режимі реального часу (on-line).

За забезпечення готівкових виплат за казначейськими чеками банки одержують плату від установ та організацій в розмірі не більш як 0,5 відсотка до суми виданої готівки, відповідно до укладених угод про готівкове обслуговування (залежно від регіону та установи банку).

Для оформлення документів, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів казначейства заявку на видачу готівки. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки подаються платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного соціального внеску.

Для отримання готівки з рахунків органів казначейства розпорядникам і одержувачам видаються грошові чекові книжки. Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів казначейства.

За допомогою програмного забезпечення проведені операції відображаються на реєстраційних рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На реєстраційних рахунках відображаються всі суми отриманих асигнувань, здійснених видатків на підставі платіжних доручень, грошових чеків, а також кошти, які повертаються на рахунки як відновлення касових видатків. За результатами кожного окремого дня на реєстраційних рахунках підсумовуються загальні обороти по дебету та кредиту та виводиться залишок коштів.

Інформація про проведені на реєстраційних рахунках операції формується в двох примірниках. Один примірник інформації і перші екземпляри платіжних доручень та заявки на отримання готівки залишаються в папці документів дня органу казначейства, звідки передаються до поточного архіву в кінці кожного місяця. Другий примірник, який є випискою з реєстраційного рахунку, разом з підтвердженням інформації про проведені операції, а також другі примірники платіжних документів передаються розпоряднику коштів.

На наступний після проведення видаткових операцій день в органах казначейства перевіряється повнота та правильність проведених виплат. Разом з тим формується відомість обігу коштів на реєстраційних рахунках.

Помилки в записах на реєстраційних рахунках виправляються шляхом проведення на них коригуючих проведень у зв'язку з чим виписуються виправні меморіальні ордери.

Після закінчення місяця на підставі даних по особових картках розпорядників та одержувачів коштів в органах казначейства формується звіт про використання бюджетних коштів по розпорядниках та одержувачах бюджетних коштів, який звіряється з відповідними звітами установ та організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >