< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу

  • • Бюджет є центральною ланкою системи державних фінансів, що активно впливає на всі стадії суспільного відтворення. Це складне та багатогранне суспільне явище слід розглядати як економічну категорію, план формування та використання фінансових ресурсів, централізований фонд фінансових ресурсів, а також документ, у якому подається розпис доходів і видатків.
  • • Сутність бюджету та реалізація його суспільного призначення як економічної категорії виражається через виконувані ним функції. Основними функціями бюджету є: розподільча - проявляється у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу та дозволяє сконцентрувати фінансові ресурси у розпорядженні держави й використовувати їх на задоволення загальнодержавних потреб; контрольна - характеризується здатністю кількісно відображати економічні процеси, що виникають при розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу; регулююча - пов'язана з втручанням держави через державний бюджет на відтворювальні процеси у суспільстві.
  • • У процесі формування та використання централізованого грошового фонду, призначеного для виконання економічних, соціальних, управлінських, зовнішньоекономічних та інших функцій держави, виникають економічні відносини між: державою і підприємницькими структурами щодо мобілізації доходів і фінансування з бюджету; державою і населенням у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту; між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні. Виходячи з цього, суб'єктами розподільчих та перерозподільчих відносин у суспільстві є держава, юридичні та фізичні особи. Об'єктом розподілу виступає валовий внутрішній продукт.
  • • Значний вплив на процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, спричиняють державні доходи та видатки. Тому мобілізація доходів з різноманітних джерел та раціональне використання видатків є важливою складовою фінансової діяльності держави. Основним джерелом формування доходів є податки, збори, інші обов'язкові платежі, які сплачуються юридичними та фізичними особами. Видатки здійснюються на виконання основних функцій та заходів, окреслених законом про державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет.
  • • Бюджетна система держави є важливим інструментом макроекономічного регулювання, за допомогою якого здійснюється безперервний процес формування, розподілу і використання фондів грошових коштів для соціально-економічного розвитку суспільства. В Україні бюджетна система складається з державного та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, складає зведений бюджет.
  • • Структура та принципи побудови бюджетної системи, взаємозв'язок між окремими її ланками, правові основи функціонування бюджетів, процедурні сторони формування й використання бюджетних коштів визначаються бюджетним устроєм. На бюджетний устрій визначальний вплив спричиняють: державний устрій, адміністративно-територіальний поділ країни, чинні законодавчі акти, а також роль бюджету у суспільному відтворенні та соціальних процесах.
  • • Бюджетний устрій України відповідає унітарному устрою держави та принципу самостійності й консолідації бюджетів адміністративно-територіальних утворень. Важливими принципами побудови бюджетного устрою в Україні є: принцип єдності бюджетної системи, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності, справедливості й неупередженості, цільового використання бюджетних коштів, відповідальності учасників бюджетного процесу.
  • • Організаційному оформленню бюджету як законодавчого документа та фінансового плану держави передував складний і тривалий процес становлення державних фінансів, розробка дієвих методів мобілізації фінансових ресурсів і раціональних напрямів використання бюджетних коштів. Свої витоки бюджет бере ще з 42 ст. до н. е., коли були створені перші міста-держави - Ольвія та Боспорське царство. З того часу механізм наповнення державної скарбниці та порядок використання бюджетних коштів постійно вдосконалювався та набував свого подальшого розвитку у роки Київської Русі, Запорізької Січі, Гетьманщини, радянської доби.
  • • Нині бюджет сприймається як важливий інструмент макроекономічного регулювання, що забезпечує безперервний процес формування, розподілу та використання фондів грошових коштів для соціально-економічного розвитку суспільства. Якісно новим витком у вдосконаленні бюджетної системи держави стало створення нового фінансового інституту у вигляді казначейства, функціонування якого дозволило підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами, посилити контроль за надходженнями, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >