< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу

 • • Невід'ємним елементом фінансових операцій, пов'язаних з переказом грошових коштів та передачею інформації, є платіжні системи. Створені Національним банком платіжні системи є державними платіжними системами. НБУ є платіжною організацією та розрахунковим банком для створених ним платіжних систем. У складі національної платіжної системи держави можна виділити декілька самостійних систем, кожна з яких задовольняє вимоги окремої платіжної сфери.
 • • Платіжна система містить такі складові елементи: нормативно-правову базу, що регулює платіжні відносини, створюючи сприятливі умови для забезпечення потреб успішного функціонування платіжної системи; бухгалтерську й технологічну модель, яка є основним операційним механізмом здійснення платежів, що ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку і звітності, включає платіжні інструменти та механізми переказу коштів; технологічну інфраструктуру - є основою життєздатності платіжної системи і включає, програмні й технічні засоби обробки та передачі даних, засоби аварійного резервування та відтворення даних, обслуговуючий персонал тощо; засоби захисту інформації як сукупність програмно-технічних, нормативно-правових, адміністративно-організаційних засобів.
 • • 3 метою створення умов для більш ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів шляхом консолідації рахунків органів казначейства у Національному банку у системі казначейства створено платіжну систему. Під внутрішньою платіжною системою казначейства слід розуміти сукупність правил, організаційних і програмно-технічних засобів, що використовуються Казначейством з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для проведення переказу коштів через органи казначейства, а також для взаємодії з іншими платіжними системами.
 • • Переказ коштів і формування звітної інформації про проведені у внутрішній платіжній системі казначейства платежі здійснюється відділами обслуговування операційного дня у взаємодії з іншими структурними підрозділами головних управлінь та центрального апарату Казначейства, а також центрами інформатизації територіальних управлінь Національного банку України.
 • • Здійснення платіжних трансакцій між органами казначейства, банківськими установами й іншими учасниками бюджетного процесу забезпечується системою електронних платежів, що забезпечує проведення міжбанківського переказу з використанням електронних засобів прийняття, обробки, передачі та захисту інформації у файловому режимі (за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу) або режимі реального часу з миттєвим зарахуванням коштів на рахунок банка-отримувача.
 • • СЕП побудована на базі новітніх апаратних та програмних засобів, забезпечує належний рівень швидкодії, надійності, катастрофостійкості, відмовостійкості а також потреби банківської системи України в електронних міжбанківських розрахунках. З точки зору учасника СЕП, всі програмно-технічні комплекси, розташовані в Центральній розрахунковій палаті (ЦРП), являють собою єдиний складний програмно-технічний комплекс, який здійснює оброблення платіжної і технологічної інформації СЕП. Цей комплекс має назву "Центр оброблення СЕП".
 • • Технологічно система електронних платежів побудована за трирівневою структурою "клієнт-сервер". На першому рівні знаходиться сервер бази даних, яка складається з кількох таблиць. Учасникам СЕП надається опис таблиць, достатній для того, щоб учасник міг розуміти зміст інформації, яка в них зберігається і яку він може отримувати, реалізувавши засоби взаємодії системи автоматизації банку (САБ) із СЕП.
 • • На другому рівні знаходяться сервери застосувань. Основним призначенням цих серверів є розмежування документів, які передаються в онлайновому та файловому режимах. В онлайновому режимі (як між САБ банка і АРМ-СЕП, так і між АРМ-СЕП і СЕП) обмін інформацією здійснюється по з'єднанню типу socket пакетами за протоколом TCP/IP. При пакетному способі (файловому) передачі інформації АРМ СЕП обмінюються між собою файлами за допомогою електронної пошти (NBUMAIL). АРМ-СЕП використовує єдину ключову систему захисту інформації як для файлового, так і онлайнового режиму.
 • • На третьому рівні знаходяться клієнти. "Клієнтом" є АРМ-СЕП (автоматизоване робоче місце учасника СЕП), яке є "шлюзом" між САБ учасника і СЕП. Уся платіжна і технологічна інформація, якою обмінюється учасник міжбанківських розрахунків з СЕП, має оброблятися САБ учасника і надходити до чи бути отриманою від СЕП виключно через АРМ-СЕП, який виконує функції шлюзу до СЕП. Функції адміністратора СЕП виконує персонал ЦРП.
 • • Казначейство має змогу керувати видатковими операціями головних управлінь, що проводяться через систему електронних платежів Національного банку. Необхідною умовою керування головними управліннями казначейства є робота ЦО СЕП НБУ та його зв'язок із СМТР, якою приймається рішення щодо прийняття чи відхилення операції. За допомогою програмного забезпечення АС "Є-Казна" Казначейство з використанням програмно-технічного комплексу "АРМ управління лімітами" на початок операційного дня (за необхідності упродовж дня) встановлює і розподіляє ліміти для технічних субкореспондентських рахунків головних управлінь.
 • • Відправка та прийом платежів відображається одночасно на ЄКР і на технічному рахунку конкретного органу казначейства. Таким чином, відстежується реальна сума залишку на ЄКР та участь кожного головного управління казначейства у змінах ЄКР упродовж банківського дня. На кінець банківського дня центральний апарат Казначейства отримує від ЦОСЕП підсумкову інформацію про обороти органів казначейства в СЕП. Пакет-запит, сформований в Центральному апараті АРМ "Головного управління ЄКР", обробляється СМТР. У момент його надходження відбувається коригування значення лімітів. Упродовж дня ліміти можуть неодноразово змінюватися.
 • • При впровадженні восьмої моделі управління консолідованим кореспондентським рахунком Казначейством було обрано спосіб ранкового завантаження лімітів - для збереження платоспроможності головних управлінь автоматично встановлюється ліміт технічного рахунку в тих самих розмірах, що й на кінець попереднього банківського дня, тобто виконання платежів обмежене тільки поточним значенням технічного коррахунку. Головні управління казначейства виконують початкові платежі в СЕП лише в межах поточного значення технічного коррахунка. Таким чином забезпечується можливість головних управлінь розпоряджатися тільки тими коштами, які фактично наявні у нього на поточний момент.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >