< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежів

Державна казначейська служба України відповідно до ст. 45 Бюджетного кодексу за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Поверненню з бюджету підлягають:

- помилково сплачені податки, збори (обов'язкові платежі); - переплата, яка виникла внаслідок скасування чи зміни судом рішення контролюючого органу про нарахування або донарахування суми податкового зобов'язання, якщо така сума була сплачена; - переплата, яка виникла внаслідок сплати платником коштів понад суми податкових зобов'язань, за якими настав граничний термін сплати. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів регламентується наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 р. за № 787, а взаємодія територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань - спільним наказом Міністерства доходів і зборів та Міністерства фінансів України №882/1188 від 30.12.2013 року.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету надходжень здійснюється за поданням органів, яким відповідно до чинного законодавства надано право контролювати справляння надходжень бюджету. Вони здійснюють постійний контроль за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;

Перелік податків, зборів та інших доходів бюджету відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету".

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється за поданням органів, які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників (фінансових органів, органів казначейства, розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів).

Подання готується за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи. У поданні обов'язково зазначається така інформація: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Зважаючи на те, що найбільше операцій щодо повернення помилково та надміру зарахованих до бюджету платежів проводять органи доходів і зборів, спільними документами цих органів і казначейства встановлено форму подання - висновок.

У випадку виявлення надміру чи помилково перерахованих платежів до бюджетів, справляння яких контролюють органи доходів і зборів, платник податків звертається до цих органів із заявою2. Заява може бути подана упродовж 1095 днів з дня виникнення такої переплати.

Заява про повернення коштів з бюджету складається платником у довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), суми платежу, що підлягає поверненню. Крім цього у заяві зазначаються напрями перерахування коштів з бюджету.

Надміру або помилково зараховані до бюджетів платежі можуть перераховуватися на:

  • - погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, що підлягають зарахуванню до бюджетів;
  • - поточний рахунок платника податку в установі банку;
  • - на рахунки підприємств поштового зв'язку. У такому випадку оформляються поштові перекази на ім'я відповідних громадян - отримувачів коштів;
  • - шляхом повернення готівковими коштами за чеком з рахунку, відкритого в установі банку за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевих бюджетів до виплати" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, на ім'я відповідного територіального органу казначейства.

Орган доходів і зборів за місцем реєстрації платників податків на підставі даних їх особових рахунків готує висновки про повернення відповідних сум коштів із бюджету та реєстри висновків за платежами. Згідно з реєстрами орган доходів і зборів, відповідний місцевий фінансовий орган та орган казначейства проводять приймання-передавання висновків про повернення помилково або надміру сплачених платежів до бюджетів.

Сформовані висновки орган доходів і зборів передає для виконання до відповідного органу казначейства. Висновки за платежами, які належать місцевим бюджетам, і підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, повинні бути погоджені з відповідним місцевим фінансовим органом. Отримані висновки про повернення помилково або надміру сплачених платежів реєструються органами казначейства у спеціально призначеному для цього журналі обліку висновків.

На підставі отриманих висновків управління державної казначейської служби готують платіжні документи на перерахування коштів з відповідних бюджетних рахунків на рахунки, зазначені у висновках, та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передають їх до відповідного головного управління казначейства.

Головне управління казначейства за умови наявності поточних надходжень на відповідних бюджетних рахунках у термін не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання висновку від органу, що контролює справляння надходжень бюджету, здійснює перерахування коштів за призначенням. За неможливості виконання документів на повернення платежів з бюджетів одноразово загальними сумами орган казначейства здійснює повернення коштів частковими сумами шляхом оформлення меморіальних ордерів. Своєчасно не оплачені документи на повернення з бюджетів платежів обліковуються в картотеці на рахунках позабалансового обліку. Такі документи оплачуються по мірі надходження коштів на відповідні рахунки з обліку надходжень державного та місцевих бюджетів.

Повернення помилково або надміру сплачених податків юридичним особам по безготівковому розрахунку здійснюється шляхом перерахування коштів з відповідного аналітичного рахунка, з якого необхідно зробити повернення, платіжним дорученням органу казначейства на відкриті на його ім'я в установі банку рахунки за балансовими рахунками групи 260 "Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 року № 280.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році вид надходжень, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з законодавством не передбачений серед джерел формування бюджетів у поточному бюджетному періоді, то повернення здійснюється з рахунків, на яких обліковуються кошти від зарахування інших надходжень відповідного бюджету.

Операції щодо зарахування та повернення платежів здійснюються в межах залишків коштів на аналітичному рахунку з обліку доходів і відображаються у виписці з рахунка, яка щоденно формується органами казначейства у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковується. Виписки в електронному вигляді надаються органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, згідно з порядками взаємодії або за зверненням відповідних органів.

Повернення фізичним особам помилково та надмірно сплачених до бюджетів платежів у готівковій формі здійснюється органами казначейства на підставі подань органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або рішень судової влади.

Повернення готівкою помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, сплачених фізичними особами, які не мають рахунків в установах банків, здійснюється:

- з відповідних рахунків, відкритих органами казначейства в установах банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чеків, виписаних органами казначейства на ім'я фізичної особи; - з рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету; - поштовими переказами на адреси, визначені в заявах платників або у податкових деклараціях фізичних осіб, через підприємства поштового зв'язку за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Орган казначейства упродовж п'яти робочих днів повідомляє орган, що контролює справляння надходжень бюджету, про перерахування сум помилково та надміру сплачених платежів на рахунки банків та до підприємств поштового зв'язку, уповноважених здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків. У термін не пізніше п'яти робочих днів орган доходів і зборів повідомляє платників податків про можливість отримання належних їм коштів.

Надміру сплачена сума податку на доходи фізичних осіб підлягає поверненню платнику податку упродовж 60 календарних днів від дня отримання органом доходів і зборів податкової декларації в спосіб, зазначений у декларації.

При поверненні платежів фізичним особам готівкою на рахунки в банківських установах або через підприємства поштового зв'язку органи казначейства перевіряють правильність оформлення всіх документів та готують платіжні доручення, де зазначаються реквізити установи банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунка якого сплачуватимуться перекази їх одержувачам.

За умови наявності коштів, необхідних для здійснення повернення, у термін не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання висновків органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, органи казначейства здійснюють перерахування коштів за призначенням.

Послуги банку та поштові витрати, пов'язані зі здійсненням операцій з повернення платникам готівкою помилково та надмірно сплачених платежів, оплачуються за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

При поверненні з державного та місцевих бюджетів платежів фізичним особам у готівковій формі органи казначейства на підставі подань органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, перераховують платіжним дорученням кошти з відповідного аналітичного рахунка, з якого необхідно зробити повернення, на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органу казначейства за балансовим рахунком 2571 "Кошти для інших виплат готівкою" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. На підставі подань органів, які контролюють справляння надходжень бюджету, та виписки з рахунку 2571 органи казначейства виписують чеки на отримання готівки або готують реєстр одержувачів коштів та передають його до відповідного банку або підприємства поштового зв'язку.

На підставі належно оформлених чеків фізичні особи отримують готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів казначейства в установах банків за балансовим рахунком 2571. На основі виписки банку з рахунку 2571 органами казначейства проводиться списання коштів із відповідних аналітичних рахунків, призначених для обліку надходжень бюджетів.

З розвитком системи масових платежів та збільшенням обсягів безготівкових розрахунків кошти перераховуються на поточні рахунки платника, відкриті в установі банку. В цьому випадку органи казначейства не оформляють чеків, а перераховують кошти на рахунок платника, зазначений ним у заяві.

Подання в довільній формі надається платником до органу державної казначейської служби разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

За наявності в казначейському обліку заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою орган казначейства повідомляє платника та орган, який надав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, у першу чергу на погашення цієї заборгованості перед бюджетом.

Заява та подання повертаються органами державної казначейської служби надавачам без виконання у таких випадках:

  • - перевищення встановлених законодавством строків надання заяви та подання до органу казначейства;
  • - невідповідність заяви та подання визначеним формі та змісту;
  • - невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у поданні, або даним органу казначейства про зарахування коштів до бюджету;
  • - надання заяви та подання не за призначенням.

У разі недостатності або відсутності поточних надходжень на рахунках для здійснення повернення проводиться підкріплення відповідних рахунків з обліку доходів бюджетів. Для підкріплення коштами цих рахунків відповідний орган казначейства направляє звернення:

- до Державної казначейської служби України - за платежами, що належать

державному бюджету; - до відповідних місцевих фінансових органів - за платежами, що належать місцевим бюджетам;

- до відповідного територіального органу фонду - за частиною платежу, що перерахована до відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів з бюджету за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку після направлення звернення про підкріплення коштами відповідний орган казначейства повідомляє про це органи, до яких направлено звернення для підкріплення коштами. Невикористана органом казначейства сума наданого підкріплення коштами повертається органам, які його надали.

У разі не надання підкріплення коштами упродовж п'яти робочих днів після дня отримання звернення органи, які здійснюють підкріплення коштами, письмово інформують органи державної казначейської служби про причини невиконання звернення. Якщо місцеві фінансові органи та територіальні органи фондів соціального страхування у визначений термін не надають підкріплення коштами для здійснення повернення або не повідомляють про причини ненадання підкріплення коштами, відповідний орган казначейства приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

Сума підкріплення у бухгалтерському обліку з виконання бюджетів відображається на відповідних рахунках управлінського обліку як отримання (надання) підкріплення коштами для здійснення повернення надходжень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >